Na jar sa chystá film Backs­tage, ktorý je podľa všet­kého od  os­tat­ných slo­ven­ských fil­mov úplne od­lišný. Skvelý ta­nec, hudba a ener­gia po­hltí slo­ven­ských di­vá­kov v ki­nách  už 15. marca. Cha­lani z ta­neč­nej sku­piny The Pas­tels, skvelá he­rečka Má­ria Hav­ra­nová, Ju­dit Bár­tos, he­rec On­drej Hraška, Ro­man Luk­nár, Ivana Chýl­ková a mnoho ďal­ších nám pred­vedú  zá­ku­lisné prak­tiky te­le­víz­nej show.

Nie­kedy čo oči vi­dia, ne­musí byť tak vždy úplne pravda.  Te­le­ví­zia di­vá­kom uka­zuje len na­blýs­kanú ilú­ziu, ale to čo sa všetko za ňou skrýva, ostáva pre di­váka za­ml­čané. Film sa snaží uká­zať, že ta­lent nie je pre vý­hru ten naj­dô­le­ži­tejší fak­tor, ale sú to hlavne ľud­ské prí­behy a tra­gé­die ta­neč­ní­kov, pre kto­rých pred­sta­vuje ta­nečná sú­ťaž do­te­raz naj­väč­šiu ži­votnú prí­le­ži­tosť. Kam až po­vedú tieto zá­ku­lisné ťahy?

Mladí ta­neč­níci zo sku­piny West Co­ast Crew, ktorí po­chá­dzajú z ma­lého mesta Svit sní­vajú, že sa jed­ného dňa stanú slávni a bo­hatí. Naj­viac hú­žev­natý je ta­neč­ník Buddy (Tony Po­ru­cha), ktorý je pre vý­hru schopný obe­to­vať tak­mer všetko. Pri ta­neč­nom sú­boji  si ich všimne uzná­vaný pro­du­cent a po­zve ich na cas­ting do ta­neč­nej sú­ťaže, ktorá by im ot­vo­rila dvere do sveta šou­biz­nisu. Aby si spl­nili svoj sen o úspe­chu a bo­hat­stve, mu­sia če­liť rôz­nym tvr­dým pre­káž­kam, kde sú ich vzá­jomné vzťahy a cha­rak­tery pod­ro­bené  veľmi tvr­dej skúške.  Po­stupne sa stá­vajú mi­lá­či­kom pub­lika a pro­du­cent pre väč­šiu sle­do­va­nosť vy­ťa­huje na ve­rej­nosť ne­ľahkú mi­nu­losť ta­neč­níčky Mary (Má­ria Hav­ra­nová) a vy­užíva ne­mo­tor­nosť ich ne­mého ka­ma­ráta Huga (On­drej Hraška).

Na­hliad­nite k to­muto str­hu­jú­cemu prí­behu a po­zrite si te­a­ser k filmu.

https://www.you­tube.com/watch?v=5IA-ppl­Mxy8

Te­a­ser k filmu si mô­žete po­zrieť aj na we­bo­vej stránke http://backs­ta­ge­film.sk/. Všetky ak­tu­álne in­for­má­cie náj­dete aj na FB stránke Film Backs­tage a na Ins­ta­grame www.ins­ta­gram.com/backs­ta­ge­film.

V ki­nách bude mať pre­mi­éru v marci 2018.

Komentáre