Opäť raz som pá­nov vo svo­jom okolí za­sko­čila ne­ča­ka­nou otáz­kou. Tento raz som sa pý­tala na naj­šia­le­nej­šiu vec akú kedy spra­vili, aby im ne­jaká dáma pod­ľahla a šla s nimi do po­stele. A hoci sa nie­ktorí os­tý­chali, na­ko­niec od­po­ve­dali. Tak sa poď po­zrieť, aké boli ich od­po­vede.

Čo naj­šia­le­nej­šie si spra­vil pre to, aby si do­stal ženu do po­stele? 

Robo: “ Na­va­ril som! A príde mi to šia­le­nej­šie ako nie­ktoré zá­ťahy.“

Mi­chal: “ S jed­nou sleč­nou sme sa sta­vili, že ak prej­dem nahý do spŕch po in­ter­nát­nej chodbe, tak spraví ho­cičo. Pre­šiel som. Ona teda mala spra­viť to isté. Bola od­hod­laná prejsť, no sto­pol som ju hneď na izbe.“

Braňo: “ Ne­mu­sel som ro­biť nič, ča­som šli aj samé.“

foto: pi­xa­bay.com

Peťo: “ Za­hral som to na lásku.“

Fi­lip: “ Za­čal som cvi­čiť. A aj keď tá, kvôli kto­rej som sa tak roz­ho­dol na­ko­niec ne­pod­ľahla, ur­čite toto roz­hod­nu­tie ne­ľu­tu­jem.“

Vojto: “ Zo­bral som ju na ve­čeru do re­štau­rá­cie, ktorú som si ne­mo­hol do­vo­liť a pe­niaze som si po­ži­čal od ka­ma­ráta.“

Mar­cel: “ Po­čkal som si.“

Tak čo, fun­go­vala by na teba nie­ktorá z týchto prak­tík?

Komentáre