Čí­ta­nie kníh, sle­do­va­nie te­le­ví­zie, utá­pa­nie sa v al­ko­hole, hudba, pre­chádzky mes­tom… Každý je­den z nás má svoj vlastný spô­sob, akým uniká pred re­a­li­tou. A možno to nie je tak úplne ná­hoda. Podľa astro­ló­gov má naše zna­me­nie vplyv aj na toto. Náj­deš sa v tom?

Ba­ran

Ich hlava je ne­us­tále plná myš­lie­nok. Je­di­ným spô­so­bom, ako pred nimi unik­núť je „vy­po­tiť ich“. To zna­mená, že keď si po­tre­bujú od­dých­nuť, vo­lia ak­tívny od­dych, pri kto­rom sa mu­sia 100 % sú­stre­diť na po­hyb, ktorý vy­ko­ná­vajú.

Býk

Tvrdo­hla­vému bý­kovi za­be­rie veľa času, aby sa vy­spo­ria­dal so svo­jimi zly­ha­niami a všet­kými zme­nami, ktoré sa mu dejú v ži­vote. Práve preto sa naj­lep­šie cíti, keď sa môže po­no­riť do vy­mys­le­ného sveta te­le­víz­nych se­riá­lov. A Ne­tf­lix je jeho naj­lep­ším úto­čis­kom.

Blí­že­nec

Blí­že­nec, tak spo­lo­čen­ský a ko­mu­ni­ka­tívny! Kto by to bol po­ve­dal, že je to zá­ro­veň aj jeho úni­kom pred re­a­li­tou. A to hlavne, keď všetky svoje prob­lémy môže nie­komu pri­šiť. A sa­moz­rejme sa o to po­de­liť s tre­ťou oso­bou. Niet nad kva­litné po­oho­vá­ra­nie.

Rak

Ne­sko­nale ro­man­tický rak do­káže unik­núť pred re­a­li­tou pro­stred­níc­tvom ro­má­nov. Za­hĺbiť sa do čí­ta­nia nád­her­ných lás­ky­pl­ných (vy­mys­le­ných) prí­be­hov.

Lev

Excen­trický lev uniká pred re­a­li­tou tým, že po­vzbu­dzuje svoje ego. Naj­lep­ším spô­so­bom pre neho je ob­ja­viť sa nie­kde v spo­loč­nosti, kde ho bude každý ob­di­vo­vať a uzná­vať.

Panna

Panna je to najp­rak­tic­kej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. A veľmi dobre vie, že pred prob­lé­mom môže ute­kať, no v sku­toč­nosti mu ni­kdy ne­unik­neš. Jej „uni­kom“ je zba­ve­nie sa prob­lému ako ta­kého.

Váhy

Stále štý­lové Váhy, ktoré sa sna­žia svoj ži­vot viesť v lu­xuse majú jasno aj vo svo­jom úniku z re­a­lity. Naj­lep­ším spô­so­bom je pre ne ví­ken­dový po­byt s well­ne­som a skve­lými ra­ňaj­kami nie­kde v štvor­hviez­dič­ko­vom ho­teli.

Škor­pión

Mhmm, ako by mohlo unik­núť to naj­váš­ni­vej­šie zna­me­nie? No predsa se­xom. Ne­exis­tuje pre neho lepší spô­sob, akým by vy­pol.

Stre­lec

Dob­ro­druž­stvo a ob­ja­vo­va­nie. Ak ich kaž­do­denný ži­vot ťaží, roz­hodnú sa obuť svoje tú­lavé to­pánky a vy­brať sa do sveta. Nie je nič lep­šie ako ob­ja­viť, čo v sebe svet skrýva.

Ko­zo­ro­žec

Prak­tický a pra­co­vitý ko­zo­ro­žec veľmi dobre vie, kedy je naj­vyšší čas zvoľ­niť. No zá­ro­veň si uve­do­muje, že po­vin­nosti sa samé ne­spra­via, a tak má na to ten „naj­zdravší“ spô­sob – me­di­tá­cia. Za­be­rie krátky čas, no tvoju my­seľ do­káže zre­se­to­vať do­ko­nale.

Vod­nár

Bez­sta­rostný a ne­pred­ví­da­teľný – taký je člo­vek na­ro­dený v zna­mení vod­nára. Jeho únik z re­a­lity je stále iný, takže sa nedá jed­no­značne po­pí­sať. Raz to záh­rad­kár­če­nie, ino­kedy sa uzav­rie do svojho sveta a pred­sta­vuje si pa­ra­lelný ves­mír, kde sú veci úplne inak.

Ryby

Pí­sa­nie, kres­le­nie, skla­da­nie hudby. Ho­ci­jaké ume­nie je pre kre­a­tívne ryby tým naj­lep­ším spô­so­bom ako unik­núť kaž­do­den­ným po­vin­nos­tiam.

 

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre