Za­čala by som tým, že každá žena si vo svo­jom ži­vote nájde muža, ktorý je pre ňu do­ko­nalý, hneď ako sa spoz­najú alebo si to len myslí a snaží sa tomu ve­riť.  A prečo? Pre­tože je už una­vená zo všet­kých tých chla­pov, ktorí sa tvá­ria, že Vám dajú aj modré z neba.

Chla­pom ide v dneš­nej dobe len o jedno – do­stať nás do po­stele. As­poň väč­šina z nich taká je, na­ozaj veľká česť vý­nim­kám. Všetky dobre vieme, že chlapi sú už raz takí, ale ani jedna z nás si to nechce pri­znať. Ve­ríme tým krás­nym ro­man­tic­kým prí­be­hom, ktoré vi­díme vo fil­moch alebo čí­tame v kni­hách. Áno aj ja som bola taká až do­vtedy, kým som ne­zis­tila, že krásny ro­man­tický ži­vot, ktorý som si vy­sní­vala ne­bude taký per­fektný a jed­no­du­chý.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Spoz­nala som chlapa, ktorý bol milý, vtipný, chá­pavý, lás­kavý, úp­rimný, sta­rost­livý jed­no­du­cho úžasný. Ne­mohla som uve­riť tomu, že práve ja som ta­kého na­šla. Ráno som vstala a do­stala som ra­ňajky do po­stele. Cí­tila som sa ako prin­cezná, ne­us­tále ma ob­ska­ko­val a za­hŕňal kom­pli­mentmi. Bolo to na­ozaj úžasné, keď som mu po­ve­dala, že dnes ne­mô­žem byť s ním pre­tože na druhý deň ma čaká dô­le­žitý test, chá­pal to do­nie­sol mi čo­ko­ládu a po­ve­dal, že ur­čite to zvlád­nem, že som ši­kovná a múdra. Och viete ako som sa v tej chvíli cí­tila? Hm, asi sa viete vžiť do mo­jej kože. Áno, vtedy to bol ten na­jú­žas­nejší chlap na svete. Na­ozaj som tomu ne­ve­rila, že som spoz­nala ta­kého úžas­ného chlapa, ďa­ko­vala som Bohu, že ko­nečne aj na mňa sa usmialo šťas­tie. Av­šak som sa ra­do­vala asi prí­liš pred­časne. Stala sa taká vec, že na ví­kend som išla do­mov pre­tože štu­du­jem v inom meste ako bý­vam. Išlo sa mi do­mov ťažko, lebo som si uve­do­mo­vala, že bu­dem bez mo­jej lásky. Ale tak po­ve­dala som si, že ne­jako tie tri dni vy­dr­žím. Vô­bec som ne­mohla tu­šiť, že čo spraví ON.

V so­botu ve­čer na Fa­ce­bo­oku som uvi­dela fotku môjho úžas­ného chlapa s ne­ja­kou ne­zná­mou ba­bou. Hm, najprv som si mys­lela a však ne­jaká ka­ma­rátka nej­dem z toho ro­biť vedu. Lenže, keď som sa lep­šie po­zrela na po­pis fotky, už som si pre­stala mys­lieť, že je to len ka­ma­rátka.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

V po­pise bolo na­pí­sané: „Bu­dúci bý­vali, som zve­davá, koľko to so mnou vy­drží.” V tom mo­mente som ne­vlá­dala spra­viť nič. Zmohla som sa len na to, že som za­vo­lala môjmu úžas­nému chla­povi s tým, že čo to má všetko zna­me­nať. On ma za­čal upo­ko­jo­vať, že to nie je tak ako to vy­zerá, že keď pon­de­lok prí­dem, tak si to všetko vy­dis­ku­tu­jeme. Po­ve­dala som si dobre, prečo by mi kla­mal, keď mi ešte štvr­tok po­ve­dal, že ma ľúbi a bude ma ča­kať.

Pri­šiel pon­de­lok a ja som sa veľmi obá­vala ako do­padne naša dis­ku­sia. Po­ve­dal mi, že je to len ka­ma­rátka, že sa na­ozaj ne­mu­sím báť. Ale tiež, že ne­mô­žem všetko tak pri­veľmi rie­šiť, že chce mať ur­čitú slo­bodu. Po­mys­lela som si fajn asi som na­ozaj vy­znela ako ne­jaká žiar­livka. A tak sme ne­jako išli ďa­lej. Už som sa tým ne­trá­pila. Ale čo člo­vek nech­cel, ne­bola to len ka­ma­rátka, bola to viac než ka­ma­rátka až na­ko­niec vy­svitlo, že viac ako ja…

Stre­tá­val sa s ňou poza môj chr­bát, pí­sal si s ňou, keď som za­spá­vala vedľa neho v po­steli. Už som to ne­vy­dr­žala a na ro­vinu som sa ho spý­tala, že čo pre neho zna­me­nám? Po­ve­dal mi, že on ne­vie. Vtedy sa mi zrú­til celý ob­raz o per­fekt­nom vzťahu a úžas­nom chla­povi. Mys­lela som si, že som asi zle po­čula alebo čo. Po­ve­dal mi, že on mo­men­tálne ne­vie čo chce, že to sa uvidí ča­som. Ča­som však len pri­bú­dali fotky na so­ciál­nych sie­ťach, kde bol môj úžasný muž spolu s „ka­ma­rát­kou.”

Komentáre