Ani si to ne­uve­do­mu­ješ, ale dnešná doba ti ne­priamo dik­tuje čo sa ti má pá­čiť, aké hod­noty a ná­zory máš uzná­vať, do­konca aká máš byť.

Je v po­riadku, ak sa ob­čas cí­tiš kvôli tomu tro­chu stra­tená, je v po­riadku, ak ešte ne­máš presný cieľ, alebo ak ne­vieš kto si.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Drahá, za­budni  pro­sím ťa na chvíľu na­sle­do­vať naj­nov­šie trendy, na­miesto toho za­čni po­čú­vať svoje srdce, hľa­daj čo ťa na­pĺňa, hľa­daj samú seba. Rob všetky tie veci, ktoré ti vy­ra­zia dych a spoz­ná­vaj pri tom  tie skryté stránky svo­jej osob­nosti. Ob­klo­puj sa ľuďmi, pria­teľmi, jed­no­du­cho tými, čo ti pri­po­menú, ako veľmi ťa mi­lujú sku­točnú, bez všet­kých tých zby­toč­ných ma­siek a prí­dav­kov, ktoré si vy­tvo­rila, aby si uchrá­nila svoje sku­točné ja.

Staň sa stra­te­ným zmys­lom svojho ži­vota a ob­jav toho drie­ma­jú­ceho člo­vie­čika vo svo­jom vnútri.

Ver mi alebo nie, je to len na tebe. Ja som tiež stra­tená, tiež si hľa­dám vlastnú cestu, je­di­neč­nosť, jed­no­du­cho  kú­sok seba v tomto svete.

Komentáre