Tieto značky po­cho­pili, že naša his­tó­ria a folk­lórne de­dič­stvo sú hod­not­ným zdro­jom in­špi­rá­cie a ne­vy­čer­pa­teľ­nou stud­ňou ná­pa­dov. V ich mo­der­ných „kro­joch“ sa ne­mu­síš han­biť prísť na fes­ti­val či do­konca do práce.

Je folk­lór niečo dávno mŕtve a za­sta­rané, čo už ne­patrí do dneš­ného mo­der­ného sveta? Ani omy­lom! Na­šťas­tie si Slo­váci dobre uve­do­mujú silu tra­dí­cií a ich uni­kát­nosť, ktorú z ame­ric­kého trhu veru ne­od­ko­pí­ru­jeme. Toto sú značky, ktoré sa roz­hodli, že mo­tívy a vzory, ktoré si pa­mä­tajú ešte naši starí ro­di­čia, zba­via pa­chu naf­ta­línu a vdýchnu im dušu mo­der­nej doby. Po­da­rilo sa im vy­tvo­riť mo­derný di­zajn, ktorý v sebe stále nosí du­cha ča­sov mi­nu­lých.

1. Folk­ová

folk1

Foto: :fa­ce­book.com/folk­ova

Folk­ová pred­sta­vuje slo­ven­skú značku ručne vy­ro­be­ných do­pl­n­kov, ktoré sú in­špi­ro­vané na­šim folk­ló­rom. Vznikla v máji 2015 a jej cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kami sú pre­dov­šet­kým vý­šivky, ktoré sú vždy uni­ká­tom. Za ce­lým pro­ce­som stojí Ka­ro­lína Hruš­ková, ktorá sa stará o ná­vrhy, vý­šivky ako aj ko­nečné spra­co­va­nie kaž­dého jed­ného vý­robku.

folk2

Foto: fa­ce­book.com/folk­ova

2. Aha­slo­va­kia

ah1

Foto: fa­ce­book.com/aha­slo­va­kia

Cie­ľom pro­jektu aha­slo­va­kia je pri­po­me­núť Slo­vá­kom vý­ni­moč­nosť tra­dič­ného slo­ven­ského re­mesla, kon­krétne or­na­men­tiku ľu­do­vých vý­ši­viek a uká­zať ich nad­ča­so­vosť v spo­jení so sú­čas­nými trendmi v gra­fic­kom di­zajne. Vý­šivka ne­patrí len do et­no­gra­fic­kého mú­zea, ale je to fe­no­mén, ktorý sa do­káže pris­pô­so­biť dobe a spo­lu­pra­co­vať so sú­čas­ným ume­ním. Jasne je to vi­dieť aj na ich pro­duk­to­vom rade, ktorý je plný kús­kov ne­sú­cich je­di­neč­nosť slo­ven­ského di­zajnu.

3. Ai­das­tyle

k

Foto: fa­ce­book.com/Ai­daS­tyle

Ak pat­ríš me­dzí ľudí, ktorí nechcú byť sú­čas­ťou še­dých más a mi­lu­ješ fa­reb­nosť táto značka ťa zrejme osloví. Veci z Ai­das­tyle sú na­ozaj ori­gi­nálne, je v nich kus poc­ti­vej ruč­nej práce a sa­moz­rejme kú­sok srdca. Aida po­núka mi­kiny s na­šim ty­pic­kým mo­tí­vom ko­hú­tika ja­ra­bého, ale aj celú škálu špor­to­vého ob­le­če­nia s pes­trými slo­ven­skými vzormi.

koh2

Foto: fa­ce­book.com/Ai­daS­tyle

4.Made in ČSSR

made

Foto: ma­de­incssr.sk
Za touto znač­kou stoja dvaja nad­šenci. Adam vy­štu­do­val di­zajn a Rišo zase in­for­ma­tiku. K za­lo­že­niu Made in ČSSR ich in­špi­ro­val pre­dov­šet­kým čes­ko­slo­ven­ský di­zajn. V dvad­sia­tom sto­ročí vzniklo to­tižto v Čes­ko­slo­ven­sku veľa pro­duk­tov, ktoré mali na svoju dobu, zvučné meno nie­len vo vý­chod­nom bloku ale aj vo svete. Na mnoho vý­rob­kov sa ča­som za­budlo, za­padli pra­chom, no cha­lani sa roz­hodli, že týmto iko­nic­kým pro­duk­tom znova vdýchnu ži­vot.

made1

Foto: ma­de­incssr.sk

Komentáre