Vzťahy sú na­ozaj zlo­žité. Do­konca aj tie, ktoré si vy­tvá­rame me­dzi ka­ma­rátmi, ko­le­gami v práci, šé­fom, naj­lep­šou ka­moš­kou, ro­dičmi či deťmi. Keď sa stretnú dvaja ľu­dia, na po­vrch vy­plá­vajú rôzne oča­ká­va­nia, pred­po­klady či od­lišné po­ní­ma­nie zod­po­ved­nosti alebo moci. Na­prí­klad šéf má nad te­bou moc, no ur­čite aj zod­po­ved­nosť voči tebe. Dieťa to má trošku zlo­ži­tej­šie, lebo skoro v kaž­dom vzťahu, ktorý si vy­tvára – či už s ro­dičmi alebo ro­din­nými prí­sluš­níkmi, má veľmi malú moc. Ro­di­čia majú voči nemu oveľa väč­šiu zod­po­ved­nosť.

Vzťahy si vy­ža­dujú opatr­nosť. Ne­mali by sme do­pus­tiť, aby sa kto­koľ­vek, s kým sa stre­tá­vame, cí­til na­ozaj bez­mocne. Ľu­dia pros­pe­rujú, ak majú ur­čitú au­to­nó­miu. To zna­mená, že tí na vyš­ších po­zí­ciách do­sa­hujú nie­kedy väčší úspech ako tí, čo pra­cujú na niž­ších po­zí­ciách. Ne­máme radi, ak nás nie­kto ne­us­tále ko­man­duje, či nám niečo pri­ka­zuje. Stále sme ľu­dia, a preto by sme sa mali voči sebe tak sprá­vať. Ak niečo od nie­koho vy­ža­du­ješ, skús na­miesto prí­kazu po­ve­dať pro­sím. Uká­žeš, že máš voči da­nej osobe ne­jaký re­špekt.

V par­tner­stve by mala byť tá moc rov­no­merne roz­lo­žená. Vzťah by to­tiž ne­fun­go­val tak ako má, ak by je­den z vás bol pod­ria­dený a druhý nad­ria­dený. Je pravda, že veľa ta­kýchto vzťa­hov s ne­vy­rov­na­nou mo­cou fun­guje, no ur­čite dlho ne­vy­drží. Ako je však možné za­bez­pe­čiť dl­ho­trva­júci vzťah?

Ak je ex­tro­vert vo vzťahu s in­tro­ver­tom, môžme si všim­núť, že in­tro­vert sa akosi drží v úzadí. Dvaja ex­tro­verti  majú vo vzťahu veľa ener­gie a ni­čoho sa ne­boja, pre­tože si ju odo­vzdá­vajú na­vzá­jom. Dvaja in­tro­verti zas po­tre­bujú ur­čitý pries­tor na od­po­či­nok, aby do­ká­zali na­čer­pať ener­giu. Vo vzťahu však iba vy dvaja ur­ču­jete, ako veľmi si bu­dete blízki. Mô­žete sa roz­hod­núť, či váš vzťah po­su­niete na vyš­šiu priečku alebo osta­nete dob­rými ka­ma­rátmi. Ak sa tvoj par­tner roz­hodne, že po­tre­buje vo vzťahu viac pries­toru, no ne­po­vie ti to, mala by si to akýmsi spô­so­bom ro­zo­znať. Keď to ne­ro­zoz­náš, môže sa stať, že sa bu­dete od seba čo­raz viac a viac vzďa­ľo­vať.

Mnohí z nás spa­ni­ká­ria, ak sa na za­čiatku vzťahu hneď niečo ne­vy­darí. Ne­tu­šíš, prečo sa ten druhý trápi a chce zo vzťahu vy­kľuč­ko­vať. Možno si sa k nemu do­stala až prí­liš blízko a on po­tre­bo­val viac pries­toru, ktorý si mu ne­bola schopná po­skyt­núť. Ne­mu­síš sa preto báť ke­dy­koľ­vek opý­tať svo­jej lásky, či ho ne­ja­kým spô­so­bom ne­ob­me­dzu­ješ a či má čas na všetky svoje ak­ti­vity, ktoré ho na­pĺňajú. Ne­mô­žete predsa spolu trá­viť úplne vše­tok čas. Je po­trebné, aby ste si raz za čas je­den od dru­hého od­dýchli. Ak by ste si tento od­dych ne­dop­riali, zna­me­nalo by to, že ste stra­tili svoju slo­bodu. Nech­ceš predsa svojho par­tnera dr­žať na­krátko.

Mu­síme mať na pa­mäti, že sme by­tosti s via­ce­rými as­pek­tami. To je to, čo nás robí zau­jí­ma­vými a žia­du­cimi. Ur­čite si už mala mož­nosť nie­kde za­hliad­nuť pár, ktorý sa po celý čas na­miesto roz­prá­va­nia hral na te­le­fóne. Ako chcete za­žiť ne­jaké nové dob­ro­druž­stvo, keď sa spolu ne­viete ani len po­riadne po­roz­prá­vať? Preto ne­chajte mo­bily doma a rad­šej si spo­ločne bu­dujte zá­žitky, na ktoré bu­dete po čase s úsme­vom na tvári spo­mí­nať. Tieto spo­mienky ro­bia váš vzťah je­di­neč­ným a pl­ným lásky.

Uve­dom si, že tvoj par­tner po­tre­buje ur­čitý čas aj pre seba a po­kús sa pre vás dvoch vy­mys­lieť ne­tra­dičný prog­ram, ktorý vám pri­ne­sie ob­rov­ské množ­stvo no­vých a ne­oča­ká­va­ných zá­žit­kov. Ko­mu­ni­ká­cia je kľú­čom k do­ko­na­lému vzťahu a ur­čite sa na nič neh­raj. Buď sama se­bou, pre­tože len tak ťa do­káže ten druhý na­ozaj mi­lo­vať.

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre