Ako pri­pra­viť svoj šat­ník, ale aj po­kožku na letné po­ča­sie? In­flu­en­cerky vám pre­zra­dia svoje ove­rené tipy a triky vďaka kto­rým vaše nôžky budú tip-top!

Sta­rost­li­vosť je zá­klad

Ak ob­ľu­bu­jete v tep­lom po­časí šľapky alebo san­dá­liky, ur­čite ne­pod­ceňte pe­di­kúru. Spra­viť si ju mô­žete aj doma a so správ­nymi príp­rav­kami to nie je nič ná­ročné. Zá­kla­dom pre pekné nohy je zba­viť sa stvrd­nu­tej a su­chej po­kožky. Každá blo­gerka má na to svoje me­tó­dy. Bar­borka z blogu Owl He­a­ven na to po­u­žíva elek­trický pil­ník, Kejmy od­po­rúča pe­e­ling. Iné blo­gerky zasa od­po­rú­čajú sta­viť na do­sta­točnú hyd­ra­tá­ciu po­kožky.

zdroj: fre­e­pik.com

„Každý ve­čer si nohy po­riadne na­tie­ram. Rada po­u­ží­vam dva vý­borné pro­dukty Yves Ro­cher:  kon­krétne vy­ži­vu­júci krém na nohy a opravný bal­zam na nohy. Oba tieto pro­dukty do­dá­vajú no­hám dô­kladnú hyd­ra­tá­ciu a vo­ňajú krásne po le­van­dule. Ktorá zase pô­sobí veľmi upo­ko­ju­júco a do­dáva no­hám ako keby ľah­kosť,“ ho­vorí Bar­borka z blogu Life is be­au­ti­ful. Ďal­šie tipy na správnu sta­rost­li­vosť o nohy a nie­len to náj­dete na be­auty blo­goch.

Máte aj vy blo­gerku, na kto­rej be­auty tipy ne­dáte do­pus­tiť? Za­hla­sujte za ňu v sú­ťaži BLO­GER ROKA.

Farby, far­bičky

S far­bou nech­tov na no­hách sa mô­žete pekne vy­hrať. Ok­rem toho, že lak na nechty pô­sobí pekne v to­pán­kach s ot­vo­re­nou špič­kou, zá­ro­veň na­po­máha k tomu, aby sa nechty ne­lá­mali a chráni ich. Ak hľa­dáte kva­litné laky v rôz­nych far­bách, roz­hodne nav­štívte FAnn Par­fu­mé­rie, kde náj­dete nie­len laky, ale aj všetko po­trené na to, aby boli vaše nohy v lete ne­odo­la­teľné. Jed­no­znač­nou fa­vo­rit­kou me­dzi far­bami u blo­ge­riek je biela a hneď za ňou na­sle­duje čer­vená. „Tieto farby nád­herne vy­niknú na opá­le­nej po­kožke,“ ho­vorí blo­gerka Sty­le­mon.

Če­reš­nička na torte

Krásne nohy do­ko­nale pod­čiark­nete tými správ­nymi to­pán­kami. Každá z nás v lete pre­fe­ruje niečo iné. Nie­kto je verný plá­ten­kám, iný má rád po­hodlné šľapky a nie­kto pre­fe­ruje san­dá­liky na opätku. Čo rada v lete nosí jedna z top Mamy blo­ge­riek – Fas­hion Spy? „Na lete mi­lu­jem tu voľ­nosť a slo­bodu, ktorú do­pra­jem aj svo­jim no­hám. Tak­mer cele leto no­sím štý­lové šľapky alebo san­dále, v kto­rých vy­nikne do­ko­nalá ma­ni­kúra a aj opá­lené nohy.“

Ešte ne­viete, čo bu­dete no­siť toto leto? Stačí za­be­hnúť do CCC a tam si ur­čite niečo vy­be­riete. K no­vým to­pán­kam mô­žete rovno zla­diť aj ka­belku, ktorá vám pekne do­plní celý out­fit. Ako správne skom­bi­no­vať to­pánky s ka­bel­kou vám pre­zra­dia slo­ven­ské fas­hion blo­gerky.

Komentáre