Stret­nime sa off­line. Aby sme sa mohli vi­dieť v pl­nom roz­lí­šení, pre­tože sme prí­liš pekní na to, aby sme sa vmes­tili do pi­xe­lov. Poďme preč, nie­kam, kde sa ne­pot­re­bu­ješ chrá­niť hes­lom. Kde si ne­mu­síš ove­ro­vať, koľ­kým ľu­ďom sa pá­čiš ty alebo tvoja ak­ti­vita. Poďme sa stra­tiť v sebe a ocit­neme sa na mieste bez vý­sled­kov Go­ogle.

Chy­tila ma oc­hro­mu­júca “so­ciálna opica”, kde si bu­dem pre­hrá­vať pod­rob­nosti kaž­dej ľud­skej in­te­rak­cie, do kto­rej som sa za­po­jila, zú­falo hľa­da­júc spô­soby, akými som mohla nech­tiac ura­ziť druhú stranu a ako ma nie­ktorí ľu­dia ne­ná­vi­dia. Takže mám viac času na pre­mýš­ľa­nie o tom, aký hrozný člo­vek vlastne som.

Za­dr­žia­vam dych vždy, keď sa ráno dot­knem mo­jej tváre a cí­tim, že sa mi vra­cia akné. Alebo keď sa zo­bu­dím s naj­hor­šími vlasmi na svete po tom, ako s nimi za­spím, keď sú mokré.

Žiadnu po­dobnú vec o mne ne­vieš, pre­tože to ja a ani ni­kto iný na so­ciál­nych sie­ťach ne­od­ha­ľuje.

Po­st­nem ne­jakú dvo­j­ito fil­tro­vanú fotku na Fa­ce­book. Upra­vím svoj sta­tus tak, aby znel čo naj­lep­šie. Zbie­ram na­jin­te­li­gen­tnej­šie a in­špi­ra­tívne veci, ktoré som čí­tala na Tum­blr. Aj Ins­ta­gram, kde fotka s po­pi­som vy­zerá naj­lep­šie. A ak po­znáš môj in­ter­ne­tový ži­vot, mô­žeš si mys­lieť, že je všetko v úpl­nom po­riadku.

pexels.com

pe­xels.com

Veľa ľudí sa dnes stará viac o svoj vý­zor on­line, ako off­line

Alebo si rad­šej niečo zdo­ku­men­tuje, akoby si to mal plne užiť. Toto sú tie naj­čas­tej­šie kroky k tomu, že sa ne­sú­stre­díš plne na svoj ži­vot.

Keď sa po­ze­ráš viac dole ako hore, uniká ti zo ži­vota viac ako si mys­líš.

Ľu­dia nechcú po­čuť pravdu, pre­tože nechcú, aby boli ich ilú­zie zni­čené. Toto je tá najs­mut­nej­šia časť ľud­skej exis­ten­cie. Máme ten­den­ciu si mys­lieť, vnútri boxu, aj keď v sku­toč­nosti sú veci úplne iné.

Je to v po­riadku. Mô­žeš ma sú­diť. Je to tvoje právo.

Všetko čo vieš, je moje meno, ktoré mám na­pí­sané v bio, čo si vi­del v mo­jom sta­tuse a čo ti os­tatní po­ve­dali. A ak si nie­ktorí ľu­dia mys­lia, že je to dosť na to, aby mohli ru­šiť môj osobný kľud, tak smelo do toho. No ni­kdy ne­kles­nem k ich úrovni. Sú zlí, zá­bavní a zú­falí.

Od­hlá­siť sa a vy­pnúť

Takže mô­žeme ísť von a dot­knúť sa rúk na­miesto toho, aby sme prs­tami ovlá­dali tla­čidlá. To, čo ti chcem dať, je prí­liš veľké na to, aby som to na­hrala, po­slala alebo ulo­žila.

Stret­nime sa, aby sme si mohli pri­po­me­núť, aké to je, keď sa spo­jíme bez siete, urobme to tak, aby sme ne­za­budli.

pexels.com

pe­xels.com

Stačí sa od­po­jiť na chvíľu, pre­tože ne­do­ká­žem stiah­nuť me­dzeru me­dzi tvo­jimi lo­pat­kami a ja sa toho po­tre­bu­jem dot­knúť, pre­tože si mu­sím pri­po­me­núť, ako fun­gujú ľud­ské or­gány. Vieš, čo tým mys­lím? Chcem sa ťa dot­knúť, nie šťuc­hnúť. Chcem, aby si sa mi pá­čil, nie ozna­čiť to. Chcem žiť nie­kde, kde je ak­tívne po­sie­la­nie lis­tov, ktoré vstre­kujú sé­man­tiku, miesto ne­platne tó­no­vej mno­ho­z­nač­nosti.

Chcem žiť nie­kde, kde je me­nej drô­tov ako be­z­drô­tové miesto.

Komentáre