Lady France nám uča­ro­vala. Ur­čite ti ne­mu­síme pred­sta­vo­vať Bri­gitte Mac­ron, man­želku no­vého fran­cúz­ského pre­zi­denta Em­ma­nu­ela Mac­rona. Možno si po­vieš, čo už ťa len môže na­učiť o štýle 64-ročná žena, no fotky niž­šie zme­nia tvoj ná­zor. Prvá dáma to jed­no­du­cho vie. Jej stra­patý bob s ofi­nou pô­sobí ve­selo a mla­distvo a jej štýl je veľmi ele­gantný, no po­hodlný. My Ma­dam Mac­ron mi­lu­jeme pre jej spon­tán­nosť a mla­distvý look, a čo ty? 

Komentáre