Čo si žena pred­staví, keď sa po­vie slovo ka­belka ? Módny do­pl­nok, bez kto­rej si ne­do­ká­žeme pred­sta­viť ži­vot. Plní fun­kciu nie­len na zdo­ko­na­le­nie nášho už tak do­ko­na­lého out­fitu, ale ta­kisto slúži na od­kla­da­nie na­šich „dô­le­ži­tých“ vecí.

Na vý­ber máme ne­spo­četne veľa kús­kov, ktoré stojí za to ich vlast­niť. Veľ­kosti, tvaru, farbe či mo­tívu sa me­dze ne­kladú a vý­nim­kou ne­zos­táva ani cena. Nájsť dobrú a kva­litnú ka­belku (ktorú ustojí aj naša pe­ňa­ženka) je ob­čas po­riadne ťažké. Už si však ne­mu­síš lá­mať hlavu nad tým, koľko za ka­belku utra­tiť. Lacnú a peknú ka­belku do 30 eur náj­deš na­prí­klad v An­swear, v Sin­say, v Mangu či v H&M.

An­swear 9,90 Eur.

An­swear 9,90 Eur.

Mango 19,90 Eur.

Mango 15,90 Eur.

Sin­say 9,90 Eur.

House 19,90 Eur.

Komentáre