„Fy­zická prí­ťaž­li­voť je oby­čajná. Tie men­tálne, in­te­lek­tu­álne a du­ševné spo­je­nia sú veľmi vzácne.“ 

Ke­dysi sme tú­žili po láske ako z filmu Ni­co­lasa Sparksa, dnes sme radi, ak vô­bec po láske tú­žime. Tento člá­nok bude iný. Úplne re­a­lis­tický a bez úvah a zby­toč­ných pred­stáv o tom, ako by sme to chceli. Poďme to po­ňať re­a­lis­ticky. 

On a Ona. Láska. Vraj láska. Ob­časné pod­vá­dza­nie, zís­ka­va­nie po­zor­nosti, klam­stvá, fejs­bu­kové fotky. Vy­ber si čo len chceš. No úp­rimne, je dnešná láska aj o nie­čom inom? Sa­moz­rejme, česť skve­lým vý­nim­kám. Av­šak za­obe­rajme sa sku­toč­nos­ťou. Je sku­točne ťažké mať dnes úp­rimný vzťah? Sku­točne je to len o tom, že ako­náhle majú ľu­dia mož­nosti, idú ich vy­užiť a opus­tia svojho par­tnera? Chcú jed­no­du­cho vy­skú­šať všetko, čo im svet po­núka alebo je to len o ľu­ďoch, ktorí sú egos­tickí?

flickr.com

„Láska je vždy krásna, aj keď je ne­šťastná. Na­učí vás chá­pať os­tat­ných.“ – Edith Piaf

Mys­lím si, že pravda je nie­kde upro­stred. Úplne chá­pem, že sa sna­žíme vy­užiť všetko, čo nám svet po­núka, cho­piť sa mož­ností a byť sku­točne skú­sený člo­vek, ktorý chce v ži­vote niečo do­ká­zať. Dá­vame našu ka­ri­éru v reb­rí­čiek hod­nôt vyš­šie, ako ro­dinu či zá­ze­mie.

Je to správne? Na to si od­po­vedz sama, drahá. Treba za­ží­vať, spoz­ná­vať a žiť, keď si mladý. Av­šak po­tom ne­mô­žeš oča­ká­vať, že bu­deš mať sta­bilný vzťah, ktorý bude fun­go­vať. Dá sa to, len je to ne­smierne ťažké a člo­vek je slabý.

flickr.com

„Po­kiaľ sme boli stvo­rení, aby sme boli spolu, boli by sme spolu.“ – film The Vow

Chceme byť mi­lo­vaní, ale oča­ká­vame veľa. Je to tak. Ak nie­kto chce ces­to­vať a spoz­ná­vať, no ty by si sa ne­mala prob­lém usa­diť vo svo­jich 20tich ro­koch, je tu prob­lém. Ta­kisto, ako aj ty sa chceš za­bá­vať a byť sama, ne­str­píš, aby ti nie­kto dik­to­val, čo máš ro­biť. Je to v po­riadku. Každý z nás je iný. Máme oča­ká­va­nia, máme po­treby, chceme, ne­dos­tá­vame, smú­time. Ne­skôr od­cu­dzu­jeme lásku, ha­no­bíme ju a nech­ceme ju. Vraj už ne­exis­tuje. Tá sku­točná.

Sku­točne stále tú­žime po láske, ktorá je v dneš­nom svete ne­re­álna? Moja od­po­veď je, že dnešná láska je re­álna. Len z nej akosi ubudlo. Ne­dá­vajme to za vinu ni­komu. Pro­sím. Doba sa mení, me­nia sa ľu­dia aj mož­nosti. Buď, pro­sím, však stále tou, ktorá ne­od­cu­dzuje jav zvaný láska. Ob­di­vuj ju, hľa­daj ju. Ne­zat­ra­cuj ju.

Komentáre