Do­ko­nalý vzťah je o via­ce­rých ve­ciach. Ko­mu­ni­ká­cii, kom­pro­mi­soch, rov­na­kých ná­zo­roch a sa­moz­rejme, o du­šev­nom spo­jení. Teda o tom, ako ste spolu zo­hraní. Z dvoch ľudí je je­den ce­lok. Zisti, či sú sku­točne vy­rov­nané a pre­po­jené aj vaše duše.

1. Do­konca aj keď váš vzťah ne­po­trvá večne, viete, že to, čo ste me­dzi se­bou mali a spo­ločne uro­bili, zme­nilo váš ži­vot. Ne­bu­dete zni­čení, až to skončí. Be­riete to ako ob­do­bie vo va­šom prí­behu, za ktoré (bez ohľadu na to čo sa stalo) bu­dete veľmi vďační.

2. Máte zá­u­jem o rov­naké ume­nie. Ste jed­notní po­kiaľ ide o vy­jad­ro­va­nie aké­ho­koľ­vek druhu emó­cií. To zna­mená, že mys­líte aj spra­cú­vate pod­nety ro­van­kým spô­so­bom. Vaše duše sú rov­nako la­dené.

3. Ne­máte po­trebu zis­ťo­vať, či ste pre seba vhodní aj do bu­dúc­nosti – ne­máte exis­tenčnú krízu. Ne­rie­šite žiadne zna­me­nia, ani skryté vý­znami. Jed­no­du­cho si uží­vate prí­tom­nosť.

4. Tvo­ríte spolu. Či už ide o ne­jaký spo­ločný pro­jekt alebo párty pre pria­te­ľov. Vec ktorú mi­lu­jete po tom, že ste spolu je to, že spolu aj pra­cu­jete na tom, aby ste niečo vy­tvo­rili.

5. Naj­sil­nej­ším as­pek­tom vášho vzťahu je to, ako spolu ko­mu­ni­ku­jete. Máte po­cit, že spolu mô­žete roz­prá­vať sku­točne o všet­kom. Ne­zna­mená to, že vám to ide po celý čas bez­chybne, no cí­tite sa po­hodlne a štastne tak, že me­dzi se­bou chcete zdie­ľať všetky časti svojho ži­vota.

6. Bolo to ne­ča­kané. Ne­hľa­dali ste vzťah, ne­hľa­dali ste osobu do svojho ži­vota. Váš vzťah vy­kvi­tol z ni­čoho, vy­tvo­rilo ho vaše sa­motné pre­po­je­nie.

7. Cí­tite sa ako ro­dina. Máte po­cit po­hod­lia, spo­koj­nosti, a dô­ve­ru­jete si tak, ako len pri ro­din­ných prí­sluš­ní­koch.

8. Cí­tite sa viac mo­ti­vo­vaní, in­špi­ro­vaní a pod­po­ro­vaní. Váš vzťah vám nič ne­be­rie – ne­pri­chá­dzate o to, čo by ste chceli ro­biť a vy­ví­jať sa. Práve na­opak, pri­náša vám pod­poru a vy­ťa­huje z vás to naj­lep­šie.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre