Po­čas leta chceme všetky vy­ze­rať zvodne a pri­tom veľmi pri­ro­dzene. Preto ti pri­ná­šame rýchly a jed­no­du­chý ná­vod, ako na to. 

In­špi­ruj sa pri vý­bere tvojho let­ného lo­oku na­šou ši­kov­nou Ber­nie. Pri­pra­vila si pre teba jed­no­du­chý ná­vod, ktorý zvlád­neš iba za pár mi­nút a žiadny chlap ti už ne­odolá.

Dô­le­žitý je pod­klad vo forme hyd­ra­tač­ného krému podľa tvojho typu pleti. Ná­sledne po­uži ľahký make-up, za­kry prí­padné ne­do­ko­na­losti a aby tvoja tvár pô­so­bila „do­ko­nalo“, jemne ju vy­kon­tu­ruj. Ne­za­budni ani na kruhy pod očami.

Svieži vzhľad pleti do­ťukni roz­jas­ňo­va­čom, zvy­šok pleti zmatni púd­rom a opá­lený look do­laď bron­ze­rom. Ďal­ším pod­stat­ným kro­kom je úp­rava obo­čia. Ak máš chĺpky dl­h­šie, za­fi­xuj ich kla­sic­kým myd­lom a čis­tou kef­kou. Po­tom po­uži farbu alebo tieň na obo­čie, ne­do­ko­na­losti za­hla­díš ko­rek­to­rom a do­ko­nalé obo­čie je na svete.

Aby ti tvoj svieži look vy­dr­žal na­ozaj celý deň, po­uži fi­xačný sprej. Za­bráni lesk­nu­tiu a ste­ka­niu make-upu z tváre. Na oči zvoľ od­tiene v hne­dých a te­lo­vých far­bách, ktoré do­pl­níš špi­rá­lou, prí­padne ume­lými trsmi či ria­sami. Do vnú­tor­ného kú­tika na roz­jas­ne­nie po­uži bledší tieň. Na pery stačí prí­jemný ble­do­ru­žový rúž, ktorý bude pô­so­biť pri­ro­dze­nej­šie, ak ho jemne ro­zot­rieš prs­tom. Celý pod­robný ná­vod náj­deš v na­šom vi­deu.

Komentáre