Se­zóna stuž­ko­vých sláv­ností práve za­čala a čo­chvíľa tu máme aj tú ple­sovú. Ak si sa ešte ne­roz­hodla, aký účes si na ta­kúto uda­losť zvo­liť, v na­sle­du­jú­com vi­deu sa ur­čite in­špi­ru­ješ! 

Vo vi­deu náj­deš 15 ti­pov na sláv­nostné účesy ur­čené pre dl­h­šie vlasy spolu s ná­vodmi. Od jed­no­du­chých, až po tie zlo­ži­tej­šie. Ktorý sa ti za­pá­čil naj­viac?

Komentáre