Mu­sím sa pri­znať, ni­kdy som ne­bola ten špor­tový fit typ su­per­ženy. Aj keď som sa o to si­lou-mo­cou sna­žila, vždy to bolo len v krát­ko­do­bých in­ter­va­loch. Trvalo cel­kom dlhú dobu, kým som na­šla špor­tovú ak­ti­vitu, ktorú som ne­mu­sela ro­biť na­silu čisto z vi­diny, že moje telo bude kraj­šie. Pre­tože, šport ťa musí ba­viť a musí sa z neho stať hobby, aby člo­vek pri ňom zo­trval. Dnes si mys­lím, že každý je špor­tový typ, len si musí nájsť to svoje pravé ore­chové. 

ar­chív Just­wo­man by Diva’s

Cez ko­lek­tívne športy, cez ta­nec a cez náv­števy fit­ness cen­tra som skon­čila svoje hľa­da­nie pri jóge. Naj­skôr iba pro­stred­níc­tvom vi­deí na you­tube, ne­skôr na kurze.  Vďaka tejto srd­covke sa cí­tim lep­šie a ak­tív­nej­šie, moje telo sa viac spev­nilo a je ohyb­nej­šie. A to naj­pod­stat­nej­šie – jóga nie je šport len pre telo, ale aj pre hlavu. Fil­truje ma­li­cherné prob­lémy, upo­ko­juje moje ná­lady a šetrí mi nervy.

Pár me­sia­cov pred le­tom sme sa s ka­ma­rát­kou z kurzu zhodli, že nám iba jóga už ne­stačí a svoje dni skú­sime za­čať ran­ným be­hom. Spo­čiatku ranné vstá­va­nia tro­chu bo­leli, ale vo dvo­j­ici bola mo­ti­vá­cia opus­tiť vy­hriatu po­steľ sil­nej­šia, takže sme to zá­zra­kom zvlá­dali. Te­raz je to už prí­jemná sa­moz­rej­mosť a môj deň sa zdá byť ne­ú­plný, ak ranný beh vy­ne­chám.

Vďaka jóge a behu máme lep­šiu kon­dičku a ne­bo­jíme sa skú­šať nové veci. Naj­nov­šie sa plá­nu­jeme zú­čast­niť po­du­ja­tia Just­wo­man by Diva’s 15.7. v Bra­ti­slave. Už z názvu si po­strehla, že ide čisto o žen­skú vec. Pres­nej­šie, žen­ské špor­tové po­du­ja­tie zlo­žené z troch ak­ti­vít: z mi­lo­va­nej jógy, sa­moz­rejme, z behu a z padd­le­bo­ar­dingu. Vieš, čo je na tomto po­du­jatí skvelé? Ni­kto ti ne­me­ria čas, ne­mu­síš by ani pro­fe­si­onál v joge, behu či padd­le­bo­arde, ide o to, vy­skú­šať si niečo nové, od­dých­nuť si, vy­čis­tiť hlavu, za­špor­to­vať si s ka­ma­rát­kami a za­ba­viť sa.

Ak sa pý­taš, čo je padd­le­bo­ard, po krát­kej re­šerši mô­žem po­ve­dať, že ide o pád­lo­va­ciu do­sku, na kto­rej sa člo­vek po­hy­buje vďaka dl­hému pádlu. Pri tejto čin­nosti sa spev­ňuje množ­stvo sva­lov, zlep­šuje sa rov­no­váha. Sama som na to veľmi zve­davá!

ar­chív Just­wo­man by Diva’s

Just­wo­man by Diva’s ako po­du­ja­tie za­ru­čuje pre­ži­tie dňa ak­tív­nym po­ho­do­vým spô­so­bom, s po­zi­tív­nou ener­giou, s dob­rou ká­vou a s množ­stvom at­rak­cií ur­če­ných len pre ženy. Najk­raj­šie na tom je, že účas­ťou na ak­cii s Li­gou proti ra­ko­vine pod­po­ríš pre­ven­ciu proti ra­ko­vine kr­čka ma­ter­nice.

Ak máš rada jógu, beh, re­kre­ačný šport, su­per ľudí, nové veci a si za pros­pešné veci, dlho ne­pre­mýš­ľaj, zo­ber ka­ma­rátku a príď aj ty. Viac sa do­čí­taš TU. A vô­bec ne­mu­síš mať stres, ak nie si “špor­tový typ”. Hlavné je, aby šport ba­vil. Takže, vi­díme sa?

Komentáre