Mo­ti­vo­vať sa do cvi­če­nia môže byť ťažké, no 12 mi­nút denne by si zvlád­nuť mohla. Ob­zvlášť, keď vý­sledky budú fan­tas­tické.

Me­tóda 10-20-30 bola ne­dávno v Dán­sku ved­cami po­tvr­dená ako jedna z naj­viac efek­tív­nych. Po­čula si už o nej?

Túto me­tódu mô­žeš ap­li­ko­vať na aké­koľ­vek kar­dio (beh, bi­cy­kel, švi­hadlo, ve­slo­vací tre­na­žér,…) a skladá sa z nie­koľ­kých fáz. Za­čí­naš 30 se­kúnd ľah­kým tem­pom, ná­sledne na 20 se­kúnd zrých­liš a po­sled­ných 10 se­kúnd prej­deš do ma­xi­mál­nej in­ten­zity.

V praxi by to na­prí­klad pri behu zna­me­nalo 30 se­kúnd vý­klus, 20 se­kúnd beh, 10 se­kúnd šprint.

Celý pro­ces si ná­sledne zo­pa­ku­ješ ešte šty­ri­krát, bez pre­stávky.

runner-5k-lumina-800x400

foto: eli­te­daily.com

Po pia­tich mi­nú­tach máš za se­bou prvé kolo, preto sa dve mi­núty prejdi, vy­dý­chaj a pri­prav na druhú po­lo­vicu tré­ningu. V ňom ťa čaká presne to isté ešte raz.

Po 12 mi­nú­tach si ho­tová, no tvoje telo bude pá­liť tuk ešte pri­bližne 48 ho­dín.

Vý­skum­níci tes­to­vali túto me­tódu na 132 bež­coch, väč­šina vý­razne schudla tu­kové zá­soby, zlep­šila svoj čas o 38 se­kúnd na 5 ki­lo­met­rov a zní­žila si krvný tlak.

Vý­sle­dok? 12 mi­nút denne ti môže spô­so­biť ho­tový zá­zrak.

Komentáre