Po­pu­lárna stránka pre do­spe­lých vie ro­biť veľmi pre­pra­co­vané re­klamné kam­pane. Od­via­zaná šou 4mov ti ukáže prečo, a ako ju pre­po­jiť so Slo­ven­skom.

Porn Hub vy­bral mestá, kde po­núkne ich oby­va­te­ľom viac. Kvôli dvoj­zmy­sel­nému názvu obce. A tak sa doč­kali de­siatky miest po ce­lom svete, ale aj na­prí­klad Horní Po­lice v su­sed­nej Čes­kej re­pub­like. 

Sle­duj vi­deo:

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.