Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Sex, vá­šeň a ich po­doby. To je ob­sa­hom ins­ta­gra­mo­vého pro­filu Bre­ak­fast Be­ast, na kto­rom náj­deš zbierku ero­tic­kých ilus­trá­cií, ktoré vy­tvára ši­kovný ume­lec práve pre ľudí, ktorí majú hriešne myš­lienky. 

Nie­ktoré ilus­trá­cie sú pri­tom úplne jed­no­du­ché, no se­xu­alita z nich priam vy­ža­ruje. A že sú ob­ľú­bené do­ka­zuje aj fakt, že tohto umelca sle­duje viac ako 177-ti­síc sle­do­va­te­ľov. Lásku a jej pre­javy v mno­hých po­do­bách, a aj tie na­jin­tím­nej­šie chvíle – to všetko náj­deš v tejto ga­lé­rii.

View this post on Ins­ta­gram

💕 bY: @apol­lo­nia.saintc­lair

A post sha­red by Bre­ak­fast Be­ast (@bre­ak­fast­be­ast_) on

Komentáre