Ba­ran:

Ni­kdy ho ne­po­va­žuj za sa­moz­rej­mosť a snaž sa pre neho ro­biť aj ma­lič­kosti, prek­vap ho. Musí ve­dieť, že ti na ňom zá­leží.

Býk:

Buď tu vždy pre neho a ne­ne­chaj, aby ti rôzne ak­cie za­brá­nili trá­viť čas s ním. Musí si zís­kať dô­veru, že ho mi­lu­ješ a chceš byť s ním v dob­rom aj v zlom.

Blí­ženci:

Drž stále s ním. Po­vedz áno jeho bláz­ni­vým ná­pa­dom, ot­vor sa no­vým ve­ciam, vy­skú­šaj niečo ad­re­na­lí­nové, aby sa tvoj vzťah s ním stal dob­ro­druž­stvom, ktoré ni­kdy ne­za­žil.

Rak:

Buď sú­čas­ťou jeho ži­vota v kaž­dom smere. Maj zá­u­jem o jeho kaž­do­denné čin­nosti, za­ob­chá­dzaj s jeho ro­di­nou po­kojne a lás­kavo. Vy­tvor mu do­mov, o kto­rom sa mu vždy sní­valo.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Oceň všetko, čo pre teba robí. Mi­luj ho za to, že ho máš vo svo­jom ži­vote a ni­kdy mu ne­pres­taň dá­vať na­javo, že je tá naj­lep­šia vec, ktorá sa ti stala.

Panna:

Mi­luj ho lás­kavo a jemne s tým, že bu­deš ak­cep­to­vať aj jeho chyby. Prijmi ho za to, aký je a kým je. Ubez­peč ho o tom, že ho mi­lu­ješ.

Váhy:

Po­sta­raj sa o neho, po­skytni mu emo­ci­onálnu pod­poru, ktorú po­tre­buje a buď tí­mo­vou hráč­kou vo va­šom vzťahu.

Škor­pión:

Bude mať o teba zá­u­jem ak sa bude cí­tiť sám se­bou, ak bude vo svo­jej koži. Pod­po­ruj ho a na­pl­ňuj jeho am­bí­cie a rast vo všet­kých sme­roch jeho ži­vota.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec:

Ko­mu­ni­kuj s ním o va­šom vzťahu a vždy ho­vor ot­vo­rene o tom, čo máš na mysli.

Ko­zo­ro­žec:

Po­chop jeho po­city, do­dr­žia­vaj všetky sľuby, ktoré mu dáš a ukáž mu, že môže byť voči tebe úp­rimný a od­daný.

Vod­nár:

Daj mu pries­tor na rast a na to, aby bol tou oso­bou, kto­rou chce byť a ver, že keď bude správny čas dá ti zá­vä­zok, ktorý si že­láš.

Ryby:

Pod­por ho v jeho snoch, ne­pres­tá­vaj v neho ve­riť a po­vzbu­dzuj ho k tomu, aby uro­bil kon­krétny krok, ktorý sa má stať re­a­li­tou.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre