S ustu­pu­jú­cim su­per-me­sia­com ustu­puje aj vše­obecný zá­u­jem o nočnú ob­lohu, čo je roz­hodne škoda. Možno ste ani ne­tu­šili, že úplne oby­čajný deň si mô­žete oko­re­niť nie­čím tak vý­ni­moč­ným, ako je po­zo­ro­va­nie hviezd či na­šich oko­li­tých pla­nét – a to všetko tak­mer úplne za­darmo.  Že by sme tu mali adepta na naj­ro­man­tic­kej­šie rande to­hoto roka?full-moon-moon-night-sky-53153foto: pe­xels.com

Kde a kedy?

Hvez­dá­reň a pla­ne­tá­rium M.R. Šte­fá­nika Hlo­ho­vec  po­núka krátke prog­ramy o Sl­neč­nej sú­stave či o pla­nét­kach a ko­mé­tach, rov­nako ako aj po­zo­ro­va­nie hviezd astro­no­mic­kým ďa­le­ko­hľa­dom každý druhý pia­tok. Rov­nako tak Kraj­ská hvez­dá­reň a pla­ne­tá­rium Ma­xi­mi­liána Hella v Žiari nad Hro­nom po­núka svoj prog­ram pre ve­rej­nosť každý je­den pia­tok po zo­tmení. „Ve­čer pod hviezd­nou ob­lo­hou“ je roz­hodne niečo, čo sa oplatí vi­dieť. Hvez­dá­reň Mi­cha­lovce  a Hvez­dá­reň v Par­ti­zán­skom do­konca po­nú­kajú mož­nosť po­zo­ro­vať hviezdy dva­krát v týždni, vždy v stredu a v pia­tok ve­čer. Hviezdy si mô­žete pre­zrieť aj na Ky­su­ciach vďaka Kraj­skej Hvez­dárni v Ži­line, ktorá po­núka po­zo­ro­va­nie v oboch svo­jich pre­vádz­kach, v Ky­suc­kej Hvez­dárni v Ky­suc­kom No­vom Meste a tiež v Po­zo­ro­va­teľni na Ma­lom Diele v Ži­line. Slo­ven­ská ústredná hvez­dá­reň Hur­ba­novo je do­konca obo­ha­tená  – ok­rem po­zo­ro­vaní a mož­nosti vi­dieť nie­koľko fil­mov s ves­mír­nou té­ma­ti­kou – aj o mú­zeum, kde je mož­nosť pre­zrieť si expo­náty a do­konca sa do­zve­dieť niečo aj o his­tó­rií sa­mot­nej hvez­dárne. Hvez­dá­reň a pla­ne­tá­rium v Pre­šove po­núka zrejme na­boh­taší prog­ram zo všet­kých. Ok­rem pred­ná­šok a po­zo­ro­vaní stojí za zmienku najmä prog­ram „Hudba pod hviezd­nou ob­lo­hou“, kde sa po­čas 60-80 mi­nút do­zviete niečo viac – a tiež si vy­po­ču­jete niečo viac – od zná­mych mien ako The Be­at­les, Abba, Luc­ciano Pa­va­rotti alebo El­ton John.pexels-photo-3foto: pe­xels.com

Hvez­dá­reň či pla­ne­tá­rium?

Aký je roz­diel me­dzi hvez­dár­ňou a pla­ne­tá­riom? Hvez­dá­reň je u nás omnoho viac roz­ší­re­nej­šia, je ve­rej­nosti prí­stupná, ale slúži aj na vý­skumné účely. Mô­žete v nej po­zo­ro­vať hviezdy, me­siac či iné pla­nétky rôz­nymi ďa­le­ko­hľadmi a inými astro­no­mic­kými za­ria­de­niami, aby ste si mohli pre­zrieť všetko pekne „zblízka“. Väč­ši­nou sú ve­rejne prí­stupné po zo­tmení, aby ste mohli po­hodlne po­zo­ro­vať nočnú ob­lohu.  Na dru­hej strane, pla­ne­tá­rium je iba v pia­tich na­šich mes­tách a je to väč­ši­nou väč­šia in­šti­tú­cia s ku­po­lo­vi­tou stre­chou. Usa­díte sa do kresla a v ku­pole nad va­šimi hla­vami vám na si­mu­lo­va­nej ob­lohe pred­vedú hviezdne di­vadlo. Väč­ši­nou za sprie­vodu prí­jem­ného ko­men­tu­jú­ceho hlasu a re­la­xač­nej hudby. Na roz­diel od hvez­dárne, do pla­ne­tá­ria mô­žete prísť aj cez deň, a teda po vy­chut­naní si pri­bližne ho­di­no­vého prog­ramu si s dra­hou po­lo­vič­kou mô­žete vy­chut­nať ve­čeru v blíz­kej re­štau­rá­cií..pexels-photo-107956foto: pe­xels.com

Za málo pe­ňazí veľa mu­ziky

Hvez­dárne a pla­ne­tá­riá teda mô­žete nájsť tak­mer v kaž­dom väč­šom meste (ok­rem Bra­ti­slavy). Prí­stupné pre ve­rej­nosť sú väč­ši­nou vždy je­den deň v týždni za sym­bo­lický po­pla­tok jedno či dve eurá. Ne­ne­chajte si ujsť šancu po­zo­ro­vať hviezdy, po­zrieť si z blízka Mliečnu dráhu, do­zve­dieť sa pár no­vých vecí o Sl­neč­nej sú­stave či o ves­míre ako ta­kom. Ak ste ná­ho­dou ne­ab­sol­vo­vali po­vinnú náv­števu pla­ne­tá­ria zo zá­klad­nej školy ke­dysi pred de­sia­timi rokmi, od­po­rú­čame tak uro­biť te­raz. Sad­núť si do kresla, po­no­riť sa do tmy a ne­chať sa za­viesť me­dzi mi­li­óny hviezd a as­te­ro­idov, ktoré spolu vy­tvá­rajú nád­herné ne­beské di­vadlo. Ak vám k tomu bude hrať Enya a jej al­bum Paint The Sky With Stars, zá­ži­tok – veľmi ro­man­tický a in­ten­zívny – máte roz­hodne za­ru­čený.

 

co­ver foto: pe­xels.com

 

Komentáre