Soňa Fa­šiang Bo­ro­wiecka mi­luje ex­tra­va­gan­ciu, a preto naj­rad­šej vy­rába je­di­nečné, žen­ské hand made do­pl­nky, ktoré spra­via ne­jednu z nás ne­pre­hliad­nu­teľ­nou.

Na­hliadni s nami do jej ži­vota a ne­chaj sa uniesť roz­práv­ko­vými fo­to­gra­fiami.

Sonka, poďme pekne od za­čiatku. Po­vedz nám, kedy si dr­žala v ruke svoju prvú vy­ro­benú če­lenku?

Moja úplne prvá če­lenka, ktorú som vy­ro­bila, bola ur­čená na fo­te­nie so psíkmi z tr­nav­ského útulku. Bol to môj malý pro­jekt na pod­poru adop­cie z útulku, kto­rého sa zú­čast­nilo pár mo­jich ka­ma­rá­tiek. Keďže som to chcela trošku ozvlášt­niť, vy­ro­bila som 2 če­lenky, z čoho jednu mám od­lo­ženú až do dneš­ného dňa. 🙂

Ľu­ďom sa veľmi tieto če­lenky za­pá­čili a ja som za­čala uva­žo­vať o tom, že by som ich mohla za­čať vy­rá­bať. Ale ča­kala ma dlhá cesta skú­ša­nia a tes­to­va­nia, kým som prišla na správny pra­covný po­stup, na­koľko si veľmi za­kla­dám nie­len na es­te­tic­kej stránke, ale aj na kva­lite mo­jich vý­rob­kov.

12829173_1691183704504561_1561693683029853771_o

FB: so­he­miart

Za­čí­nala si najprv ako pre­dajca na stránke Sashe, te­raz už máš vlastný e-shop. Kde ešte mô­žeme vi­dieť, resp. kú­piť tvoje do­pl­nky?

Áno, ako naj­jed­no­duch­šia al­ter­na­tíva otes­to­va­nia, či bude o moje vý­robky zá­u­jem mi prišlo vy­užiť na Slo­ven­sku veľmi po­pu­lárny web Sashe. Mys­lím, že pre za­čí­na­jú­cich hand­made tvor­cov je to tá naj­jed­no­duch­šia cesta s mi­ni­mál­nymi, viac­men­nej žiad­nymi ná­kladmi zis­tiť, či majú šancu sa uchy­tiť na trhu. Te­raz, keď je moja značka na trhu pri­bližne rok a pol, roz­hodla som sa, že spus­tím už aj môj vlastný es­hop s web strán­kou. Ok­rem toho ma mô­žete nájsť aj na Fa­ce­bo­oku a naj­nov­šie aj na Ins­ta­grame. Po­čas roku 2017 sa chys­tám spus­tiť blog za­me­raný na jed­no­du­ché ná­vody, ako si spra­viť sám (DIY) a sa­moz­rejme na módu. 🙂

13640947_1746322192324045_16918334533094827_o

FB: so­he­miart

Diev­čatá ma môžu sle­do­vať na FB stránke: So­hemi Art kve­ti­nové če­lenky a naj­nov­šie aj na Ins­ta­grame: so­hemi.art. Mi­nulý rok som sa zú­čast­nila aj ako pre­dajca Tr­nav­ského jar­moku, bola som sú­čas­ťou pár mód­nych pre­hlia­dok, moje vý­robky skráš­ľo­vali mo­delky pri via­ce­rých fas­hion edi­to­riá­loch v slo­ven­ských a me­dzi­ná­rod­ných ča­so­pi­soch. Tak­tiež spo­lu­pra­cu­jem aj so sva­dob­ným sa­ló­nom Oui Oui, kde priamo mô­žete vi­dieť moje vý­robky.

16174783_1847409008882029_1275913237543609149_n

FB: so­he­miart

 Ako dlho ti trvá vy­tvo­riť ho­nosnú sva­dobnú partu?

Pri sva­dob­ných par­tách je to naj­ťaž­šie. Pre ne­ves­tičky ide o veľký deň D a sa­moz­rejme oča­ká­vajú, že všetko im bude pekne la­diť s ce­lou vý­zdo­bou a té­mou , aby ich svadba bola do­ko­nalá. Sna­žím sa, aby práve parta z mo­jej diel­ničky bola tá po­vestná če­reš­nička na torte. 🙂 Pri vý­robe párt na ob­jed­návku je čas vý­roby o niečo dl­hší, na­koľko sa sna­žím čo naj­viac pri­blí­žiť k pred­sta­vám ne­vesty, za­tiaľ čo kúsky, ktoré mám skla­dom, vy­rá­bam in­tu­itívne podľa mo­jich pred­stáv, takže tam to ide rých­lej­šie.

Ale v prie­mere, vý­roba podľa ná­roč­nosti trvá od tých 4 ho­dín až po je­den deň. Sa­moz­rejme mám v po­nuke aj nie­ktoré kúsky, ako sú ko­runky a tie trvajú vy­ro­biť do­konca nie­koľko dní.

13612154_1747298668893064_6568955177648727775_n

FB: so­he­miart

Sonka, ok­rem vý­roby če­le­niek a os­tat­ných kve­ti­no­vých do­pl­n­kov si ro­bíš sama vi­zá­žis­tku, fo­to­grafku i mo­delku a k tomu sa sta­ráš o malú dcérku. Ako trá­viš svoj voľný čas, ak ešte ne­jaký máš? 🙂

Mu­sím sa pri­znať, že tieto ak­ti­vity mi za­be­rajú sku­točne skoro vše­tok môj voľný čas. Na prvé miesto vždy dá­vam moju dcérku, kto­rej sa sna­žím na­plno ve­no­vať, a keď spinká, tak vy­rá­bam. 🙂

Fo­te­niu sa mo­men­tálne stí­ham ve­no­vať len cez ví­kend, kedy môže man­žel po­strá­žiť našu dcérku. Ale sú dni, keď si dám od všet­kej práce sku­točne od­dych, idem na „rande“ s man­že­lom, vý­lety s ro­di­nou alebo po ve­če­roch sa mi nie­kedy po­darí pre­čí­tať dobrú knižku.

16111702_10210473265259884_1120215847_n

FB: so­he­miart

Máš aj vlastnú srd­covku, teda kve­ti­nový kú­sok, ktorý si si vy­ro­bila iba pre seba?

Osobne som mala via­cero kús­kov – srd­co­viek, ktoré som si vy­ro­bila špe­ciálne pre seba. Ale keďže sa veľmi pá­čili mo­jim zná­mym, tak som im ich na­ko­niec po­da­ro­vala. Ale mám jednu veľmi ex­tra­va­gantnú če­lenku, ktorú ne­dám za nič na svete. No­sím ju na špe­ciálne prí­le­ži­tosti. 🙂

Tvoje fo­to­gra­fie sú na­ozaj veľmi krásne. Vy­ze­rajú roz­práv­kovo. Ako dlho sa ve­nu­ješ fo­te­niu? 

Ďa­ku­jem krásne, vždy sa veľmi te­ším, keď sa ľu­ďom pá­čia moje fo­to­gra­fie. Fo­te­niu sa ve­nu­jem pri­bližne 5 ro­kov. Za­čala som ako úplný ama­tér, ktorý sa učil na svo­jich vlast­ných chy­bách. Ako prvé čo som sa na­učila bolo, že aby vý­sledná fo­to­gra­fia vy­ze­rala sku­točne dobre a mala po­vestný wau efekt, je po­trebné byť nie­len dob­rým fo­to­gra­fom, ale mať do de­tai­lov a pre­cízne pre­mys­lený kon­cept – od lo­ka­lity, cez sty­ling, ma­keup a hairs­ty­ling.

14067955_1769200080036256_5884147292829399265_o

FB: so­he­miart

Rokmi som zís­kala po­trebné zruč­nosti a skú­se­nosti a vy­tvo­rila si vlastný štýl, ktorý je pre mňa cha­rak­te­ris­tický. Rada pra­cu­jem s mäk­kým svet­lom a far­bami, preto moje fo­to­gra­fie často pô­so­bia roz­práv­kovo. Cel­kový cha­rak­ter fo­tiek pod­čiar­kuje sty­ling, na kto­rom vý­bere si dá­vam veľmi zá­le­žať. Mám rada ne­tra­dič­nej­šie ob­le­če­nie a sa­moz­rejme ako do­pl­nky ne­môžu chý­bať moje kve­ti­nové če­lenky. 🙂 K tomu zla­ďu­jem aj cel­kový make-up, aby vý­sledný do­jem pô­so­bil har­mo­nicky.

Sa­moz­rejme, veľmi  dô­le­žitý je aj vý­ber správ­nej lo­ka­lity. Mo­jimi na­job­ľú­be­nej­šími lo­ka­li­tami sú rôzne zá­ku­tia, kde je pre­krásna prí­roda, ktorá v kaž­dom roč­nom ob­dobí má čo po­núk­nuť.

Po kto­rých kve­ti­no­vých do­pl­n­koch je naj­väčší do­pyt?

Naj­čas­tej­šie si moje do­pl­nky ku­pujú ne­vesty, takže hlavne party, ven­čeky a ná­ramky pre dru­žičky. Ale sa­moz­rejme mám zá­kaz­níčky, ktoré si rady dajú moje do­pl­nky aj na bežný deň. Ide hlavne o jed­no­duch­šie če­lenky, ná­hr­del­níky alebo prs­tienky. Čas­tými zá­kaz­níč­kami sú aj dru­žičky, ktoré ku­pujú u mňa dar­čeky pre ne­ves­tičku na roz­lúčku so slo­bo­dou, ako sú pod­väzky a party. Mo­men­tálne sú veľ­kým hi­tom aj ve­cičky in­špi­ro­vané folkom, o ktoré je veľký zá­u­jem. V mo­jej po­nuke sú aj mo­derné do­pl­nky s folk te­ma­ti­kou, ako sú cho­ker – veľký hit se­zóny – alebo opasky. Mo­men­tálne pra­cu­jem na roz­ší­rení mo­jej po­nuky o ďal­šie zau­jí­mavé ve­cičky. 🙂

16143426_1844581722498091_4770542227190648327_o

FB: so­he­miart

1208610_1695367580752840_5006219529839500795_n

FB: so­he­miart

Pat­rím k tým ba­bám, ktoré ob­di­vujú kve­ti­nové če­lenky, no vždy si kúpu ro­zmys­lím, pre­tože si po­viem, že ju ne­mám kam no­siť. Preto sa pý­tam, kam si mô­žeme „ob­liecť“ tvoje do­pl­nky? Na aké prí­le­ži­tosti si ich dá­vaš na­prí­klad ty?

Ne­viem, či sa úplne dá ria­diť podľa mňa. 🙂 Ja mám rada ex­tra­va­gan­ciu a rada no­sím vý­razné do­pl­nky  aj ex­tra­va­gan­tnej­šie šaty. Preto mám v mo­jej po­nuke vo veľ­kom za­stú­pení aj veľké če­lenky. Ja osobne hlavne ob­ľu­buje ta­kéto vý­razné do­pl­nky, hlavne ve­čer, keď trošku väč­šej ex­tra­va­gan­cie ne­zaš­kodí.

Diev­ča­tám, ktoré nechcú pô­so­biť ex­tra­va­gan­tne, ale zá­ro­veň chcú oži­viť jed­no­du­chý out­fit, by som od­po­ru­čila siah­nuť po jem­nej če­lenke alebo prs­tienku. Na­prí­klad te­raz v zime, keď všetci cho­díme od hlavy po päty za­krytí, je zau­jí­ma­vým a veľmi de­cent­ným do­pl­n­kom broš­nička, ktorá sa dá pri­pev­niť buď na ka­bát, čiapku alebo na klo­búk a krásne oživí každý out­fit.

Dá sa po­ve­dať, že som fas­hion ma­niak a sku­točne sa veľmi te­ším, keď mô­žem vy­ro­biť niečo trendy, čo moje zá­kaz­níčky po­teší a budú s ra­dos­ťou no­siť.  Ale ur­čite sa treba ria­diť zá­sa­dou, že me­nej je viac, a teda ta­kéto kve­ti­nové do­pl­nky no­siť k jed­no­fa­reb­ným kús­kom alebo k jed­no­du­chým vzo­rom, ktoré sa na­vzá­jom ne­budú biť.

15966045_1841142542842009_4182515323464412113_n

FB: so­he­miart

Veľa ľudí vy­hľa­dáva po­dobné do­pl­nky na eBay-i, pre­tože sa tam dajú zo­hnať za nízke ceny. Stre­tá­vaš sa často s kri­ti­kou na ceny tvo­jich hand­made vý­rob­kov? Prečo by sme si mali vy­brať tvoje do­pl­nky, resp. slo­ven­ské hand­made vý­robky na­miesto tých z eBay-u?

Ja osobne som do­te­raz mala sťaž­nosť na cenu pri­bližne 2-krát a išlo o star­ších ľudí v dô­chod­ko­vom veku. Ale mu­sím po­ve­dať, že už aj na Slo­ven­sku za­čína trend hlavne u mlad­šej ge­ne­rá­cie, že upred­nost­ňuje hand­made tvorbu nad stro­jo­vou ma­so­vou vý­ro­bou.

Ohľa­dom eBay-u, mám pre­hľad o vý­rob­koch, ktoré po­nú­kajú a žiaľ nízka cena sa rovná aj níz­kej kva­lite. Osobne som dr­žala tieto vý­robky v ruke a je to veľký roz­diel v kva­li­ta­tív­nom pre­ve­dení. Tieto čín­ske vý­robky majú veľmi krátku ži­vot­nosť a veľmi rýchlo sa zni­čia.

16178762_1843021512654112_3627944907215737279_o

FB: so­he­miart

Cena mo­jich vý­rob­kov hlavne od­ráža kva­litu pre­ve­de­nia, na kto­rej si dá­vam veľmi zá­le­žať. Tak­tiež sa po­hodlne no­sia, sú do de­tai­lov pre­pra­co­vané a každý je­den kú­sok pred odo­sla­ním nie­koľ­ko­krát kon­tro­lu­jem, aby zá­kaz­níčka do­stala sku­točne bez­chybný kú­sok. A sa­moz­rejme ide aj o je­di­neč­nosť. Každý môj kú­sok je ori­gi­nál, vo väč­šom množ­stve vy­rá­bam len na ob­jed­návku na­prí­klad na svadby pre dru­žičky, inak 99% ve­ci­čiek v mo­jej po­nuke je vy­ro­be­ných len po 1 kuse, takže za­ru­ču­jem ori­gi­na­litu. Takže ur­čite sa ne­stret­nete dve s rov­na­kým kús­kom odo mňa. 🙂

Veľa báb sa za­oberá hand­made vý­ro­bou, či už do­pl­n­kov alebo ob­le­če­ním, no han­bia sa alebo ne­ve­dia ako svoju vý­robu pre­dá­vať ďa­lej. Aké tipy alebo rady by si im dala, aby s tým po­kra­čo­vali a akým ná­stra­hám by sa mali vy­va­ro­vať?

Ako hlavnú radu by som dala, že je po­trebné si spra­viť pries­kum trhu (ro­dina, blízky, ka­ma­ráti), či je o moje vý­robky zá­u­jem. Tak­tiež to musí byť niečo, čo ma sku­točne baví, je to moje hobby a na­pĺňa ma to. Pri hand­made tvorbe treba mať za­nie­te­nie a lásku k tomu, čo ro­bím, pre­tože to za­berá veľmi veľa času, nie­kedy aj vše­tok voľný čas. A keď tieto dve pod­mienky sú spl­nené, tak sa treba s od­hod­la­ním pus­tiť do pre­daja. 🙂

12507292_1674646699491595_9048119087270924348_n

FB: so­he­miart

Mne osobne sa na za­čia­tok zdá najv­hod­nej­šie po­u­žiť na  Slo­ven­sku Sashe, na­koľko ide o za­be­hnutý por­tál, s vy­bu­do­va­ným me­nom a dob­rým mar­ke­tin­gom. Pre­dajca tam do­stane miesto na pro­pa­gá­ciu, za ktoré platí pro­ví­ziu len v prí­pade, ak predá svoj pro­dukt, takže je to fé­rová spo­lu­práca. Tak­tiež treba mys­lieť na to, že pri in­ter­ne­to­vom pre­daji je dô­le­žitý ob­rá­zok ve­cičky, ktorá ju sku­točne vy­sti­huje. Ča­sto­krát ja sama mám prob­lém od­fo­tiť pro­dukt tak, aby vy­ze­ral tak pekne na fotke, aký je v sku­toč­nosti. Toto je veľmi častý prob­lém pre­daj­cov. Preto aj na sa­motné fo­te­nie si treba vy­čle­niť čas a sna­žiť sa ho za­chy­tiť tak, ako sku­točne vy­zerá.

Po­stupne je vhodné si za­lo­žiť aj fan­page stránku alebo Ins­ta­gram, pop­rí­pade You­Tube ka­nál. So­ciálne siete hýbu sve­tom, takže by bola škoda sa cez nich ne­spo­jiť so svo­jimi zá­kaz­níkmi. 🙂 A ak to pôjde, tak ur­čite pop­ra­co­vať aj na svo­jej web stránke.

Takže všet­kým tvo­ria­cim diev­ča­tám že­lám veľa ná­pa­dov, vy­trva­losti a úspech sa ur­čite do­staví.

Vý­ber mo­jich na­job­ľú­be­nej­ších fo­tiek môžu či­ta­te­lia vi­dieť na mo­jom Ins­ta­grame: https://www.ins­ta­gram.com/so­nia.re­in­deer/ a no­vinky na mo­jej fa­ce­bo­oko­vej stránke: https://www.fa­ce­book.com/so­nia.re­in­deer/

 

Ďa­ku­jem za roz­ho­vor 🙂

Komentáre