Ala Krivá chcela vy­tvo­riť po­hodlnú módu. Jej sen sa na­pl­nil a zro­dila sa CILA, ob­le­če­nie, ktoré ras­tie s vami, šetrí prí­rodu a mi­lujú ho malí aj veľkí.

Ala je z Po­važ­skej Bys­trice a je vy­učená kraj­čírka, keď skon­čila školu, po­ve­dala si, že ni­kdy ne­bude šiť. Táto práca je podľa nej ťažká a ná­ročná. Po­tom sa spolu s man­že­lom To­má­šom vy­brali do An­glicka a po ich ná­vrate za­čali špe­ku­lo­vať, čo ďa­lej. Ich prvá myš­lienka bola šiť zás­tery, pre­tože to po­va­žo­vali za naj­jed­no­duch­šiu voľbu. Za­čali preto zhá­ňať látky. Chceli však ne­oby­čajné di­zaj­nové kúsky, kto­rých cena je zväčša vy­soká. Ob­me­dzili sa preto len na vý­robu ma­lých hra­čiek, ktoré pre­dá­vali pod znač­kou ALALA.

Ne­skôr za­čala Ala uva­žo­vať o vý­robe al­ter­na­tív­nej módy, nie ta­kej, ktorú ľu­dia ku­pujú kvôli tren­dom a re­kla­mám. Ta­kéto kúsky zväčša po čase skon­čia v kon­taj­ne­roch, pre­tože ľu­dia k nim ne­majú žia­den vzťah.

Nejde však o to úplne od­boj­ko­to­vať vkusné kúsky a ob­lú­kom sa im vy­hý­bať. Ide skôr o na­sto­le­nie ur­či­tej al­ter­na­tívy, z kto­rej ne­bude pro­fi­to­vať len člo­vek, ale aj prí­roda a spo­loč­nosť. V Cile ide o vy­tvo­re­nie nad­ča­so­vého, kom­bi­no­va­teľ­ného štýlu, ktorý ne­zos­tarne ani rokmi. Stačí ku­po­vať me­nej, vy­be­rať si správne, roz­mýš­ľať nad tým, čo ku­pu­ješ a nie len im­pul­zívne vha­dzo­vať módne kúsky do ko­šíka pre­tože sú v ak­cii.

Im­pul­zom pre vznik slo­ven­skej značky ako je Cila bolo aj ško­le­nie Fas­hion re­vo­lu­tion, kde sa ro­zo­be­rala otázka po­ma­lej módy — slow fas­hion. Mnoho ľudí stále ne­vie alebo si nechce pri­znať, že módny prie­my­sel je jed­nou z hlav­ných eko­lo­gic­kých zá­ťaží. Móda je dnes stále rých­lej­šia a me­nej kva­litná. Keď si člo­vek kúpi lacné ob­le­če­nie, dlho ne­vy­drží také, aké si ho kú­pil — stratí farbu, ma­te­riál stratí kva­litu a čo­skoro ne­máme, čo na seba.

foto: cila.me

Po­malá móda (slow fas­hion) je ohľa­du­plná k ži­vot­nému pro­stre­diu, k pra­cov­nej sile, k svo­jim zá­kaz­ní­kom a ich ka­pi­tálu. Boj­ko­tuje kon­fekčnú vý­robu, pod­po­ruje ručné ši­tie, ma­lých ne­zá­vis­lých di­zaj­né­rov a lo­kálnu tvorbu, ob­le­če­nie z ma­te­riá­lov, ktoré pod­lie­hajú etic­kým a eko­lo­gic­kým prin­cí­pom.

V Cile sa veľa času ve­nuje aj zhá­ňa­niu tých správ­nych ma­te­riá­lov. Od tých ko­merč­ných sa sna­žia pre­chá­dzať na prí­klad na cer­ti­fi­ko­vanú bio­ba­vlnu alebo aj na „upcyc­ling“, a teda vra­ca­nie pro­duktu do uží­va­nia s no­vou pri­da­nou hod­no­tou, aby pre­d­išli vy­tvá­ra­niu ďal­šieho od­padu. V ma­lej lo­kál­nej dielni Cila sa ob­le­če­nie tvorí z lá­tok, ktoré fab­ri­kám zo­stali z ko­lek­cií. Pre nich ta­kýto tex­til pred­sta­vuje len od­pad, pre značku Cila je to zase po­klad.

CILA sa snaží ší­riť myš­lienku, aby si člo­vek spra­vil svoj vlastný kon­cept toho, ako chce vy­ze­rať a cí­tiť sa dobre a zá­ro­veň pod­po­ro­val lo­kálny trh. V Cile sní­vajú o tom, že ľu­dia za­čnú byť hrdí na to, že Slo­váci sú schopní ro­biť krásne veci.

Viac o slo­ven­skej značke Cila, ktorá to robí inak sa do­zvieš TU.

Komentáre