Tvo­ri­vosť a ta­lent sú jej naj­väč­šími zbra­ňami. Mladá bu­dúca ná­vrhárka Ka­ta­rína Myd­lia­rová popri štú­diu zís­kava zau­jí­mavé spo­lu­práce a v rámci se­mes­trál­nej práce vy­tvo­rila ko­lek­ciu s náz­vom GIRL NEXT DOOR. In­špi­rá­ciu čer­pala z det­stva, kon­krétne ju oslo­vili 90. roky a ich sub­kul­túra tzv. val­ley girls, ktoré ovplyv­nili módu, film, ume­nie či hudbu. Ko­lek­cia zo­bra­zuje ste­re­otyp, ktorý de­ho­nes­to­val túto sub­kul­túru a za­čal tento ter­mín vy­uží­vať ako urážku.

Po­chá­dzaš zo Slo­ven­ska, ale roz­hodla si sa štu­do­vať na Uni­ver­zite To­máše Bati v Zlíne. Prečo? Ne­pos­ky­tu­jeme pre bu­dú­cich ná­vrhá­rov adek­vátne vzde­la­nie? 

To by som ani ne­po­ve­dala, ja som najprv chcela ísť na VŠVU a do Zlína som si dala pri­hlášku popri, no ako náhle ma zo­brali na obe školy, tak som za­čala vy­mýš­ľať a znovu ich  po­rov­ná­vať. Na­ko­niec roz­ho­dol asi ne­jaký po­cit a možno fakt, že Zlín sa po reb­ríčku cel­kom úspešne šplhá, má pekne na­šliap­nuté na čes­ko­slo­ven­skej scéne a rov­nako ma oslo­vila aj práca štu­den­tov. Ne­mys­lím si však, že je VŠVU me­nej adek­vátna, bola to len zhoda ná­hod.

Vy­brala si si cestu, ktorá nie je v dneš­nej kon­zum­nej spo­loč­nosti jed­no­du­chá. Prečo práve di­zajn odevu? 

Ja som na stred­nej štu­do­vala ani­má­ciu a hlá­sila sa na ate­liér maľby, čo si mys­lím, že by bola ešte ťaž­šia cesta. Av­šak nie­kde me­dzi tý­mito uda­los­ťami som zis­tila, že ma oveľa viac baví móda a ľah­šie sa mi cez ňu vy­jad­ruje. To však ne­zna­mená, že som sa vzdala os­tat­ných vý­tvar­ných pre­ja­vov, práve na­opak. Sna­žím sa ich ne­ja­kým spô­so­bom do toho odevu do­stať a pra­co­vať aj s inými plat­for­mami.

Aké ob­le­če­nie no­síš ty?

U mňa platí po­re­kadlo „ko­vá­čova ko­byla chodí bosá“. Na ob­le­če­nie skoro vô­bec ne­mí­ňam iba keď mu­sím. Na­ku­pu­jem v se­ká­čoch, pop­rí­pade si ob­le­če­nie upra­vím a po­kiaľ mám práve ne­jakú ví­ziu, čo by som chcela no­siť, tak si to aj uši­jem. Má­lo­kedy sa mi ale stáva, že by som sa za­bá­vala s ob­le­če­ním pre seba, ke­dže aj tak upred­nost­ňu­jem mi­ni­ma­liz­mus a kom­fort. Do čoho však rada in­ves­tu­jem sú kva­litné to­pánky.

 

Ako bu­dúca di­zaj­nérka máš za se­bou aj tvorbu ko­lek­cie. Ako pre­bieha jej príp­rava? 

Kon­krétne u mňa to za­čína ne­ja­kou té­mou od kto­rej sa od­pich­nem, na­sle­duje brains­tor­ming, kde sa nie­čoho chy­tím a po­tom re­se­arch a in­špi­račné zdroje. Re­se­arch ur­čuje aký mood a kon­cept ko­lek­cia bude mať a od toho sa od­ví­jajú aj tvary a ma­te­riály, ktoré sa v ko­lek­cii po­u­žijú. Ná­sledne sa už pra­cuje s di­zaj­nom a šije sa. Stáva sa aj to, že po­čas toho ako už ne­jakú vec ši­jete, vás na­padne aj niečo iné, čo by mohlo lep­šie vy­ze­rať a buď sa to upra­vuje podľa no­vej idey, alebo sa ušije nová vec. Vlastne po­čas ce­lého pro­cesu všetko ovplyv­ňuje všetko. Nie­ktoré po­stupy sa vy­me­nia a najprv sa môže vy­chá­dzať na­prí­klad z tva­rov alebo ma­te­riálu a na­opak. To zá­leží aj od di­zaj­néra, čo mu ako vy­ho­vuje. A po tomto všet­kom na­sle­duje po­st­pro­duk­cia, fo­te­nie, na­tá­ča­nie a všetko os­tatné. Kon­krétne vi­deo ma­puje rôzne etapy det­stva. Po­čí­na­júc ran­ným ve­kom, cez pu­bertu až k ob­ja­vo­va­niu vlast­nej se­xu­ality sa stále pri­nav­ra­cia k zin­fan­ti­li­zo­va­nému po­hľadu na tento ste­re­otyp.

[vi­meo 225745362 w=640 h=360]

 

Koľko času si do svo­jej práce vlo­žila?

To je ťažko po­ve­dať, pre­tože na tom ne­pra­cu­jeme stále. Tému máme ur­čenú väč­ši­nou na za­čiatku se­mes­tra, kedy sa však ro­bia len re­se­ar­che a hľadá sa in­špi­rá­cia. Väč­ši­nou sa veci šijú, fo­tia a do­rá­bajú až cez skúš­kové ob­do­bie. Ale keďže fas­hion we­eky bý­vajú každý pol­rok, tak si viete od­vo­diť, koľko na to di­zaj­nér má a mô­žem po­tvr­diť, že nie­ktoré veci sa do­rá­bajú aj na mieste.

Kto je tvo­jim vzo­rom? Od­kiaľ si čer­pala in­špi­rá­ciu na tvorbu?

Kon­krétny vzor ne­mám. Vždy sa to mení podľa toho čo ma ak­tu­álne zau­jíma. Kto ma však veľmi ovplyv­nil je Hus­sein Cha­la­yan a jeho vi­zi­onár­sky po­hľad na módu a práca nie­len s di­zaj­nom. On bol aj jed­ným z dô­vo­dov, prečo som sa dala na di­zajn.  Nájsť in­špi­rá­ciu nie je vždy ľahké. Na­silu to ni­kdy nejde. In­špi­rá­cia pre túto ko­lek­ciu vy­chá­dza z 90-tych ro­kov, ktoré boli niečo šia­lené a re­vo­lučné v mód­nom svete a toho sa člo­vek veľmi rád a rýchlo chytí. Keďže to bola sú­časť môjho det­stva, tak sa mi na tejto ko­lek­cii veľmi dobre pra­co­valo a sama som sa pri­tom hrala na­prí­klad s ta­ma­goči, ktoré je v ko­lek­cii po­u­žité ako ná­uš­nice.

 

S kým by si rada spo­lu­pra­co­vala? 

Ja som ot­vo­rená všet­kému. Od vý­tvar­ného, mu­zic­kého ume­nia cez ne­ja­kých you­tu­be­rov a iných ši­kov­ných ľudí. Asi by som žiadnu spo­lu­prácu ne­od­mietla, po­kiaľ viem, že ide o dobrý ná­pad. Ak­tu­álne spo­lu­pra­cu­jem s člo­ve­kom od filmu a dú­fam, že táto spo­lu­práca po­trvá a tiež mám na­šliap­nuté ešte aj iné pro­jekty, kde sa chystá spo­lu­práca.

Kde sa vi­díš v bu­dúc­nosti? Aký je tvoj naj­väčší sen? 

Uf, toto je ťažká otázka. Ne­mám ne­jaké veľké oči a ani ne­tu­ším, kde ma to za­veje. Ur­čite však tú­žim po tom klišé ro­biť to, čo ma baví. Snom asi kaž­dého di­zaj­néra je do­stať sa na fas­hion week a naj­lep­šie nie­kde von. Ja by som sa tak­tiež chcela na­ďa­lej ve­no­vať fas­hion filmu a nie­kde sa s tým uchy­tiť. To by bolo pre mňa asi dream come true. A ešte uro­biť po­riadnu show, ktorá všet­kým vy­razí dych. Uvi­díme však čo nad­chá­dza­júce roky pri­nesú a či sa mi to po­darí.

Čo by si od­ká­zala na­šim či­ta­teľ­kám? 

Ne­na­ku­pujte kvan­titu, ale kva­litu. Dajte si tro­chu tej ná­mahy a pod­porte lo­kál­neho di­zaj­néra, keďže je u nás veľa ši­kov­ných ľudí. Takto ma člo­vek kva­litný vý­ro­bok s ori­gi­nál­nym di­zaj­nom a vie kto a kde mu to vy­ro­bil. Keď si nie­kto tak veľmi po­trpí na za­hra­ničné značky, exis­tujú stránky na kto­rých sa dá zis­tiť kto a kde to ušil. Mys­lím si to­tiž, že za ne­hu­mánne pod­mienky v akých ľu­dia pra­cujú, nesú zod­po­ved­nosť nie­len značky, ale aj kon­zu­ment, ktorý svo­jou kú­pou značku pod­po­ruje. Me­nej je nie­kedy viac.

Ka­ta­ríne ďa­ku­jeme za roz­ho­vor a že­láme veľa úspe­chov v bu­dú­cej tvorbe.

Viac in­for­má­cii sa do­zvieš tu

 

Di­rec­ted by Ka­ta­rína Myd­lia­rová & Fi­lip Bla­žek

Mo­del Na­tá­lia Mu­chová

Ca­mera Fi­lip Bla­žek

Photo Bar­bora Zať­ková

Mu­sic Krys­tína Cou­fa­lová

Muah Mis­chel Wa­re­nits

Komentáre