Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková je módna di­zaj­nérka a tejto svo­jej pro­fe­sii sa ak­tívne ve­nuje. Vy­tvo­rila si svoju vlastnú značku ob­le­če­nia pod náz­vom fre­ier. Tá skrýva najmä pán­ske mo­dely, no ako sama tvrdí, ne­vy­hýba sa ani že­nám, keďže jej mo­dely môže no­siť na­ozaj kto­koľ­vek, ne­zá­le­žiac od po­hla­via. Náj­deš ju na Fa­ce­bo­oku aj na Ins­ta­grame. Viac ti o sebe ale pre­zradí v roz­ho­vore.

Ahoj, mô­žeš nám po­ve­dať, ako by si cha­rak­te­ri­zo­vala svoje mo­dely, čím sa podľa teba od­li­šujú od iných a čo je pre ne naj­ty­pic­kej­šie?

Svoju tvorbu cha­rak­te­ri­zu­jem slov­ným spo­je­ním su­rový di­zajn. Ne­us­tále spá­jam čis­totu kraj­čír­skych de­tai­lov a su­ro­vého na­rá­ba­nia s ma­te­riá­lom či stri­hom ako ta­kým, na­prí­klad for­mou pre­d­i­men­zo­va­nosti. Mys­lím, že di­váci už ve­dia spo­zo­ro­vať môj ru­ko­pis, ktorý naj­lep­šie vy­kres­ľu­jem pri ko­še­liach, bun­dách či ka­bá­toch. Hmota a vrstva je zá­kla­dom pre moje for­mo­va­nie strihu, ale aj cel­ko­vého vzhľadu out­fitu. Sú­stre­ďu­jem sa najmä na mlad­šiu ge­ne­rá­ciu a tomu pris­pô­so­bu­jem aj vi­zu­álnu formu a druh odevu.

zdroj: Fa­ce­book Fre­ier

Čo pred­sta­vuje tvoja ko­lek­cia In­ter­so­nic, čím si sa pri jej na­vr­hnutí in­špi­ro­vala a čo si ňou chcela po­ve­dať ľu­ďom?

In­ter­so­nic som ve­no­vala mo­jim dvom bra­tom a nášmu spo­loč­nému det­stvu. Pa­mä­tám si ich ako veľ­kých bra­tov, a to sa sna­žím pre­niesť do nad­roz­mer­ných stri­hov. Ich ob­ľú­be­ných hr­di­nov z det­stva som po­u­žila ako vzor po­tlačí, na kto­rých som spo­lu­pra­co­vala s Re­sell Store Flace. Ná­la­dou som sa do­stala do de­väť­de­sia­tych ro­kov, čomu som pris­pô­so­bila aj sty­ling a hu­dobný sprie­vod. Ľu­dia si vždy z ko­lek­cie zo­berú to, na čo majú mo­men­tálne chuť. A vy­chá­dza z toho vždy akýsi vý­cuc, ktorý si sami pre­tl­mo­čili. Či pôjde o cel­kovú at­mo­sféru a emó­ciu, ktorú show pri­niesla alebo farby, vzory či strihy je v pod­state jedno. Dô­le­žité je, aby im v pa­mäti zo­stal as­poň je­den oka­mih.

Mohla by si nám po­pí­sať, aká bola tvoja cesta k mód­nemu ná­vrhár­stvu a akým spô­so­bom si sa do­stala až tam, kde si te­raz?

Štu­do­vala som odevný di­zajn na VŠVU, kde  som sa do­stala až na tretí po­kus a popri skú­šaní som nav­šte­vo­vala Uni­ver­zitu Ko­men­ského (PdF UK) a ne­us­tále pra­co­vala na svo­jom zlep­šení. Toto bolo v da­nom ob­dobí pre mňa tro­chu frus­tru­júce, no dnes to po­va­žu­jem za naj­lep­šie roz­hod­nu­tie pri­jí­ma­cej ko­mi­sie. To, že chceš do­siah­nuť sta­no­vený cieľ, ťa núti za­čať roz­mýš­ľať inak a hľa­dať ďal­šie mož­nosti vy­jad­ro­va­nia. Štú­dium na VŠVU bolo skve­lou ško­lou na­učiť sa roz­mýš­ľať a pra­co­vať s ná­zo­rom a kri­ti­kou. Byť je­den dru­hému ťa­hú­ňom, tak ako fun­guje zdravá kon­ku­ren­cia, bolo per­fekt­nou príp­ra­vou a in­ku­bá­to­rom ná­pa­dov. Vďaka tomu dnes ro­bím to, čo ro­bím. A ur­čite za zmienku stojí aj moja stredná škola, kde som ma­tu­ro­vala v od­bore mo­de­lár­stvo a ná­vrhár­stvo ode­vov, ktoré ma skvelo pri­pra­vilo na tech­nickú stránku od­boru.

Pre­zraď nám, aký máš ná­zor na módu ty, ako módna di­zaj­nérka? Mys­líš si, že majú Slo­váci vkus a ve­dia sa dobre ob­liecť?

Dobre ob­liecť zna­mená pre kaž­dého niečo iné a ja si ne­do­vo­lím na túto otázku od­po­ve­dať priamo. Pre mňa je dô­le­žitá au­ten­ti­cita jed­not­livca a ak ju na ulici vi­dím, som šťastná.

zdroj: Fa­ce­book Fre­ier

V čom vi­díš naj­väčší ne­dos­ta­tok slo­ven­skej mód­nej tvorby?

Módna tvorba na Slo­ven­sku nemá ne­dos­tatky, lebo di­zaj­néri sú pri­pra­vení pra­co­vať v od­bore a ro­bia preto na­ozaj všetko. Skôr ide o prie­my­selné fun­go­va­nie zna­čiek a mód­nych dielní. Tak, ako si to pred­sta­vu­jeme a tú­žime, aby fun­go­vali je ne­smierne ná­ročné. Tento pro­ces vy­ža­duje ur­čitý po­čet ľudí, in­ves­tí­ciu, množ­stvo času a tr­pez­li­vosti, čím po škole (a nie­len po škole) dis­po­nuje a zá­ro­veň pod­po­ruje má­lo­kto.

Móda sa ne­us­tále mení a di­zaj­néri sa ne­boja pre­dá­vať svoje ob­le­če­nie. Máš po­cit, že majú Slo­váci cel­kom veľký zá­u­jem o módu a sú ochotní in­ves­to­vať pe­niaze do nad­ča­so­vých a di­zaj­nér­skych kús­kov?

Ur­čite väčší ako pred pia­timi rokmi a je vi­dieť, že stále viac hľa­dajú niečo iné. A to nie­len pro­dukt sa­motný, ale aj zá­ži­tok zo služby, ktorú mu po­nú­kame. Ur­čite sú ochotní in­ves­to­vať, ale ako každý triezvy zá­kaz­ník, mu­sia sa ne­chať naj­skôr pre­sved­čiť.

Je v tvo­jej blíz­kosti osoba, ktorá ti pri­náša in­špi­rá­ciu pri na­vrho­vaní no­vých mo­de­lov? Alebo sa in­špi­ru­ješ všet­kým, čo ťa ob­klo­puje?

In­špi­rá­ciám som ot­vo­rená a majú rôznu po­dobu. Nie­kedy sú rýchle a in­ten­zívne, ino­kedy po nich pát­ram. Raz za čas sú to len formy, tvary či slová, za iných okol­ností po­stavy a sku­toční ľu­dia. A ur­čite sa ne­chá­vam pod­ve­dome ovplyv­ňo­vať aj oso­bami z oko­lia, ako na­prí­klad pri po­sled­nej ko­lek­cii to boli moji bra­tia.

zdroj: Fa­ce­book Fre­ier

Sna­žíš sa o to, aby tvoje ko­lek­cie pod­lie­hali mód­nym tren­dom alebo ich jed­no­du­cho na­vrhu­ješ tak, ako chceš ty a ne­ne­cháš sa ovplyv­niť trendmi?

Nech­cem byť ovplyv­ňo­vaná trendmi pri na­vrho­vaní, ale ak mi majú pri­niesť in­špi­rá­ciu, tak jed­no­značne pri sty­lingu. Ovplyv­ňuje ma pre­dov­šet­kým kon­cept a ná­lada, akú chcem spot­re­bi­te­ľovi po­núk­nuť. Aby tam cí­til mňa a môj ru­ko­pis, lebo to ne­vypr­chá.

Vy­hrala si sú­ťaž Fresh De­sig­ner Fas­hion LIVE! 2017. Mohla by si nám po­pí­sať, čo ti pri­nieslo in­špi­rá­ciu a čím je táto ko­lek­cia vý­ni­močná?

V ko­lek­cii som po­u­ka­zo­vala na vplyv po­stko­lo­nia­lizmu na sú­časný pán­sky šat­ník. Vy­hrala som sa najmä s vrstve­ním vzo­rov, fa­rieb či stri­hov a s cel­ko­vým sty­lin­gom. Keď sa na ko­lek­ciu po­zriem dnes, tak je stále ur­čite vý­ni­močná množ­stvom de­tai­lov, ktoré vy­bu­do­vali ce­lok a prí­beh o po­u­lič­ných or­chi­de­ách, res­pek­tíve o spá­janí stri­ho­vých fo­riem. Podľa toho ne­sie aj ná­zov Street Or­chids.

Zo za­čiatku si na­vrho­vala ob­le­če­nie pre dámy, te­raz sú tvoje módne ná­vrhy ur­čené čisto len pá­nom. Mohla by si nám po­ve­dať, prečo je to tak? Čím ťa pán­ska móda tak zau­jala, že si sa roz­hodla ve­no­vať iba jej?

Áno, na­vrho­vala som naj­skôr pre dámy, lebo to bolo au­to­ma­tické. No ča­som som zis­tila, že mi to ne­vy­ho­vuje. Pra­co­vala som s väč­šou for­mou a s ta­kým de­tai­lom, ktorý ich ne­ro­bil at­rak­tívne, čo je asi pr­vo­radé pre spot­re­bi­teľku. Pri­ro­dzene som ink­li­no­vala k in­špi­rá­ciám z pán­skeho šat­níka, až som sa sama pre­sved­čila, že to mi ide naj­lep­šie.

zdroj: Fa­ce­book Fre­ier

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna v ob­lasti módy? Chys­táš ne­jakú novú ko­lek­ciu,  na ktorú sa mô­žeme te­šiť?

Už sa v hlave chystá, do­konca ešte pred od­pre­zen­to­va­ním In­ter­so­nic na Fas­hion LIVE! som ve­dela, akú tému tú­žim spra­co­vať a čo nové si chcem vy­skú­šať. Ur­čite sa mô­žete te­šiť na spo­lu­prácu s Flace, ale aj ďal­šími di­zaj­nérmi. Mo­jím cie­ľom je stále sa zlep­šo­vať a po­stupne če­liť za­hra­nič­nej kon­ku­ren­cii, čo vy­ža­duje stra­té­giu a ne­us­tále uče­nie sa. Mo­men­tálne plá­nu­jem roz­ší­riť svoj tím.

Te­ré­zia, ďa­ku­jeme ti za roz­ho­vor. Na zá­ver sa ťa spý­tam, či máš ne­jaký od­kaz pre ľudí, ktorí by sa chceli ve­no­vať mód­nemu di­zajnu?

Ur­čite tr­pez­li­vosť a túžba chcieť je veľ­kou po­mo­cou, ako do­siah­nuť svoje ciele. Ta­lent je veľ­kým plu­som, ale  dô­le­žité je ve­dieť aj od­riek­nuť si po­hodl­nosť, ne­báť sa ris­ko­vať a stále skú­šať niečo nové. Bez toho to to­tiž ne­pôjde. Ur­čite dr­žím palce kaž­dému, nech si plní svoje sny.

Komentáre