Aj Vás, drahé moje svet­lo­vlasé, roz­ču­lujú ko­men­táre typu:“Tak predsa to vieš, blon­dína.“ alebo „Ne­sa­daj za vo­lant.“ či „Ne­zap­reš sa, že si blon­dína.“ ? Mňa pri­vá­dzajú do šia­len­stva.

Ne­viem či to ide do­bou, ale už po­sledné roky je toho trošku po­me­nej. Mys­lím, že naša ge­ne­rá­cia už omnoho viac chápe, že ženy so svet­lými vlasmi ne­mu­sia byť zá­ko­nite hlúpe alebo zla­to­kopky. Doba ide do­predu a ur­čite i ty po­znáš vo svo­jom okolí ne­jakú úspešnú blon­dínu. Mýty a po­very sú už dávno preč a už nás au­to­ma­ticky ne­pri­rov­ná­vajú k lac­ným he­reč­kám či že­nám s niž­ším IQ.

Mys­lím, že za to môže star­šia ge­ne­rá­cia. V stre­do­veku bola žena s pla­vými vlasmi braná za „bo­hyňu krásy“, ne­vin­nosti a čis­toty. Av­šak ako som čí­tala, o  100 ro­kov, by na svete malo byť iba pár žien, ktoré budú mať pri­ro­dzené blond vlasy. Nie­koľko de­sať­ročí späť boli naj­zná­mej­šie a najk­raj­šie he­rečky hlavne blon­díny. Boli to ženy, ktoré si do­priali lu­xus a mi­len­cov, a na ob­ra­zovke vy­ze­rali dobre. Nič viac od nich nech­celi. Len vy­ze­rať dobre. Tak ako sa i Ma­ri­lyn Mon­roe vy­jad­rila, že ju berú ako hlúpu blon­dínu, ktorá ma iba pó­zo­vať, ta­kisto o tom ho­vo­rila i slávna Bri­gitte Bar­dot. V pod­state sme si sami vy­tvo­rili ob­raz o žen­ských, ktoré majú svetlé vlasy.

Do­stali sme teda do­ži­votnú ná­lepku ne­kom­pli­ko­va­ných žien so sla­bo­du­chou mys­ľou. Vraj len chceme vy­ze­rať dobre. To je všetko. Ob­rov­ská bl­bosť a zrada od všet­kých by­tostí. Ne­ná­vi­dím ste­re­otypy a kon­zer­va­tívne ná­zory, či do­konca úbohé vtipy o blon­dín­kach. Pro­sím, dosť!

Pche. Nie sme len také žen­ské, ktoré majú mať krásnu ko­runku hlavy, ne­mu­síme sa stále usmie­vať a pod­ľa­hnúť kaž­dému chla­povi. To už je za nami. Tak isto ve­rím, že je za nami doba, kedy sa v 90. ro­koch úmy­selne blon­díny pre­far­bo­vali na hnedo. Vraj, aby vy­ze­rali in­te­li­gen­tnej­šie.

Sme mladí, vy­spelí ľu­dia. Ne­od­cu­dzujme sa. Tak­tiež ako ob­di­vu­jem blo­dínky, mi­lu­jem i pô­vabné hne­dov­lásky (hlavné s fran­cúz­skym šar­mom), čier­nov­lásky s ich krás­nymi lesk­lými vlasmi, alebo zrzky, kto­rým sa ne­viem vy­na­dí­vať na pehy a farbu ich vla­sov. 

14080049_1072330939524651_1983356507034188887_n
foto: we­he­ar­tit.com

Vždy ďa­ku­jem, keď stret­nem novú pria­teľku – blon­dínu a vy­vra­cia tieto od­porné reči. Mys­lím, že nie som je­diná s pla­vými vlasmi, ktorá sa to všetko sna­žila dať na inú úro­veň a chcela uká­zať, že blo­dínky sú v skutku krásne lesné víly, ktoré sú sexi a žen­ské i s ci­ga­re­tou v ruke, ak majú pravý blon­dí­nov­ský šmrc. Vieme byť in­te­li­gentné vtipné, do­ká­žeme piť víno celý deň, mi­lu­jeme jed­no­du­ché veci a jed­no­du­chých ľudí. Zbož­ňu­jeme kul­túru, radi sme v po­steli celý deň a po ve­če­roch sa radi ob­klo­píme kniž­kami. Mi­lu­jeme svo­jich mu­žov vrúcne, vieme byť úspešné a sme tak tro­chu ta­ju­plné. Mi­lu­jeme tr­hať kvety z lúky, piť har­man­če­kový čaj a zbož­ňu­jeme každé ročné ob­do­bie.

Ve­rím, že ti to, tebe, krás­nej žen­skej s pla­vými vlasmi po­mohlo. Si úžasná by­tosť, ktorá nemá tr­pieť kvôli pred­sud­kom či chy­bám z mi­nu­losti. Buď pyšná za farbu svo­jich vla­sov. Sú je­di­nečné a krásne. Tak ako TY!

14141850_1081556611935417_6861380806928201269_n
foto: we­he­ar­tit.com

 

Ale sa­moz­rejme, mi­lujme sa všetky, ne­opo­vr­hujme dru­hými. Každá z nás má v sebe niečo je­di­nečné, a preto ju ne­môže na­hra­diť žiadna iná.

Sme viac ako „len blon­díny“.

Sme žen­ské, nád­herné a jemné by­tosti.

Sme se­ba­ve­domé ženy.

Pre všetky ženy so svet­lými vlasmi =)

 

co­ver photo: we­he­ar­tit.com