V po­sled­nom čase som sa s týmto ná­zo­rom u žien stretla cel­kom často. Mu­sím sa pri­znať, že aj ja pat­rím me­dzi ne.

Mož­nosi si aj ty pre­šla rôz­nymi vzťahmi a te­raz vieš, že chceš a po­tre­bu­ješ byť sama. A aj keď ne­mu­síš, je to tvoja voľba. Aj ty si si po tom všet­kom uve­do­mila, čo chceš a čo viac už ne­bu­deš ak­cep­to­vať.

unsp­lash.com

Ne­bu­dem na­dá­vať a há­dzať vinu na mu­žov či ženy. My všetci sa to­číme v ko­lo­toči me­dzi­ľud­ských vzťa­hov, pri kto­rých stále do­okola spoz­ná­vame no­vých ľudí, za­mi­lu­jeme sa, chvíľu spolu zo­tr­váme, chvíľu nás to baví, a po­tom sa stane niečo, pre čo to celé ukon­číme a s da­nou oso­bou sa roz­lú­čime. 

Ná­sledne sa týždne trá­pime (často ešte aj po­čas vzťahu), spy­tu­jeme sve­do­mie, pre­chá­dzame ob­do­bím se­bak­ri­tiky a se­ba­ľú­tosti. Keď toto celé prejde, keď nám spo­mienky v hlave po­maly ale iste vy­blednú, a všetky naše ne­na­pl­nené oča­ká­va­nia sa rozp­lynú, vtedy sa cí­time sil­nej­šie, kraj­šie a od­hod­la­nej­šie zdo­lá­vať všetky pre­kážky a ra­dosti, ktoré nám ži­vot po­núka. A práve toto ob­do­bie sa­moty, nám pri­náša ne­opí­sa­teľný po­cit slo­body, žen­skosti a se­ba­ve­do­mia. V tomto čase si uve­do­mu­jeme, koľko máme mož­ností a cí­time sa ne­za­sta­vi­teľné. Sta­no­vu­jeme si dl­ho­dobé ciele, ktoré sa už ne­tý­kajú mu­žov ani vzťa­hov, ale za­me­ria­vame sa len a len na seba a svo­jich pria­te­ľov, ro­dinu, prácu či školu. Jed­no­du­cho ne­ob­me­dzu­jeme svoj čas a ro­bíme presne to čo cí­time a mys­líme si. Ne­trá­pime sa, keď sa nám ni­kto ne­ozve, a sna­žíme sa zo seba do­stať ma­xi­mum. A pre toto na­do­bú­dame po­cit, že sme lep­šie keď sme samé.

unp­lash.com

No člo­vek je tvor cit­livý, a po­tre­buje lásku. Skôr či ne­skôr za­čneme aj tak vy­hľa­dá­vať spo­loč­nosť. Chý­bajú nám do­tyky, chýba nám pod­pora, ob­ja­tie. Naša po­steľ je zrazu pri­veľká na to, aby sme v nej spali samé a naj­rad­šej by sme sa zo­bú­dzali v nie­koho ná­ručí. Opäť sme ochotné nie­komu ve­no­vať náš dra­ho­cenný čas a ro­biť ústupky v mene lásky. A na tom nie je nič zlé.

Ve­rím v to, že každý sme stvo­rený pre lásku a nie­kde exis­tuje člo­vek vhodný presne pre nás.  A ak by sme to do­okola ne­skú­šali, možno by sme ho ni­kdy ne­stretli. . .

Komentáre