Za­čia­tok mája pat­ril aj pred­sta­ve­niu ex­klu­zív­nej značky Chrome He­arts vrá­tane dia­man­to­vej ko­lek­cie a zá­ro­veň aj na oslave 1. vý­ro­čia ot­vo­re­nia pre­dajne DUOS Euro­vea. Na tejto ak­cii sa uká­zali aj známe tváre ako na­prí­klad Ryt­mus, Zu­zana Plač­ková, Ro­nie, Ma­tej Vávra, Se­par, LU­CID Style , Ma­tej Zrebný, Lu­káš Fr­lajs a mnoho ďal­ších.

Pri tejto prí­le­ži­tosti sme sa stretli aj so spe­váč­kou Ro­nie či spe­vá­kom Ma­te­jom Váv­rom, kto­rých sme vy­spo­ve­dali rých­lymi otáz­kami.

O tom, že je Ve­ro­nika ta­len­to­vaná spe­váčka, niet po­chýb. Ve­ro­nika na sebe tvrdo pra­cuje a roz­hodne svoju hu­dobnú ka­ri­éru ne­be­rie na ľahkú váhu. Svoj na­ro­de­ni­nový deň strá­vila pra­covne a ve­čer strá­vila v na­hrá­va­com štú­diu.

Chys­táš ne­jaké nové EP alebo nový al­bum?

Chys­tám. Chys­tám nové EP, vlastné prvé EP. Ak pôjde všetko tak ako má, kon­com roka by malo uzrieť svetlo sveta. Tak snáď sa mi to všetko po­darí sti­hnúť.

Chys­táš sa cez leto na ne­jakú do­vo­lenku?

Vieš čo, nie. Tým, že ro­bím na tom EP, tak všetky pe­niaze pôjdu do toho. Takže pôj­dem tak na Se­necké, haha. A bu­dem veľmi rada, keď sa tam vô­bec do­sta­nem. Bu­dem ma­kať celé leto, takže bu­dem na sebe te­raz hlavne pra­co­vať.

Aký je naj­väčší cieľ v tvo­jom ži­vote?

Môj naj­väčší cieľ v ži­vote je mať pes­ničku s Ri­han­nou. A po­tom s ňou mať vzťah, haha. Ale akože taký do­sia­hnu­teľný cieľ, asi vy­dať al­bum. Fakt al­bum, nie EP. Toto je môj sen už od­ma­lička. Vy­tvo­riť pl­no­hod­notný al­bum, možno dvo­j­al­bum, ak by sa za­da­rilo. 12 skla­dieb na jed­nom a bu­dem s kaž­dou jed­nou spo­kojná. A to bude moja ce­lo­ži­votná vý­po­veď. A byť šťastná! To je akože naj­väčší cieľ. Byť šťastná, mať lásku a sve­tový mier, haha.

Sle­du­ješ našu stránku od­zadu?

Jasné, že áno. Sle­du­jem. Ho­ci­kedy si s ka­moš­kami do spo­loč­nej sku­piny po­sie­lame ci­táty a ve­ľa­krát tam skon­čia práve tie z od­zadu.sk

Pra­cu­ješ te­raz na nie­čom alebo chys­táš ne­jaké nové skladby?

Te­raz si ud­rela kli­nec po hla­vičke, pre­tože chys­tám EP, ktoré vy­jde kon­com tohto roka. Už mám ne­jaké skladby pri­pra­vené. Te­raz vy­be­rám sin­gel, ktorý bude taký letný. Už mám pri­pra­vený sin­gel aj na je­seň, ktorý vy­jde. Ten bude la­dený akoby viac v ta­kom RnB.

Te­raz by som chcel asi tro­šičku viac po­povú skladbu. No inak sa chys­tajú spo­lu­práce na­prí­klad s Vla­di­som, kto­rému vy­jde CD nie­kedy v ok­tóbri. Tam som vlastne ro­bil link pre Mo­niku Ba­gá­rovú, ktorá je vlastne tiež na tom CD. To ne­viem, či sa vlastne môže po­ve­dať, tak ale už je to vonku. Čo už spra­víme, haha. No a tak, mám sa fajn inak. Skla­dám aj pre os­tat­ných ľudí.

Roz­mýš­ľal si kam by si išiel a do­vo­lenku toto leto?

Ani nie. Vieš čo, ja som cel­kom taký ne­ná­ročný typ. Te­raz za­čalo byť cel­kom pekne, tak bu­dem asi tu na Slo­ven­sku. A do Čiech pôj­dem tiež, to je jasné.

V čom vi­díš naj­väčší zmy­sel ži­vota alebo aká je tvoja naj­väč­šia túžba?

Tak asi v pr­vom rade by som chcel byť šťastný a vy­rov­naný. Akoby v celku, aby moje myš­lienky a to, čo roz­prá­vam, od­rá­žalo to, čo cí­tim. Sa­moz­rejme bu­dem rád tak­tiež, keď bu­dem čo­raz viac úspešný v tom čo ro­bím, to čo ma na­pĺňa. Mať okolo seba ľudí, kto­rých mám rád, ktorí sú fajn a ktorí mi prajú a ja praje im. Aby to bolo cel­kovo všetko v po­riadku.

Obaja majú o sta­rosti a ra­dosti na tento rok po­sta­rané. Roz­hodne sa ne­budú nu­diť a my sa máme na čo te­šiť. Pra­jeme hlavne veľa úspe­chov v tvorbe a pl­není si svo­jich cie­ľov. Nech to, čo ro­bíte, dáva zmy­sel hlavne vám a tak­tiež nám.

Komentáre