Sva­lo­vica alebo tiež sva­lová ho­rúčka je pre ho­cik­torú z nás is­totne ne­prí­jem­ným sta­vom. Ne­na­vo­dzu­jeme si ju len úpor­ným cvi­če­ním vo fitku, ale tiež akou­koľ­vek fy­zicky ná­roč­nej­šou ak­ti­vi­tou. U kaž­dého pre­bieha sva­lová ho­rúčka inak. U nie­koho trvá deň či dva, u nie­koho možno ešte dl­h­šie, je viac alebo me­nej in­ten­zívna. Kvôli sva­lo­vici ur­čite ne­maj vý­čitky, že si tvoj tré­ning od­flákla.


foto: pe­xels.com

Mnoho ľudí si myslí, že sva­lo­vica nie je práve žia­da­ným sta­vom po tré­ningu. Mô­žeš si však byť istá, že sva­lo­vica nie je tvo­jim ne­pria­te­ľom. Ak si to prí­liš ne­preh­nala so špor­to­vou ak­ti­vi­tou a aj bo­lesť sva­lov je stále pri­me­raná, je to pre teba dobré zna­me­nie. Jed­no­du­cho si­lovo na­pre­du­ješ! Už dávno ne­pla­tia pra­vidlá o tom, že ak cvi­číš správne, sva­lo­vica sa ti za žiad­nych okol­ností ne­do­staví. Mi­ni­málne raz za týž­deň by sa ur­čite mala. Prečo je skrátka dobré mať aj sva­lo­vicu?


foto: pe­xels.com

Ak chceš na svo­jom tele vi­dieť jasné zmeny k lep­šiemu, uve­dom si, že to sa­moz­rejme ne­pôjde hneď a ľahko. Práve stav sva­lo­vice je tým správ­nym uka­zo­va­te­ľom, ktorý ti na­po­vedá, že tvoje úsi­lie na­pre­duje tým správ­nym sme­rom. Roz­voj te­les­nej kon­dí­cie a do­sa­ho­va­nie sily ne­do­siah­neš iným spô­so­bom, ako po­stup­ným pre­ko­ná­va­ním tvo­jich pre­doš­lých mož­ností. Práve zá­slu­hou sva­lo­vice si tvoje telo udr­žuje zdravé sva­lové na­pä­tie, ktoré ti umož­ňuje po­stupne do­sa­ho­vať po­ža­do­vaný cieľ. Pa­mä­taj si, že pra­vi­del­nosť je zá­klad, pre­tože iba tak bu­deš schopná cel­ko­vého vý­kon­nost­ného zlep­še­nia.


foto: pe­xels.com

„Ho­vorí sa, že po­čas sva­lo­vice nie je prí­pustné po­dá­vať pl­no­hod­notný špor­tový vý­kon. Možné to je, ale nie hneď na za­čiatku cvi­če­nia, pre­tože bo­lesť to proste zo se­ba­zap­re­nia ne­do­vo­ľuje. Okam­žite, ako sa roz­bo­lené svaly dô­kladne roz­cvi­čia (pre­kr­via), je opäť do­vo­lené po­dá­vať vý­kon na pl­no­hod­not­nej úrovni.“

Už keď sa sva­lo­vica do­staví, ur­čite ju ne­rieš zby­toč­ným od­dy­chom! Bolo by to to naj­hor­šie, čo by si v ta­kejto si­tu­ácii mohla uro­biť. Re­ge­ne­rá­ciu svals­tva po­zi­tívne ovplyv­níš len ďal­šou po­hy­bo­vou ak­ti­vi­tou!


foto: pe­xels.com

Rady, ako sva­lo­vici pre­dí­deš:

Ne­vy­ne­chá­vaj roz­cvičku
Po­stupne zvy­šuj in­ten­zitu, zá­ťaž i cel­kovú ná­roč­nosť tré­ningu
Špor­tuj pra­vi­delne
Pri­jí­maj do­sta­tok te­ku­tín pred, po­čas i po cvi­čení
Do­dr­žuj krátke pre­stávky na vy­dý­cha­nie
Stre­čing po tré­ningu

Rady, ako ju správne „ho­jiť“:

Ne­ná­ročný po­hyb – plá­va­nie alebo pre­chádzka
Stu­dená spr­cha
Re­ge­ne­rá­cia po cvi­čení – do­sta­tok kva­lit­ného spánku
Biel­ko­viny po tré­ningu
Mi­ne­rály – zi­nok a hor­čík a vi­ta­míny sku­piny B

Komentáre