28-ročný mla­dík Pe­itro Bo­selli sa stal zná­mym v roku 2015 , keď je­den z jeho štu­den­tov z Uni­ver­sity Col­lege Lon­don zve­rej­nil jeho fotku na Fa­ce­bo­oku s po­pi­som :

„Ten po­cit , keď zis­tíš, že tvoj uči­teľ ma­te­ma­tiky je je­den z top mo­de­lov,“ na­pí­sal jeho štu­dent Arief Azili. Post do­stal v prie­behu nie­koľ­kých mi­nút ti­síce laj­kov.

mod

Sve­to­známe den­níky Pe­ople Ma­ga­zineThe Gu­ar­dian mu dali ti­tul naj­sexi uči­teľa ma­te­ma­tiky vô­bec. Ro­dený Ta­lian zís­kal na svo­jej uni­ver­zite do­kto­rát z me­cha­nic­kého in­ži­nier­stva a tak­tiež pod­pí­sal zmluvu s Ar­ma­nim , ako ich hlavný mo­del v na­stá­va­jú­cej kam­pani. PhD.Pietro Bo­selli má na svo­jom ins­ta­grame viac ako 885 000 fol­lo­we­rov , kde pub­li­kuje prís­pevky o fit­ness a jeho tré­nin­goch.

tumblr_nns58jgNTM1rc3skpo1_540

Na­ro­dil sa v meste Neg­rar v Ta­lian­sku. V roku 2007 sa pre­sťa­ho­val do Lon­dýna , aby zís­kal ti­tul na pre­stíž­nej uni­ver­zite. Po­čas svojho štú­dia do­konca vy­učo­val nie­koľko pred­me­tov vrá­tane mo­de­lo­va­nia, ana­lýzy, vý­poč­to­vej tech­niky a ter­mo­dy­na­micky.

ppp

„ Mi­lu­jem tech­niku a všetky veci s ňou spo­jené, vďaka ma­te­ma­tike a fy­zike vi­dím veci okolo seba úplne v inom svetle a tak­tiež sa zme­nil môj spô­sob rie­še­nia kaž­do­den­ných prob­lé­mov,“ po­ve­dal pre ma­ga­zin The Gu­ar­dian.

p

Ak­tu­álne pod­pí­sal zmluvu s Gi­or­gio Ar­ma­nim , bude mo­de­lom v kam­pani EA7 at­hle­tic-ins­pi­red line. Nie je to však po pr­vý­krát , čo tento sym­pa­tický Ital spo­lu­pra­cuje so sve­to­zná­mou znač­kou Ar­mani. Už ako 6-ročný v roku 1995 bol ob­ja­vený agen­tom od Ar­ma­niho a za­čal preňho fo­tiť.

4_MGTHUMB-INTERNA

Ako 18 ročný pra­co­val na kam­pa­niach ako je Mos­chino, Equ­inox alebo Vo­guefo­til spodné prádlo pre Char­lie. Vo feb­ru­ári 2016 si Bo­selli za­lo­žil osobnú stránku a aj You­tube chan­nel, kde mô­žeš sle­do­vať jeho vlogy a do­zve­dieť sa viac o jeho ži­vote.

math3

Jed­nou z jeho vášni je fit­ness. Pietro často píše o jeho tré­nin­go­vom pláne a ru­ti­nách , ktoré mu po­má­hajú zo­stať v do­ko­na­lej forme. Tento mladý do­ktor vraví , že do po­si­lovne chodí nie­kedy dva až tri­krát za deň, čo je aj na jeho po­stave dobre po­znať. Keď mal 5 ro­kov za­čal ak­tívne plá­vať a ne­skôr sa dal na cross-coun­try beh. Dnes sa za­me­riava pre­dov­šet­kým na si­lový tré­ning.

„ Vždy som ve­ril , že fit­ness je ži­votný štýl viac, ako čo­koľ­vek iné,“ na­pí­sal na svo­jej stránke Bo­selli.

2716D8C300000578-3016436-image-m-27_1427592543210

„ Skoré ranné tré­ningy,pre­ko­ná­va­nie sa­mého seba a vkla­da­nie všet­kej ener­gie a úsi­lia do svo­jích tré­nin­gov. “ To je to, čo mla­dého do­ktora na­pĺňa a robí šťast­ným.

Ok­rem jeho vášne do me­cha­niky,mo­de­lo­va­niu a fit­ness sa tiež ve­nuje he­rec­tvu. Je hviez­dou v MTV šou Trip­pers, kde ces­tuje do New South Wa­les .

ppppp    zdroj: te­chin­si­der.io

Ur­čite sa oplatí to­hoto mla­díka sle­do­vať na jeho Ins­ta­grame , do­zvieš sa no­vinky z jeho práce ale aj sveta fit­ness.

Komentáre