Každá z nás už ur­čite okú­sila kúzlo roz­chodu. Po­pa­so­vali sme sa s bo­les­ťou, sl­zami a ne­smier­nym trá­pe­ním či už išlo o ukon­če­nie vzťahu z na­šej alebo par­tne­ro­vej strany. Za­čali sme od­znova s čis­tým ští­tom. As­poň sme si to mys­leli a pre­svied­čali o tejto pravde aj naše oko­lie. Tak na­ivne sme ve­rili, že keď pre­sta­neme cho­die­vať cez uličky mi­nu­losti, ne­do­behne nás.

Bo­hu­žiaľ, naša mi­nu­losť mo­men­tálne tré­nuje na svoj prvý pol­ma­ra­tón, takže na po­koj v duši mô­žeme za­bud­núť. Na­miesto toho si však mô­žeme obuť svoje naj­lep­šie be­žecké te­nisky a ute­kať ako len vlá­dzeme alebo sa jej mô­žeme po­sta­viť tvá­rou v tvár a če­liť po­ci­tom, ktoré sme uzamkli do naj­hl­b­šej kom­naty nášho vnútra.

unsp­lash.com

Zá­stava srdca, po­te­nie dlaní, roz­tra­sený hlas. Tieto a mnohé iné prí­znaky nás spre­vá­dzajú pri stret­nutí s bý­va­lým pria­te­ľom. Znie to možno divne, ale keď mu hľa­díme do tváre, už ne­cí­time zlosť. Cí­time spo­je­nie, ktoré tu ke­dysi bolo. Cí­time však, že toto pre­bá­dané úze­mie nám už nemá čo po­núk­nuť. Cí­time, že je sku­točne v po­riadku, že sme túto knihu uzav­reli a od­lo­žili do na­šej kniž­nice bý­va­lých lá­sok. Nie­kde v hĺbke nášho srdca však vieme, že okolo tohto člo­veka už ni­kdy ne­prej­deme po ulici len tak bez po­všim­nu­tia. Čo ak nás naše bý­valé lásky za­čnú stre­tá­vať akosi často?

Exis­tuje ne­jaký re­cept na zvlád­nu­tie emó­cií, ktoré nami lom­cujú pri kaž­dom ná­hod­nom stret­nutí s bý­va­lým ma­ji­te­ľom nášho srdca?

unsp­lash.com

Po­nú­kame vám ne­ná­ročný re­cept, ktorý zvládne každá žena, do­konca aj tá, ktorá si rad­šej obed kúpi, ako uvarí 🙂

Eli­xír pre­ži­tia ná­hod­ných stret­nutí s bý­va­lým

SU­RO­VINY:

3 šálky od­hod­la­nia

5 šá­lok vnú­tor­nej sily

1 šálka ľú­tosti (s tou to ni­kdy ne­treba pre­há­ňať)

2 šálky vtip­ných rečí

1 kg klad­ných od­po­vedí na jeho otázky o tom ako sa máte a ako sa vám bez neho darí

1 ks tab­letka na upo­ko­je­nie (po­kiaľ to bude ne­vy­hnutné)

1 ks kre­ditná karta na kúpu no­vých to­pá­nok, ktoré vás do­ko­nale ukľud­nia

1 ks úsmev (ten noste pri sebe stále, pre­tože je viac než možné, že práve na ulici mô­žete stret­núť nie­koho, pri kom už tento eli­xír po­tre­bo­vať ne­bu­dete)

PO­STUP: Všetky su­ro­viny vo svo­jej mysli zmie­šame do­kopy, ne­cháme na noc od­stáť v na­šej ro­zoh­ria­tej hlave. Ráno, keď je už náš eli­xír pre­ži­tia ho­tový, ne­chá­vame ho na­ďa­lej v na­šej hlave, no jednu po­liev­kovú ly­žicu pre­su­nieme aj do nášho srdca. Je to­tiž veľmi zra­ni­teľné. Po­kiaľ sa ne­cí­time vo svo­jej koži, do­pra­jeme srdcu aj dve až tri po­liev­kové ly­žice tejto ča­ro­vnej zmesi. Ap­li­ku­jeme pri kaž­dom ná­hod­nom stret­nutí.

TIPY: Spá­nok. Ten je pri účin­nosti eli­xíru veľmi dô­le­žitý, preto ho ne­treba pod­ce­ňo­vať. V prí­pade jeho ne­dos­tatku sa môžu ob­ja­viť slab­šie účinky eli­xíru, a to by sme roz­hodne nech­celi.

pe­xels.com

Svoju mi­nu­losť ne­ovp­lyv­níme, no do­ká­žeme si vy­tvo­riť takú úžasnú prí­tom­nosť a bu­dúc­nosť, že naša sladká his­tó­ria zhorí zá­vis­ťou. Tak čo, ideme do toho? Na­saďme si ten najk­rajší úsmev všet­kých čias a vy­kročme do ulíc vy­rov­nané so svo­jimi de­ji­nami a pri­pra­vené na nové bitky o našu vy­sní­vanú bu­dúc­nosť. Dajme už pro­sím zbo­hom na­šim du­chom mi­nu­losti…

Komentáre