Mám strach. Bo­jím sa. Bo­jím sa toho, že mi ub­lí­žiš. Že moje srdce bude zas na mi­lión kús­kov. Tak mi pro­sím, po­vedz, čo cí­tiš.  

Taký okúz­ľu­júci, ta­jomný, krásny a mi­lión ďal­ších pek­ných pri­rov­naní. Áno, presne taký je. Pre­žili ste spo­ločne toho už veľa a ty si ho v po­sled­nej dobe za­čala vní­mať inak. Za­čala si ho brať ako člo­veka, s kto­rým chceš byť každý je­den deň. Za­čala si si vy­tvá­rať v hlave si­tu­ácie, ktoré chceš, aby sa stali a mys­líš naňho každú chvíľu.

Ve­čer si si pri­tiahla k sebe ob­rov­ského maca, silno ho ob­jala a pred­sta­vila si, ako vedľa teba te­raz leží on.

Cí­tiš k nemu niečo viac, než si mala v pláne. A to ťa zner­vóz­ňuje. Za­čala si mať strach, že by si niečo po­ka­zila. Roz­mýš­ľaš nad kaž­dou jed­nou ve­tou, ktorú chceš po­ve­dať. A to všetko ťa pri­vá­dza do šia­len­stva. Máš chuť ísť za ním a všetko mu po­ve­dať. Chceš ho len tak bez­dô­vodne ob­jať a po­boz­kať. Je to hrozný a pri­tom úžasný po­cit.

Každý je­den deň pre­mýš­ľaš, ako to všetko skončí. Bo­jíš sa toho, že ti ub­líži a kvôli tomu mu nech­ceš nič po­ve­dať. Ale ver mi, všetko bude tak, ako má byť.

Možno to cí­tite obaja rov­nako, ale obá­vate sa toho po­citu, čo bude na­sle­do­vať. A možno ste si neni sú­dení a on nie je pre teba ab­so­lútne ten pravý. Kto­vie?

Ale je­diné, čo viem na 100 %  je to, že či to už bude on alebo nie, jed­ného dňa spoz­náš toho pra­vého. Stačí iba ve­riť.

Komentáre