Iba 3% Slo­ve­niek sa cí­tia stále do­ko­nalé. A najmä vtedy, keď vy­ze­rajú dobre. Vy­plýva to z re­pre­zen­ta­tív­neho pries­kumu o ma­lých ra­dos­tiach slo­ven­ských žien, ktorý re­a­li­zo­valo Fi­garo v spo­lu­práci s agen­tú­rou NMS Re­se­arch.  Ako to zme­niť? Do­priať slo­ven­ským že­nám malé ra­dosti.

V uto­rok osla­vu­jeme Me­dzi­ná­rodný deň žien. Deň, kedy by sme si mali viac uve­do­miť lásku a úctu k že­nám a aj to, čo všetko ženy do­ká­zali v mi­nu­losti a čo zvlá­dajú dnes. Akými ma­lými ra­dos­ťami ich za­ru­čene po­te­šíte?

Po­ďa­kujme sa že­nám, aby sa cí­tili spo­kojné a do­ko­nalé

Podľa pries­kumu o ma­lých ra­dos­tiach žien, ktorý re­a­li­zo­valo Fi­garo v spo­lu­práci s agen­tú­rou  NMS Re­se­arch iba 3% Slo­ve­niek sa cí­tia stále do­ko­nalé. Až 17% slo­ven­ských žien sa ne­cí­tili do­ko­nale ni­kdy alebo má­lo­kedy.  Po­cit do­ko­na­losti sa u žien spája s vý­zo­rom, 22% Slo­ve­niek sa cíti do­ko­nale, keď vy­ze­rajú dobre. Tento fakt ovplyv­ňujú spo­lo­čen­ské ste­re­otypy. Ženy majú po­cit, že mu­sia všetko zvlád­nuť – byť do­ko­na­lou gaz­din­kou, par­tner­kou, ma­mou, mi­len­kou. Nie­kedy stačí však malá ra­dosť, ktorá nám na­vodí po­cit spo­koj­nosti a  do­ko­na­losti.  Re­lax či chvíľka pre seba, je to vzácne, čo popri všet­kých po­vin­nos­tiach ženy po­tre­bujú.  Skúste ich prek­va­piť, ma­lou žen­skou ra­dos­ťou.

Malé ra­dosti, ktoré po­te­šia žen­skú dušu

Aké sú naj­čas­tej­šie malé ra­dosti, po kto­rých slo­ven­ské ženy tú­žia? Podľa pries­kumu me­dzi malé ra­dosti na­šich žien patrí pre­chádzka v prí­rode (až 68%), čí­ta­nie knihy (60%) či kúpa drob­nosti pre seba (59%). A viac ako po­lo­vica Slo­ve­niek po­va­žuje za malú ra­dosť ta­buľku dob­rej čo­ko­lády. Až 64% z nich sa po­teší rov­nako hmot­nej či ne­hmot­nej ma­lej ra­dosti.

Bez týchto ra­dostí si Slo­venky ne­ve­dia pred­sta­viť ži­vot

Z pries­kumu o ma­lých ra­dos­tiach tak­tiež vy­ply­nulo, že Slo­venky sú skromné a ro­man­tické duše. Viac ako po­lo­vica Slo­ve­niek to­tiž po­va­žuje za naj­väč­šiu ra­dosť v ži­vote deti a 28% z nich par­tnera či man­žela.  Emó­cie ako úsmevy, ob­ja­tie, šťas­tie, po­hoda, láska sú naj­väč­šou ra­dos­ťou 20% slo­ven­ských žien. No v ži­vote Slo­ve­niek ne­smie chý­bať ani čo­ko­láda, ži­vot bez nej si ne­vie pred­sta­viť 10 per­cent.

Ženy sú skrátka mi­lu­júce a sta­rost­livé by­tosti. Až 83% Slo­ve­niek zvykne pri­pra­vo­vať pre svo­jich blíz­kych prek­va­pe­nia. Po­tešte ich te­raz na oplátku vy a do­prajte im Me­dzi­ná­rodný deň žien plný žen­ských ra­dostí.

*Re­pre­zen­ta­tívna vzorka pries­kumu: ženy 30 – 50 ro­kov, N=1006

Tipy na malé  žen­ské ra­dosti z čo­ko­lády:

Čo­ko­lá­dové muf­finy

01_large

Prí­sady

2 Fi­garo čo­ko­lády na va­re­nie

150 g masla

300 g hlad­kej múky

2 ly­žičky prášku do pe­čiva

1/2 ly­žičky jed­lej sódy

2 ly­žice ka­kaa

150 g práš­ko­vého cukru

1 ly­žička va­nil­ko­vého ex­traktu

2 vaj­cia

180 ml mlieka

Príp­rava

V miske pre­osieme su­ché in­gre­dien­cie – múku, cu­kor, ka­ka­ový prá­šok a prá­šok do pe­čiva so só­dou. Roz­pus­tíme maslo a ne­cháme vy­c­hla­diť. V dru­hej ná­dobe zmie­šame mokré prí­sady – vaj­cia, mlieko a va­nil­kový ex­trakt. Po­tom obe zmesi spo­jíme a pri­dáme roz­pus­tené maslo. Na­ko­niec pri­dáme na­se­kanú čo­ko­ládu. Pre­mie­šame, aby sa všetko spo­jilo. Po­tom ly­ži­cou zmes roz­de­líme do for­mi­čiek na muf­finy vy­stla­ných pa­pie­ro­vými ko­šíč­kami na muf­finy.

Pred­hrejte rúru na 200 stup­ňov.  Pe­čieme cca  20 min.

 

Čo­ko­lá­dovo-ba­ná­nový chle­bí­ček

03_large

Prí­sady

100 g Fi­garo čo­ko­lády na va­re­nie

220 g hlad­kej múky

100 g masla

160 g cukru

2 vaj­cia

2 veľké zrelé ba­nány

4 ly­žice mlieka

hrsť na­se­ka­ných brus­níc

štipka soli

NA­VYŠE

Tuk na vy­mas­te­nie formy

Príp­rava

Pred­hre­jeme rúru na 180 stup­ňov. Vy­mas­tíme plech na chle­bí­ček (úzky ob­dĺž­nik). Vy­mie­šame maslo s cuk­rom, pri­dáme vaj­cia, mlieko a na kašu po­pu­čené ba­nány. Pri­dáme múku so so­ľou a dobre pre­mie­šame. Na­se­káme čo­ko­ládu a pri­dáme do zmesi so su­še­ným ovo­cím. Cesto na­le­jeme do formy.

Pe­čieme cca 45 min.

 

Čo­ko­lá­dové su­šienky

02_large

Prí­sady

100 g Fi­garo čo­ko­lády na va­re­nie

Hrsť su­še­ného ovo­cia (če­rešne, mar­hule, hro­zienka, bru­sinky)

250 g hlad­kej múky

3 ča­jové ly­žičky prášku do pe­čiva

50 g cukru

štipka soli

100 g tva­rohu

75 ml mlieka

75 ml oleja

Príp­rava

Čo­ko­ládu a su­šené ovo­cie na­se­káme na malé kúsky. Os­tatné in­gre­dien­cie vy­mie­sime do cesta a po­tom pri­dáme čo­ko­ládu a ovo­cie. Cesto roz­de­líme na malé gu­ličky, ktoré v ruke jemne stla­číme a ulo­žíme po­stupne na plech s pa­pie­rom na pe­če­nie. Pe­čieme v pred­hria­tej rúre na 200 stup­ňov cca 20 mi­nút.

ti­tulná foto: eli­te­daily.com

Komentáre