Žiadne pan­čušky, rifle ani le­gíny. Zima bola prí­liš dlhá a naše out­fity po­tre­bujú zmenu.

Vieš s čím vstá­vam každé ráno? Dú­fam, že bude dosť teplo na to, aby som si mohla vziať sa­motnú sukňu. Ne­ho­liť si nohy bolo síce fajn, no je na čase byť opäť sexy.

Je jar. Čas uká­zať tro­chu kože. Čas dať ko­le­nám slo­bodu.

Okej, dnes je na­prí­klad dosť zima, tak to ešte o pár dní od­lo­žíme, ale pri­pravme sa na prvé teplé dni. Muži na toto ob­do­bie ča­kajú celý rok a my im to predsa ne­môžme mať za zlé 🙂

Toto je 6 sukní, ktoré budú na jar v kurze:

Voľné sukne

Ako lep­šie pri­ví­tať jar, než pek­nou fa­reb­nou voľ­nou suk­ňou? Len rad­šej vy­ne­chaj bielu, as­poň kým sa ne­opá­liš.

veronika_richard_blog-0022-horz

foto: swe­et­la­dy­lol­li­pop.com

Rif­lové

Ne­ve­rila som že príde deň, kedy budú rif­lové sukne opäť in. S tro­chou šťas­tia jednu takú náj­deš ešte v hĺbke svojho šat­níka – presne tú, ku kto­rej si na zá­klad­nej škole no­sila le­gíny.

P6130055

foto: ma­de­mo­isel­le­iva.com

Se­mi­šové

Tento typ sukní fi­čal hlavne na je­seň, na jar zo svo­jej po­pu­la­rity nič ne­stratí.

4192ecaa329376d36741323666ee5414

foto: pin­te­rest

Ko­ženné

Koža chce tro­chu od­vahy, no pekná čierna ko­ženná sukňa sa hodí v pod­state ku všet­kému. Špe­ciálne ku ko­šeli.

P3302119

foto: fas­hi­on­la­dyan.blogs­pot.sk

Midi

Dve midi sukne som si kú­pila na je­seň a bolo to to naj­lep­šie, čo som mohla uro­biť. Idú prak­ticky ku všet­kému a sú vážne roz­to­milé.

IMG_3418

foto: mar­gi­fas­hion.blogs­pot.sk

ti­tulná foto: mar­gi­fas­hion.blogs­pot.sk

 

 

Komentáre