Strata teba mi uká­zala, že nie­kedy od nás ľu­dia od­chá­dzajú. Nie­kedy mô­žeme dať jed­nej osobe naše srdce a je len na nej, čo s ním urobí. Nie­kedy chceme, aby vzťah ply­nul rých­lej­šie do­predu, aby sme mali stá­lych pria­te­ľov.

Na­učila som sa, že keď od nás ľu­dia od­ídu, vô­bec to ne­de­fi­nuje našu cenu.

Strata teba mi pri­po­me­nula, že nie som zod­po­vedná za spô­sob, akým fun­guje svet alebo že ne­ovp­lyv­ním dve srd­cia, aby spolu navždy fun­go­vali. Že ne­mô­žem zme­niť to, čo sa mi stane. Som vlád­com svo­jich emó­cii a len mo­jich myš­lie­nok.

Ale prísť o teba mi uká­zalo, že moje srdce je krásne, čisté a že si mô­žem vy­brať kam pôj­dem, koho mi­lu­jem a ako bu­dem na­sle­do­vať.

Strata teba mi dala dô­vod, aby som opäť oslá­vila seba, svoje mys­le­nie a dušu. Od­strá­nila som všetky fa­lošné ná­deje, ktoré som nám dvom dá­vala a za­me­rala som sa na seba. Chcela som byť ce­lis­tvou, chcela som zis­tiť čo to zna­mená.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ale strata teba mi pri­po­me­nula, že ja som ni­kdy ne­bola úplná.

Strata teba mi vpá­lila do srdca dieru. Ťažko sa mi dý­cha, mám v očiach slzy a vá­ham. Spo­chyb­ňu­jem moje bý­valé roz­hod­nu­tie, spô­so­buje to to, že moje po­city sú ako od­tr­hnuté z re­ťaze.

Stra­tou teba som si uve­do­mila silu mo­jich emó­cii, svoju cit­livú stránku, ktorú mám.

Ale stra­tou teba si mi aj uká­zal, že ni­kto nie je do­ko­nalý, a kú­sok po kúsku sa te­raz znova učím púš­ťať ľudí bliž­šie k sebe. Strata teba spô­so­bila, že som spo­chyb­ňo­vala lásku, pý­tala som sa, či vô­bec láska stojí za to, či je to na­ozaj také krásne.

Cí­tila som sa prázdna, zlo­mená, zmä­tená a frus­tro­vaná. Uro­bila som si o sebe mylný ob­raz v zrkadle, kla­mala som sa­mej sebe o tom, kto som.

Ale strata teba mi uká­zala, že som člo­vek, ktorý je tu vždy na 100%. Ja tu bu­dem vždy. Nie som tá, ktorá chodí, zradí a zničí.

Som tá, ktorá zo­stáva, bo­juje, mi­luje a dáva.

No hlavne som tá, ktorá bude na­priek tvojmu od­chodu po­kra­čo­vať.

Komentáre