Zá­ve­rečný deň Fas­hion LIVE! 2017 vy­vr­cho­lil sláv­nost­ným ude­ľo­va­ním pre­stíž­nych cien Fas­hion LIVE! Awards. Z ceny Fresh di­zaj­nér sa te­šila mladá di­zaj­nérka Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková a no­vými tvá­rami po­du­ja­tia sa stali mo­delka Te­reza Ťap­tí­ková a mo­del Mar­tin Mi­kulka. Po­čas pre­hlia­dok opäť nadchla di­vá­kov fa­rebná pre­hliadka ta­len­to­va­nej di­zaj­nérky Lenky Sr­š­ňo­vej, ktorá spo­jila ume­nie s mó­dou vo ve­se­lej ko­lek­cii Ful­love.

Toh­to­ročný fas­hion ma­ra­tón pri­nie­sol po­čas šty­roch ok­tób­ro­vých dní až 51 vy­ni­ka­jú­cich di­zaj­nér­skych ko­lek­cií z do­má­cej i za­hra­nič­nej mód­nej scény. Oča­ká­va­nia ľudí pred­čil nie­len skve­lou dáv­kou módy ale aj toh­to­roč­nou scé­nou so sve­tel­nou led kon­štruk­ciou od LED so­lu­tion, o ktorú sa po­sta­ral ta­len­to­vaný ar­chi­tekt Pe­ter Gonda.

Za­čia­tok fi­nál­neho pre­hliad­ko­vého dňa Fas­hion LIVE! 2017 ot­vá­rali štu­denti ADO z Uni­ver­zity To­máše Bati v Zlíne, vďaka kto­rým bola Stará trž­nica už v sko­rých po­obed­ných ho­di­nách plná ľudí. Na­sle­do­vala mladá ge­ne­rá­cia slo­ven­ských di­zaj­né­rov v zlo­žení Pa­vol Den­dis s čisto pán­skou ko­lek­ciou, Sil­via Zrebná pri­niesla na mólo ta­jom­nosť a Petra Ko­vacs na­opak skvelú hra­vosť fa­rieb. Novú ko­lek­ciu pred­sta­vila špa­niel­ska módna značka Cuplé, slo­ven­ská značka Roz­bora Cou­ture a ob­ľú­bená di­zaj­nérka Lenka Sr­š­ňová, ktorá pred­viedla po­kra­čo­va­nie ko­lek­cie Ful­love in­špi­ro­va­nej tvor­bou vý­znam­ného slo­ven­ského ma­liara Ľu­do­víta Fullu. O oži­ve­nie sa v ne­skorší ve­čer po­sta­rali za­hra­niční hos­tia – ukra­jin­ská di­zaj­nérka Irina Dzush so svo­jou pre­hliad­ko­vou per­for­mance a ne­mecká ná­vrhárka Zo­fie An­ge­lic, ktorá pred­sta­vila žen­skú ele­gan­ciu. Po­sledná pre­hliadka pat­rila trom ví­ťaz­kám sú­ťaže Hu­bert Fresh Fas­hion Con­test a to Kris­tíne Vav­ro­vej, Ta­tiane Dvo­řá­ko­vej a Vla­di­míre Dan­čo­vej.  

 

FAS­HION LIVE! AWARDS 2017

Na­jo­ča­ká­va­nej­ším mo­men­tom piat­ko­vého ve­čera bolo tra­dične sláv­nostné odo­vzdá­va­nie pre­stíž­nych cien Fas­hion LIVE! Awards 2017. Vy­vr­cho­le­nie mód­neho po­du­ja­tia Fas­hion LIVE! za­čalo po všet­kých pre­hliad­kach v ne­sko­rých ve­čer­ných ho­di­nách. O tom, kto bude toh­to­roč­ným ví­ťa­zom v ka­te­gó­riách Fresh Di­zaj­nérFace of Fas­hion LIVE! roz­ho­do­vala od­borná po­rota v zlo­žení Olo Kří­žová, Pe­ter Ša­gát, Ja­kub Po­lanka a kre­a­tívny ria­di­teľ ukra­jin­ského Fas­hion we­eku Ne­chy­po­ruk Vo­lo­dy­myr. Pre tento rok si cenu Fresh Di­zaj­nér od­niesla ta­len­to­vaná mladá di­zaj­nérka Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková, ktorá sa pred­sta­vila na mód­nom po­du­jatí so svo­jou pán­skou ko­lek­ciou STREET OR­CHIDS v rámci pre­hliadky štu­den­tov Ate­li­éru 343 z Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave. No­vými tvá­rami Face of Fas­hion LIVE!2017 sa stali mo­delka Te­reza Ťap­tí­ková a mo­del Mar­tin Mi­kulka.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

16:00 – ADO ZLÍN – Ate­liér de­sign odevu Uni­ver­zity To­máše Bati v Zlíne

Po­sledný deň pre­hlia­dok ot­vo­rili svo­jimi pre­pra­co­va­nými ko­lek­ciami ta­len­to­vaní štu­denti ADO z Uni­ver­zity To­máše Bati v Zlíne, a tak do Sta­rej trž­nice pri­tiahli mnoho nad­še­ných náv­štev­ní­kov a mi­lov­ní­kov módy už v po­obed­ných ho­di­nách. Vy­chut­nať sme si mohli pes­trú tvorbu naj­nov­ších ko­lek­cií štu­den­tiek Ad­riany Šat­ko­vej, Anežky Be­rec­ko­vej, Gab­riely Pet­ro­vej, Ka­ta­ríny Myd­lia­ro­vej, Kris­týny Cou­fa­lo­vej, Lu­cie Slá­deč­ko­vej, Mi­cha­ely Hri­ňo­vej a Vi­vien Ba­bi­co­vej.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

17:00 – PA­VOL DEN­DIS, SIL­VIA ZREBNÁ, PETRA KO­VACS

V bloku pre­hlia­dok po­núkli svoje naj­nov­šie ko­lek­cie hneď traja mladí di­zaj­néri, ktorí vďaka od­liš­nos­tiam a kon­tras­tom po­núkli náv­štev­ní­kom rôz­no­rodú ukážku no­vej ras­tú­cej ge­ne­rá­cie slo­ven­skej mód­nej scény.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

PA­VOL DEN­DIS

Di­zaj­nér Pa­vol Den­dis tvo­riaci pod me­nom iam­pa­vol­den­dis pri­nie­sol na mólo Fas­hion LIVE! čisto pán­sku ko­lek­ciu. Vo svo­jej tvorbe klá­dol dô­raz na ak­tu­ál­nosť, funkč­nosť a emó­ciu odevu. V no­vej ko­lek­cii GOL­DEN RUSH sa in­špi­ro­val čín­skou le­gen­dou, v kto­rej sa ho­vorí o pre­mene koi kapra na zla­tého draka. Prí­beh sym­bo­li­zuje pro­ces, kto­rým sa mladí chlapci me­nia na „veľ­kých“ mu­žov. V pán­skych mo­de­loch kom­bi­no­val di­zaj­nér mo­derný street wear a ele­menty tra­dič­ného čín­skeho odevu. Za­me­ral sa hlavne na po­sta­ve­nie draka a po­ňal ho ako vy­jad­re­nie vlast­nej ví­zie o sil­nej muž­skej osob­nosti v spo­loč­nosti. Nos­nou far­bou ce­lej ko­lek­cie bola čierna, ktorá je do­pl­nená au­tor­skými po­tla­čami. Vý­razná vi­záž pod­po­rila at­mo­sféru ce­lého vi­zu­álu ešte viac.

 

SIL­VIA ZREBNÁ

Tvorba mla­dej di­zaj­nérky je po­sta­vená na osob­nej in­tu­ícii a spon­tán­nosti a inak tomu ne­bolo ani pri vzniku no­vej ko­lek­cie Nie je čas na hr­din­stvá/There is no time for bra­very, ktorá ne­vznikla kla­sic­kým pro­ce­som. Je vý­po­ve­ďou osob­nej si­tu­ácie, kto­rej ne­pria­te­ľom je čas a rieši kaž­do­dennú di­lemu „Čo na seba?“. Ve­čer v po­steli di­zaj­nérka za­spá­vala s myš­lien­kou čo zaj­tra ušije, vy­tvo­rila si pred­stavu,s kto­rou na druhý deň prišla do dielne a zhmot­nila ju. Ko­lek­cia od­ráža jej ná­lady, zá­žitky a po­city v da­nej chvíli. In­špi­rá­ciou jej boli všetky pod­nety, s kto­rými pri­chá­dza do kon­taktu a fa­reb­nosť sú­stre­ďo­vala vo väč­šine na tmavú farbu v prí­rod­ných od­tie­ňoch. Špe­ci­fi­kum di­zaj­nér­ki­nej tvorby je uni­sex a strohé stri­hové rie­še­nie s dô­ra­zom na de­tail.

 

PETRA KO­VACS

Di­zaj­nérka Petra Ko­vacs tvorí pod znač­kou Petra Ko­vacs a jej nová ko­lek­cia 50% OFF vy­chá­dza zo skú­se­ností s pred­chá­dza­jú­cimi ko­lek­ciami na do­má­cej mód­nej scéne. Roz­práva prí­beh o osude ko­lek­cie po pred­sta­vení na pre­hliad­ko­vom móle. Prí­beh o tom, ako sa ori­gi­nálne di­zaj­nér­ske kúsky pre­dá­vajú pod cenu, alebo ako do­padnú po fo­te­niach mód­nych edi­to­riá­lov.  Ná­pismi ako 50% OFF, SALE alebo rôz­nymi po­tla­čami vtipne po­u­ka­zuje na túto prob­le­ma­tiku. Ne­chý­bala hravá cho­re­o­gra­fia mo­de­liek, ktoré v po­rov­naní s inými pre­hliad­kami di­zaj­né­rov mali pô­so­biť šťastne a uží­vať si deň na­plno, ako tomu zvy­čajne býva pri mód­nych vý­pre­da­joch. Mólo oži­vila nie­len ori­gi­nál­nymi kús­kami ale aj ich ve­se­lou fa­reb­nos­ťou, ktorá je pre di­zaj­nérku cha­rak­te­ris­tická.

 

18:00 – CUPLÉ

V roku 1987 spus­tila An­to­nia Pas­tor „al­ma­ma­ter“ sveta Cuplé, svoj am­bi­ci­ózny pro­jekt ot­vo­re­ním pr­vého ob­chodu CUPLÉ v El­che do­mom špa­niel­skej vý­roby kože s ro­din­ným zá­ze­mím. Ten sa ve­no­val to­pán­kam už tri ge­ne­rá­cie a dnes je značka po­va­žo­vaná za jednu z top 10 spo­loč­ností špa­niel­skych vý­rob­cov kože. Na Fas­hion LIVE! uká­zala značka nád­herné žen­ské kúsky, ktoré by ne­mali v šat­níku ženy chý­bať. Pes­trá fa­reb­nosť a kva­litné ma­te­riály boli v do­ko­na­lej sú­hre. Mo­dely vy­uži­teľné ako na špe­ciálne prí­le­ži­tosti, tak aj na kaž­do­denné no­se­nie. Strihy a štýl odevu zvý­raz­nil žen­skosť svo­jej no­si­teľky.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

19:00 – LENKA SR­Š­ŇOVÁ

Di­zaj­nérka Lenka Sr­š­ňová vo svo­jej ak­tu­ál­nej ko­lek­cii FUL­LOVE pri­znáva ume­lecké vplyvy a módu s ľah­kos­ťou pre­pája s ume­ním. Od­ka­zuje v nej na tvorbu vý­znam­ného slo­ven­ského ma­liara Ľu­do­víta Fullu a pro­stred­níc­tvom odevu pri­bli­žuje sú­čas­nej ge­ne­rá­cii silný od­kaz Ful­lovho diela. Známe, aj me­nej známe mo­tívy z ma­lia­ro­vých ob­ra­zov boli pre­šty­li­zo­vané
do at­rak­tív­nych vzo­rov s jem­ným ná­dy­chom ful­lov­ského folk­lóru. Geomet­rické kom­po­zí­cie, flo­rálne a fi­gu­rálne mo­tívy či roz­práv­kové zvery sa tak pre­niesli do sú­čas­ného odevu. Mo­dely boli na­bité ener­giou vďaka kom­bi­ná­cii pes­trých fa­rieb, ktoré sú pre di­zaj­nérku cha­rak­te­ris­tické. Ľahké po­hodlné strihy, ko­še­ľové si­lu­ety a prí­jemný ma­te­riál do­pĺňali aj fa­rebné to­pánky Crocs, ktoré do­tvo­rili cel­kový hravý vzhľad tejto ko­lek­cie. Pes­tro­fa­rebné de­zény vznikli v spo­lu­práci s di­zaj­né­rom On­dre­jom Jó­bom a s pod­po­rou Ga­lé­rie Ľu­do­víta Fullu v Ru­žom­berku. Ko­lek­ciu z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia a o hudbu sa po­sta­ral Pjoni.

Zdroj: Fi­lip Kar­tous

20:00 – ROZ­BORA COU­TURE

Novú au­tor­skú ko­lek­ciu v mest­skom štýle vy­tvo­ril pre rok 2018 módny ná­vrhár Ri­chard Roz­bora tak, aby si každá žena vy­brala mo­del, ktorý ju urobí krás­nou, žen­sky prí­ťaž­li­vou, šar­mant­nou, tro­chu pro­vo­ka­tív­nou, jemne sexi a ele­gant­nou zá­ro­veň. Mo­dely z ak­tu­ál­nej ko­lek­cie sú no­si­teľné, kom­fortné,  s mož­nos­ťou vzá­jom­ného kom­bi­no­va­nia. Vy­zna­čujú sa čis­tými lí­niami s dô­ra­zom na de­tail. Spo­loč­ným me­no­va­te­ľom ce­lej ko­lek­cie bola jem­nosť v po­ňatí stri­hov, fa­rieb, lá­tok, lu­xus­ných vĺn. Ko­lek­ciu, ktorú sme mali prí­le­ži­tosť vi­dieť na pre­hliad­ko­vom móle tvorí 35 kom­plet­ných out­fi­tov v prí­jem­ných než­ných a kla­sic­kých far­bách, osvie­že­ných ne­tra­dič­nými fa­reb­nými kom­bi­ná­ciami a po­tla­čami. Ne­chý­bali ka­báty, plášte, štý­lové pe­le­rínky, malé spo­lo­čen­ské šaty ako aj hod­vábne a úp­le­tové šaty z eko­lo­gic­kej 100% me­rino vlny. Di­zaj­nér je dl­ho­dobo ovplyv­nený fi­lo­zo­fiou Slow Fas­hion, ktorú cha­rak­te­ri­zuje ok­rem iného aj nad­ča­so­vosť, tr­vác­nosť a vy­soká kva­lita. V móde pre­sa­dzuje etiku, sluš­nosť, fé­ro­vosť, re­špek­tuje eko­lo­gické prin­cípy, pre­fe­ruje krásu, kul­ti­vo­va­nosť, ne­ná­padný lu­xus a kom­fort v je­di­neč­nom pre­ve­dení.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

21:00 – In­ter­na­ti­onal gu­ests – IRINA DZUSH (UKR), ZO­FIE AN­GE­LIC (DE)

IRINA DZUSH (UKR)

Po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! 2017 bolo v po­sledný pre­hliad­kový deň obo­ha­tené aj o per­for­mance, kde mo­delky priamo na móle upra­vo­vali svoj odev, ktorý tak do­stal novú po­dobu. Kon­cep­tu­álnu značku dám­skej módy DZ­HUS za­lo­žila v roku 2010 ukra­jin­ská di­zaj­nérka a sty­lis­tka Irina Dz­hus, ktorá je známa pre svoje ino­va­tívne strihy, mul­ti­funkčnú trans­for­má­ciu ode­vov a in­dus­triálne in­špi­ro­vanú es­te­tiku. Di­zaj­nérka vy­tvára expe­ri­men­tálne kon­štruk­cie vy­uží­va­júc svoju ne­oby­čajnú schop­nosť ná­hľadu do kom­plex­nej štruk­túry a ar­chi­tek­to­nic­kého po­ten­ciálu. Ide­oló­gia značky stojí pre uve­do­me­losť a ľud­skosť. No­si­teľka ktorá nosí odev značky DZ­HUS je ne­zá­vislá in­te­lek­tu­álka hľa­da­júca per­fektnú schránku pre jej uni­kátny vnú­torný svet, čo sme mohli vi­dieť aj priamo na móle.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

ZO­FIE AN­GE­LIC (DE)

Ne­mecká di­zaj­nérka sa ve­nuje tvorbe Cou­ture šper­kov, do­pl­n­kov, ex­tra­va­gant­nému odevu v ex­klu­zív­nych li­mi­to­va­ných edí­ciách a tvorbe na mieru. Di­zaj­nérka, ktorá ma me­dzi­ná­rodné ko­rene po­va­žuje mesto Ber­lín za svoj do­mov a vy­tvára úžasne fas­ci­nu­júce ume­lecké diela. Šperky do­pĺňali vo veľ­kej časti každý pred­vá­dzaný mo­del a in­špi­rá­ciu čer­pala z his­to­ric­kých ele­men­tov z art nou­veau a art deco. Prí­le­ži­tostne sa in­špi­ruje aj fil­mo­vými té­mami, ktoré pri­po­mí­najú du­cha čias z 1910 ro­kov. Di­zaj­nérka vy­užíva tra­dičné re­meslo s od­bor­nou zna­los­ťou sk­lár­stva pre jej ručne vy­rá­bané je­di­nečné diela. Ok­rem skla pra­cuje tak­tiež s vy­soko kva­lit­nými kovmi a lu­xus­nou ko­žou.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

22:00 – HU­BERT FRESH FAS­HION CON­TEST

Na sa­mos­tat­nej mód­nej pre­hliadke v zá­vere ve­čera pred­sta­vili svoje ori­gi­nálne ko­lek­cie dám­skych a pán­skych mo­de­lov aj traja ví­ťazi sú­ťaže Hu­bert Fresh Fas­hion Con­test. In­špi­ro­vané sú hlav­nou té­mou „Spark­ling life“ v rôz­nych kre­a­tív­nych pre­ve­de­niach a po­do­bách. Týmto spô­so­bom dáva Fas­hion LIVE! v spo­lu­práci so znač­kou Hu­bert prí­le­ži­tosť mla­dým ná­vrhá­rom a štu­den­tom odev­ného di­zajnu zvi­di­teľ­niť svoju tvorbu.

zdroj: Fi­lip Kar­tous Zdroj: Fi­lip Kar­tous

KRIS­TÍNA VAV­ROVÁ

Mi­nu­losť in­špi­ro­vala di­zaj­nérku na vy­tvo­re­nie ko­lek­cie Ob­scure v du­chu ro­koka. His­to­rické ob­do­bie zau­jalo svo­jou pre­zdo­be­nos­ťou a les­kom, dra­hými ve­čier­kami pre zá­mož­ných a bo­ha­tých ľudí. Úmys­lom bolo pre­po­jiť mi­nu­losť so sú­čas­nos­ťou aby ožila pred­stava ro­ko­ko­vého člo­veka v 21. sto­ročí. Čaro ro­koka spo­číva v jeho voľ­nosti a oká­za­losti, preto sa Kris­tína za­me­rala na do­jem a vzhľad, nie na po­u­ži­teľ­nosť ode­vov. Bielu farbu v ko­lek­cii kom­bi­no­vala s ne­tra­dič­nými ma­te­riálmi ako na­prí­klad s plas­tom a tka­ni­nou. V jej mo­de­loch sa ob­ja­vuje vrstve­nie a skla­da­nie pre vy­tvo­re­nie ob­jemu, veľké vo­lány pre do­jem pre­zdo­be­nosti, ktoré sú v kon­traste s jed­no­du­chými rov­nými lí­niami.

 

TA­TIANA DVO­ŘÁ­KOVÁ

Ko­lek­cia Th­row a glit­ter je in­špi­ro­vaná kaž­do­den­ným ži­vo­tom a jeho ča­ro­vnými ma­lič­kos­ťami, ktoré ho ro­bia vý­ni­moč­ným. Cie­ľom je člo­veka od­tr­hnúť od nud­nej ru­tiny a uro­biť každý deň ne­oby­čaj­ným, roz­žia­riť ho, aby na jeho konci bol vždy dô­vod na oslavu. Di­zaj­nérku in­špi­ro­val naj­viac ná­zov sú­ťaž­nej témy „Spark­ling life“ – trb­lietky, flitre ako niečo oča­ru­júce, ne­oby­čajné a osla­vu­júce. Hlav­ným prv­kom jej mo­de­lov boli me­ta­lické prúžky ako je­den z naj­ty­pic­kej­ších zna­kov osláv a ná­šivky s tex­tami. Fa­reb­nosť sa niesla v jem­ných ne­ut­rál­nych bie­lych od­tie­ňoch, v svet­lo­ru­žo­vej a vo vý­raz­ných zla­tých, či strie­bor­ných far­bách.

 

VLA­DI­MÍRA DAN­ČOVÁ

Mladá di­zaj­nérka po­sta­vila kon­cept svo­jej ko­lek­cie Smo­oth/Po­hla­de­nie na od­vrá­te­nej stránke lu­xus­ného ži­vota a re­a­guje na dnešný trend so­ciál­nych sietí a zdô­raz­ňuje ne­dos­ta­točný fy­zický kon­takt a kon­ver­zá­cia z očí do očí me­dzi ľuďmi. Nová ge­ne­rá­cia mla­dých ľudí má preto veľké prob­lémy nad­vä­zo­vať kon­takty mimo in­ter­netu. Ne­ga­tívne po­city sa Vla­di­míra sna­žila vy­jad­riť ma­te­riá­lom a si­lu­e­tou, kde hod­vábny sa­tén far­bila a pá­rala aby do­cie­lila fľaky a de­for­má­cie. Farby sú in­špi­ro­vané plá­žami, pies­kom, mor­skou pe­nou a ob­lo­hou a pod­tr­há­vajú po­zi­tívnu ľah­kosť ce­lej ko­lek­cie.

Komentáre