Ob­čas sku­točne ne­vlá­dzem. Ne­mys­lím fy­zicky, ale psy­chicky. Ne­sťa­žu­jem sa na svoj ži­vot. Mám okolo seba vý­bor­ných ľudí, som zdravá, ro­bím to, čo ma baví a ve­diem ho spon­tánne a zod­po­vedne. No svoj ži­vot som si mu­sela pre­tvo­riť od zá­kla­dov, pre­tože som už ďa­lej nech­cela tr­pieť dneš­nou do­bou.

Bo­hu­žiaľ, po­znám veľa ľudí, ktorí sa dneš­nej dobe pris­pô­so­bili. Od­mietli prejsť kus cesty, aby niečo vo svo­jom ži­vote zme­nili. Na­miesto toho sa sťa­žujú, aký zlý ži­vot žijú, že všetci ľu­dia v ich ži­vo­toch sú fa­lošní a oni ne­majú silu niečo zme­niť. To je hlú­posť.

we­he­ar­tit.com

Ča­sto­krát sa mu­sím od is­tých vecí a ľudí odo­sob­niť, aby som ne­skôr ne­tr­pela svo­jimi ná­zormi a myš­lien­kami. Na­ozaj sa sna­žím ľu­ďom, ktorí prídu do môjho ži­vota dať niečo hod­notné, no nie každý to prijme. Ale to je v po­riadku. Nie sme Matka Te­reza, aby sme ne­us­tále ľudí za­chra­ňo­vali.

Som skla­maná z dneš­nej doby, ktorá po­núka za­darmo zá­bavu, no žiadne vnú­torné a sku­točné šťas­tie.

Som skla­maná z dneš­nej doby, kde ak čí­taš knihy a rád cho­díš do prí­rody, si nudný a ne­zau­jí­mavý člo­vek.

Som skla­maná z dneš­nej doby, kde ak máš vieru, si prav­de­po­dobne slabý a divný.

na­po­le­on­four.com

Som skla­maná z dneš­nej doby, že ak chceš byť cool, mu­síš sa pris­pô­so­biť.

Som skla­maná z dneš­nej doby, že ak chceš byť krásna, mu­síš mať na sebe čo naj­viac ma­ke­upu a čo naj­me­nej ob­le­če­nia. 

Som skla­maná z dneš­nej doby, že ak chceš nie­kde za­pad­núť, mu­síš sa hrať na hlúpu a lacnú.

V pod­state ma to až mrzí. Sna­žím sa strá­niť ľudí, ktorí zo mňa vy­sá­vajú ener­giu a nič dobré mi do ži­vota ne­pri­ná­šajú. Som ná­zoru, že ži­vot je krátky na to, aby som čí­tala zlé knihy, po­ze­rala nudné filmy, bola v ob­klo­pení hlú­pych ľudí a ro­bila prácu, ktorá ma vy­čer­páva. A to dnešná doba po­núka. Za­darmo. Stačí sa pris­pô­so­biť. No ja nie som ochotná sa pod­ma­niť. Áno, ob­čas som na­ozaj una­vená z dneš­nej doby, ktorá nám dik­tuje, akí máme byť, ako sa máme ob­lie­kať a sprá­vať. Ne­do­vo­lím, aby mi nie­kto dik­to­val ako mám vy­ze­rať, ako sa mám sprá­vať, koho mám mi­lo­vať a komu sa mám pod­vo­liť.

Pro­sím, dievča, žena, ne­ne­chaj sa ovplyv­niť dneš­nou do­bou. Ne­buď z nej skla­maná. Jed­no­du­cho si vy­tvor svoj ži­vot plný šťas­tia a dob­rých ľudí. Ži pre seba a pre tých, ktorí si to sku­točne za­slú­žia, pre­tože je­dine vtedy mô­žeš ži­vot pl­no­hod­notný a krásny ži­vot.

Komentáre