Graf­fiti sú tak­mer všade, kde sa po­zrieme. Na sta­rých aj no­vých bu­do­vách, na zá­stav­kách, mú­roch, ste­nách, stĺpoch a v ne­po­sled­nom rade i na his­to­ric­kých a kul­túr­nych pa­miat­kách. Tento typ ume­nia a vy­jad­re­nia je spo­loč­nos­ťou po­va­žo­vaný za van­da­liz­mus. Po­čmá­raná stena ne­la­hodí žiad­nej bu­dove.

 Mladá slo­ven­ská umel­kyňa, známa pod pre­zýv­kou LiLi En, zme­nila ška­redú stenu na ume­lecké dielo. A po­re­kadlo, klin sa kli­nom vy­bíja, tu platí hneď nie­koľ­ko­ná­sobne. Gra­fitmi zni­čenú stenu pre­me­nila na po­zo­ru­hodné graf­fiti-ume­nie. Lo­ka­lita: Bra­ti­slava – Petr­žalka.

Komentáre