Stra­tení ľu­dia v stra­te­nom svete,
prečo sa všet­kým toľko vecí ple­tie?
Vlastné ná­zory či hod­noty ovplyv­nené mé­diami,
po­stupne sta­neme sa aj pred se­bou cu­dzin­cami.

Kto z vás po­zná vlastnú tvár?
Koho ne­zlomí prvý nez­dar?
Kto to tak ľahko ne­vzdá?

A viem, že tá od­po­veď na všetko je nie­kde me­dzi tými riad­kami,
Lebo každý z nás je raz bo­jov­ník,
ale v zá­sobe sa ne­chváli tými nez­dar­kami.
Tými pádmi, po­kusmi kedy to vzdal,
kedy tá­pal, s pre­hrami si ty­kal, dna sa do­tý­kal…

pe­xels.com

Ale stojí znova na no­hách, zno­vuz­ro­dený,
na nové vý­zvy v ži­vote pri­pra­vený.
Ne­be­rie druhé ceny, taký už viac proste neni,
šlape len na ten pe­dál a ľudí si cení.

Ale dô­verne vy­berá komu bude ve­riť,
lebo nejde to už ľahko, nie­komu sa zdô­ve­riť.
Keď však zís­kaš jeho dô­veru pevne ju stráž,
pre­bil si sa do pev­nosti, pus­tila ťa jeho stráž.

A už ne­od­púšťa všet­kým tým de­bi­lom, dáva rovno tvrdé zbo­hom,
vie, že vô­bec ne­musí brať ohľad na kopy ich omy­lov,
ta­kých ľudí je de­sať za kaž­dým ro­hom.

pe­xels.com

Dnes cení si tých čo do­dr­žia svoje slovo,
možno to znie málo pre nie­koho,
ale stačí mu len, že to čo po­vieš je aj pravda,
nech ne­musi si ho­vo­riť : „do­behne ťa karma“.

Ta­kých ľudí ne­dos­ta­neš do ži­vota zdarma,
sú od­me­nou a lie­kom po tom všet­kom,
s ta­ký­mito pri sebe prej­deš aj pek­lom.

A on pár ta­kých má, drží sa ich pevne ako kliešť,
tak dá­vam radu, skús to tiež.
Rozt­rieď si ľudí, kto­rých máš okolo seba,
ne­chaj si tých čo mys­lia, cí­tia a nie len na seba.

Komentáre