Ži­vot Mimi Candi Pe­li­kan už podľa jej fo­tiek, na kto­rých sa ná­padne často vy­sky­tuje oceán, pie­sok a exo­tické ovo­cie, vy­zerá ako dream life. Svoje sny si za­čala pl­niť ešte na Slo­ven­sku, keď za­lo­žila úspešné štú­dio krásy Vi­sage Fac­tory a za­čala po­má­hať že­nám zís­kať kraj­šiu po­stavu a se­ba­ve­do­mie. Jej zá­kaz­níčky sa jej ne­us­tále pý­tali na tipy a rady, sle­do­vali ju na so­ciál­nych sie­ťach a stala sa ich vzo­rom úspeš­nej, krás­nej a ener­gic­kej ženy.

Foto: He­althy Fac­tory

A keďže krása ide ruka v ruke práve so zdra­vím, mladá Slo­venka sa roz­hodla ve­no­vať mu pries­toru vo svo­jom ži­vote. “Jed­ného dňa mi na­padlo, že keď už mám to­vár­ničku na krásu, prečo ju ne­mať aj na zdra­vie?” spo­mína Mimi, ktorá samu seba ozna­čuje za oby­čajné dievča z Petr­žalky s veľ­kými snami. 🙂 Tak vzni­kol fa­rebný blog He­althy Fac­tory, ktorý do­ko­nale do­pl­nil jej prvý pro­jekt a dnes na ňom zdieľa čriepky zo svojho ba­lij­ského ži­vota.

Foto: He­althy Fac­tory

Foto: He­althy Fac­tory

Ne­roz­mýš­ľala veľmi nad tým, ako správne blo­go­vať či ako sa pí­sa­ním uži­viť. Jed­no­du­cho blo­go­vala a po­sto­vala prís­pevky na Fa­ce­bo­oku o všet­kom, čo mi­luje. O exo­tic­kých kra­ji­nách, ktoré ju oča­rili, o behu, joge či sur­fo­vaní, ktoré ju do­stalo naj­nov­šie, či o zdra­vom va­rení a kva­lit­ných su­ro­vi­nách. Na­priek tomu, že v jej exo­tic­kých re­cep­toch naj­čas­tej­šie náj­deš ovocné smo­ot­hies, fit de­zerty či ša­láty, ni­koho ne­pres­viedča, ktorá cesta stra­vo­va­nia je tá správna.

Foto: He­althy Fac­tory

Uzná­vam hlavne po­čú­va­nie svojho vlast­ného tela, pre­tože vie naj­lep­šie, čo mu treba. Dalo by sa po­ve­dať, že 85% môjho je­dál­nička tvorí ve­gán­ska strava, ale sú dni, keď si dám bielu rybu či kre­vety, rov­nako ne­po­hr­d­nem sy­rom. Ne­jem však mäso, sna­žím sa vy­hý­bať cukru a vy­prá­ža­ným jed­lám. Ži­jem v tro­pic­kej kra­jine, kde sa člo­veku ani ne­žiada veľa jesť, no na dru­hej strane je Bali je­den veľký ku­li­nár­sky zá­ži­tok,” pre­zra­dila.

Foto: He­althy Fac­tory

Ne­me­nej veľkú časť jej ži­vota tvorí ces­to­va­nie a stihla už nav­ští­viť ne­sku­toč­ných 49 kra­jín, z toho mnohé opa­ko­vane! Me­dzi nimi na­prí­klad USA, Peru či Ko­lum­biu. “Ne­tr­pez­livo ča­kám, ktorá bude tá 50. kra­jina. Fas­ci­nuje ma Ázia a práve tam je ešte veľa miest, ktoré ma lá­kajú. Rov­nako USA, pre­tože som do­slova po­sad­nutá ná­rod­nými parkmi a nav­ští­vila som ich už 10,” po­ve­dala Mimi, podľa kto­rej ces­to­va­nie nie­len roz­ši­ruje ob­zory, ale aj uce­ľuje ná­zory.

Foto: He­althy Fac­tory

Foto: He­althy Fac­tory

Roz­hod­nu­tie pre­sťa­ho­vať sa na Bali ne­bolo spon­tánne, ale skôr po­stupné a ne­ná­silné. Mimi sa to­tiž po­maly do tohto os­trova za­mi­lo­vá­vala a de­fi­ni­tívnu bodku tomu dalo stret­nu­tie jej sú­čas­ného man­žela, ktorý rov­nako ako ona opus­til svoju kra­jinu kvôli Bali. “Bý­vam v mes­tečku Se­mi­nyak, ktoré je akýmsi cen­trom, takže ne­ži­jem na vi­dieku. Máme tu všetko — re­štau­rá­cie, bary, kino či po­sil­ňovne. Bali je úžasné v tom, že sa tu stretla zá­padná vy­spe­losť s ázij­skou kul­tú­rou,” uviedla Slo­venka.

Foto: He­althy Fac­tory

Na­priek tomu, že ži­vot na Bali je mno­hými vní­maný ako ne­ko­nečná do­vo­lenka, nie je to cel­kom pravda.“Keďže Bali je už môj do­mov, ne­trá­vim svoje dni ako na do­vo­lenke. Mám rov­naké pra­covné po­vin­nosti ako ľu­dia v iných kú­toch sveta, mám man­žela, ro­dinu, psy, dom. Trá­vim čas s pria­teľmi, cho­dím na jogu, be­hám na pláži a pre­d­ie­ram sa ne­us­tá­lou do­prav­nou záp­chou,” pre­zra­dila Mimi, ktorá sa snaží vy­tvá­rať si taký ži­vot, v kto­rom si do­ko­nale užije každý deň, a to kde­koľ­vek na svete, nie­len na Bali.

Foto: He­althy Fac­tory

Slo­venka tiež po­piera mýty o tom, aký je ži­vot v ázij­skej kra­jine lacný. Všetko to podľa nej zá­leží od lo­ka­lity, spô­sobu ži­vota, ná­ro­koch a ná­vy­koch člo­veka. “Pred­stava, že sa člo­vek pre­sťa­huje na Bali a bude si žiť ako kráľ aj bez pe­ňazí, je veľmi mylná. Na to, aby ti bolo fajn, sú bo­hu­žiaľ po­trebné pe­niaze všade na svete. Plu­som ba­lij­ského ži­vota je však slaný vzduch, nohy od piesku, nád­herné zá­pady slnka, pani v do­mác­nosti za mi­ni­málne pe­niaze a každý deň čerstvý orech za me­nej ako euro,” tvrdí Mimi.

Foto: He­althy Fac­tory

Ani ona ne­žije zo vzdu­chu, aj keď sa to tak nie­komu môže vďaka efektu so­ciál­nych sietí ja­viť. Popri blo­go­vaní na­prí­klad na­vrhuje špor­tové ob­le­če­nie pod znač­kou He­althy Fac­tory či nád­herné hand­made šperky s ba­lij­ským ná­dy­chom pod znač­kou BIU Bali, ktorá je už dnes me­dzi Slo­ven­kami veľmi ob­ľú­bená. “Tento pro­jekt je stále v plien­kach, no teší ma, že za tak krátku dobu má mnoho spo­koj­ných zá­kaz­ní­čok. Oba pro­jekty sú mo­jou veľ­kou zá­ľu­bou, no na dru­hej strane aj pod­ni­ka­teľ­ským pro­jek­tom,” pri­znala.

Foto: BIU Bali

Foto: He­althy Fac­tory

Slo­venka, ktorá ne­stráca ener­giu a úsmev z tváre, je v ne­us­tá­lom po­hybe a vždy na ceste za nie­čím no­vým, či už je to ďal­šia ces­to­va­teľ­ská des­ti­ná­cia alebo spl­ne­nie ďal­šieho ži­vot­ného sna. “Keď od­po­ve­dám na tieto otázky, se­dím práve v lie­tadle z Doha do Viedne, takže fakt, že moje slová sú pí­sané ces­to­va­teľ­skou du­šou, je ešte zná­so­bený nad­mor­skou výš­kou, v kto­rej sa práve na­chá­dzam, :)” do­dala Mimi.

Komentáre