Sa­muel a Miška sa roz­hodli oslá­viť svoj dvoj­ročný vzťah v su­sed­nom Ma­ďar­sku. Po­byt a zá­žitky v Bu­da­pešti sa mladý slo­ven­ský pá­rik roz­ho­dol zveč­niť na vi­deu, z kto­rého srší ne­sku­točná ener­gia, žen­ská krása a, ako inak, láska. Veď po­súď sama. 🙂

 

Komentáre