Všetko najk­raj­šie sa odo­hráva len v mo­jej mysli. Fan­tá­zia je mo­jím ver­ným dru­hom. Ne­do­ká­zala by som si bez nej pred­sta­viť za­čia­tok dňa. Ne­ve­dela by som do neho vy­kro­čiť správ­nou no­hou, so správ­nou ná­la­dou, s úsme­vom na tvári. Kvôli ru­žo­vým ob­lá­či­kom ob­čas za­bú­dam po­riadne sa vô­kol seba po­ob­ze­rať. Svet fan­tá­zie mi veľa dáva, ale zá­ro­veň veľa be­rie.

zdroj: unsp­lash.com

 

Za­tiaľ čo v je­den deň sa opa­ľu­jem s pria­te­ľom pri azú­ro­vom mori, sme­jem sa s ním na hlú­pos­tiach, čaš­níci nám no­sia naj­lep­šie kok­tejly a pri zá­pade slnka sa spolu váš­nivo mi­lu­jeme, tak na ďalší deň sa pre­bú­dzam do upr­ša­ného rána, v kto­rom zis­ťu­jem, že v re­a­lite po mo­jom boku nik ne­leží. Som sama a čaká ma bežná ru­tina, z kto­rej sa akosi ne­do­ká­žem do­stať. Oci­tám sa v blud­nom kruhu, kde mi na­miesto kok­tej­lov ľu­dia pri­ná­šajú skôr zlé správy.

Svet fan­tá­zie je mo­jím úni­kom pred všet­kým.

Av­šak je dô­le­žité ve­dieť zle­tieť z ru­žo­vého ob­lá­čika a če­liť re­a­lite, pris­pô­so­biť si ju vlast­ným po­žia­dav­kám a po­tre­bám, pre­tože len vy ste stroj­com svojho osob­ného šťas­tia a nik iný to za vás ne­spraví. Nie­kedy sa zo mňa stáva pla­me­niak, ktorý stojí jed­nou no­hou vo fan­ta­zij­nom uni­verze a nechce z neho zo­stú­piť. Je tam to­tiž prí­liš pekne, teplo a ide­álne.

Do­sta­nem tam všetko, čo chcem bez toho, aby som sa mu­sela prí­liš usi­lo­vať. Ne­býva mi tam smutno a odo­hrá­vajú sa tam tie najk­raj­šie zá­pady slnka a noci bý­vajú ne­pres­tajne ho­rúce a plné hviezd. Lenže pri­tom veľmi dobre viem, že v re­a­lite ta­kýmto spô­so­bom zo seba ne­vy­dám to naj­lep­šie, ak naj­lep­šia ver­zia seba sa­mej ostáva za­sek­nutá vo fan­tá­zii.

zdroj: pin­te­rest.com

 

Je ťažké mať rád re­a­litu, keď v nej nie je nič ide­álne a za šťas­tie treba ne­us­tále bo­jo­vať. Ne­po­ze­rať sa len na to zlé, ale vší­mať si všetko pekné, čo sa v nej na­chá­dza. Aj keď sa mi ve­ľa­krát zdá, že je toho stále me­nej a me­nej. Tak­tiež sa mi vidí, že mnohí z nás v re­a­lite vy­hľa­dá­vajú len tie pekné zá­le­ži­tosti a pred­mety, ktoré nás rýchlo vy­stre­lia späť do sveta fan­tá­zie. Je­dine tak do­ká­žeme pri­na­vrá­tiť do re­a­lity po­koj a chvíle šťas­tia.

Je to však v po­riadku?

Komentáre