Ne­mali ste nie­kedy po­cit, že ste sa na­ro­dili do ne­správ­nej doby? Sa­moz­rejme, mo­derný ži­vot má svoje ne­sporné vý­hody, mi­nu­losť má však akési zvláštne čaro. Dnes ži­jeme v dobe pl­nej laj­kov a rých­leho ob­čerstve­nia a aj z ran­de­nia sa po­maly ale isto stáva akási rýchla zá­le­ži­tosť. Ne­chýba však tomu tro­cha ro­man­tiky ako zo 70. ro­kov? Ke­dysi ran­de­nie ne­bolo o tom, s kým vám ap­li­ká­cia vy­rá­tala naj­vyš­šiu zhodu, ne­bolo to le­ža­nie pred te­le­ví­zo­rom ani rýchle po­se­de­nie pri káve. Bola to špe­ciálna prí­le­ži­tosť, kto­rej sa člo­vek ne­ve­del doč­kať.

Ne­boli by ste radi, keby sa tieto zvyk­losti opäť vrá­tili do módy?

Po­zvať dievča na rande

Nie je po­trebné cho­diť okolo ho­rú­cej kaše. Je pekné, ak muž po­zve ženu na rande, treba však dať po­zor na to, ako to uro­biť správne. Ak je po­zva­nie slušné a ne­vyt­vára prí­liš silný ná­tlak, vždy to vie uro­biť ra­dosť.

Pekne sa na­ho­diť

Je dô­le­žité, aby sa člo­vek vo svo­jej vlast­nej koži cí­til za kaž­dých okol­ností spo­kojne a po­hodlne. Ne­ho­vo­ríme, že si muž musí vy­brať najd­rahší ob­lek z po­ži­čovne, ak si však dá zá­le­žať na tom, aby sa ob­lie­kol slušne a pekne, snaha jed­no­značne ne­os­tane bez po­všim­nu­tia.

pe­xels.com

Kvie­tok, či malá drob­nosť

Kedy ste sa na­po­sledy stretli s tým, aby muž pri­nie­sol žene na rande kve­tinu? Možno há­dam v ne­ja­kom filme star­šieho dáta. Ak to však muž urobí dnes, za­slúži si re­špekt. Ide o gesto, kde nie je dô­le­žité, koľko kve­tina stála pe­ňazí, ale to, s akým úmys­lom bola da­ro­vaná.

Sta­ro­módne tan­co­va­nie

Dnes sú kluby už pre­pl­nené a hlučné, nie je v nich teda prí­liš veľa pries­toru na ro­man­tické tan­co­va­nie. Ok­rem toho, de­centná kon­ver­zá­cia je tak­mer ne­možná. Pred­stavte si však pries­tor, kde mô­žete byť blízko pri sebe, po­kojne po­maly tan­co­vať a zho­vá­rať sa pri tom. Ako vy­stri­hnuté z filmu zo 70. ro­kov.

pi­xa­bay.com

Od­ložte na chvíľku te­le­fóny

Je čo­raz bež­nej­šie vi­dieť ľudí, ako se­dia pri jed­nom stole, no nez­ho­vá­rajú sa, ani sa na seba ne­dí­vajú, pre­tože hľa­dia na disp­leje svo­jich mo­bi­lov. Od­ložte na chvíľku te­le­fóny a po­kúste sa na­plno ve­no­vať osobe, ktorá sedí pred vami či vedľa vás.

Ga­va­li­ér­stvo

Opäť ne­ho­vo­ríme o ni­čom ho­ri­bil­nom, ne­ča­káme ry­tiera v zbroji. Padne však ne­smierne dobre, ak muž po­drží žene dvere, od­tiahne jej sto­ličku pri stole alebo jej pri­drží pri ob­lie­kaní ka­bát. Ne­stojí to veľa ná­mahy, ale za­hreje to pri srdci.

Žiadne taj­nos­tkár­stvo

Je dobré vy­hnúť sa ne­is­tote a ve­dieť, do čoho člo­vek ide. Ni­kto nemá rád vo­de­nie za nos a je dobré ve­dieť, aké má s nami osoba zá­mery.

Noc, na ktorú ne­za­bud­nete

Aj keď je ste­re­otyp po­hodlný, ob­čas dobre padne vy­bo­čiť z neho. Po­kúste sa raz za čas vy­mys­lieť niečo nové. Na­prí­klad na­miesto stret­nu­tia sa v Mc­Do­nalde či ob­jed­na­nia do­nášky sa po­kúste na­va­riť si niečo, na­jesť sa doma pri svieč­kach alebo vy­jsť si nie­kam do pek­nej re­štau­rá­cie. Dáte tak na­javo, že vám na do­tyč­nej osobe zá­leží.

pi­xa­bay.com

Rande bez sexu

Ľu­dia sú čo­raz ne­tr­pez­li­vejší a ran­de­nie sa pre nich stáva len zá­ťa­žou, ktorú treba ne­jak vy­dr­žať. Čo­raz me­nej ľudí sa chce sku­točne roz­prá­vať a do­zve­dieť sa o dru­hej osobe niečo viac. Dajte si na­čas, ne­po­náh­ľajte sa a vší­majte si, kedy je osoba pri­pra­vená po­su­núť sa nie­kam ďa­lej. Ne­vy­ne­chať tento krok je mi­mo­riadne dô­le­žité.

Po­ve­dzte to, len ak to mys­líte úp­rimne

Slová „ľú­bim ťa“ sa čo­raz čas­tej­šie vy­uží­vajú unáh­lene a bez toho, aby člo­vek niečo také sku­točne cí­til. Tým sa však stráca ich sku­točný zmy­sel a čaro. Ho­vore tie dve slová len vtedy, ak to tak sku­točne cí­tite. Až vtedy budú mať na­ozaj svoje kúzlo.

Ne­za­bú­dajte na de­taily

Práve ma­lič­kosti do­po­má­hajú k tomu, aby sa par­tner cí­til mi­lo­vaný a šťastný. Vší­majte si, aká je jeho/jej ob­ľú­bená farba, ná­poj či pes­nička. Ak po­tom na vý­lete tú pes­ničku pus­títe alebo do­ne­siete ob­ľú­benú čo­ko­ládu, ku šťas­tiu veľa ne­chýba.

pi­xa­bay.com

Pres­nosť

Pres­nosť je ne­oce­ni­teľná vlast­nosť a ak si dáte zá­le­žať na tom, aby ste na rande prišli na­čas, aj keď vám trvá dve ho­diny vy­chys­tať sa, ur­čite to do­tyčná osoba ocení. Uda­losti sa síce nie vždy dajú pred­ví­dať, ni­komu však ne­padne dobre, ak musí na nie­koho vždy ča­kať.

Aké najk­raj­šie rande ste za­žili vy?

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre