Na túto tému bolo na­pí­sa­ných množ­stvo člán­kov a ty ich máš sa­moz­rejme všetky pre­čí­tané a na­štu­do­vané, pre­tože ktorú z nás ne­zau­jíma, či nás ten náš sku­točne a úp­rimne mi­luje. No vo väč­šine prí­pa­dov to nie je práve vtedy, keď ti tvoj drahý po­vie ĽÚ­BIM ŤA. Je to vtedy, keď kvôli tebe vstane v noci z po­stele a ro­zo­spatý ťa ide od­pre­va­diť do práce, či po­čkať ťa, keď ideš po tme z práce, len aby sa ti niečo ne­stalo. Ne­mi­luje ťa vtedy, ak ho­vorí, že ne­môže bez teba žiť, ale vtedy, keď ide s te­bou do kina na film, ktorý je preňho ab­so­lútne nudný a ne­zau­jí­mavý. Keď ide s te­bou do di­vadla na to pred­sta­ve­nie, o kto­rom tak dlho bás­niš aj keď nie je ab­so­lútne di­va­delný typ. Nie vtedy, keď ti sľu­buje prvé aj po­sledné, ale keď to prvé a po­sledné spraví.

Keď spraví čo­koľ­vek, len aby vi­del na tvo­jej tvári úsmev a li­go­ta­júce sa oči. Keď vie, čím ťa ro­zo­smiať a čomu sa vy­hnúť len aby ťa ne­vi­del smutnú a zra­nenú. Keď vie, kedy má byť ti­cho, kedy sa ne­ná­padne vy­pa­riť a kedy ťa na­opak silno ob­jať a po­hla­diť po tvári. Nie vtedy, keď ti na­rýchlo kúpi na pumpe lacné víno a čo­ko­ládu, pre­tože za­bu­dol na nie­ktorý zo sviat­kov, ale keď kvôli tebe ide aj na kraj sveta a po­stará sa o to, aby si do­stala ky­ticu svo­jich ob­ľú­be­ných tu­li­pá­nov. Ne­mi­luje ťa vtedy ak ti ho­vorí, že spraví pre teba všetko ale keď ťa silno ob­jíme a zo­stáva aj keď ho pro­síš aby od­išiel z tvojho ži­vota. Alebo na­opak, keď pla­češ aby ne­odi­šiel a on ti utiera slzy a ubez­pe­čuje ti, že ni­kdy ne­odíde. Nie keď ti ho­vorí, aká si sexy a na „po­mi­lo­va­nie“, ale keď ťa ne­na­ma­ľo­vanú a stra­patú od­ne­sie na ru­kách do po­stele.
Nie vtedy, keď pri prob­lé­moch zo­stáva ti­cho stáť len aby bol doma po­koj, ale vtedy, keď sa s te­bou o prob­lé­moch roz­práva a rieši ich. Tvoj muž ťa mi­luje vtedy, ak je ochotný ob­čas za­bud­núť na seba a svoje ego a uro­biť presne to, po čom túži práve to tvoje srdce, o čom sní­vaš a o čom stále roz­prá­vaš. Keď sa mô­žeš opäť cí­tiť pri ňom sama se­bou a na chvíľu ule­tieť a cí­tiť sa opäť ako malé dieťa. Mi­luje ťa vtedy, ak obe­tuje aj po­slednú ho­dinku svojho voľ­ného času na to, aby ho strá­vil s te­bou. Vtedy, keď ne­po­zerá iba na to, čo máš na sebe, ale na to, aká si vo vnútri. Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že ne­smie pre neho exis­to­vať žiadne keby. Keby som mal viac času… Keby som mo­hol … Keby som ne­bol … Keby bola mož­nosť … Láska nemá hra­nice. Nemá pra­vidlá. Všetko si to ur­ču­jeme sami. Ak si sa na­šla v tomto článku a máte v láske slovo „keby“, pre­mýš­ľajte prečo ho tam máte a ako sa ho rýchlo zba­viť… alebo jeho pô­vodcu…

Komentáre