Aj takto by sa dala cha­rak­te­ri­zo­vať žena na­ro­dená v jed­nom z naj­váš­ni­vej­ších zna­mení vô­bec. Jej  čas v roku je od 24.10 – 22.11 a živ­lom je voda, ktorá jej vô­bec ne­vadí v tom aby sa roz­pá­lila. No ne­ne­chaj sa zmiasť. Žena v tomto zna­mená vie byť rov­nako in­ten­zívne chladná ako skala. Stačí keď sa jej niečo pre­stane po­zdá­vať. Je možno ne­bez­pečná, ale za­ru­čene vzru­šu­júca.

Pre opačné po­hla­vie je veľmi zau­jí­mavá. Ok­rem jej ne­zvy­čaj­nej krásy ťa do­káže opan­tať pre­ni­ka­vým po­hľa­dom. Nemá prob­lém zís­kať si muža. Má v sebe do­mi­nantné črty a do­ko­nalo ovláda hru flirtu. Ak sa jej zdá ne­jaký muž zau­jí­mavý, urobí všetko preto, aby ho do­stala, a to bez toho aby si to uve­do­mo­val. Ne­bude ve­dieť ako a stratí kvôli nej hlavu. Ale môže byť rád. Vy­brala si predsa jeho. Od­mieta sla­bých mu­žov a vy­ža­duje pri sebe sil­ného par­tnera. Ak sa s nie­kým roz­hodne za­lo­žiť ro­dinu, môže si byť istý, že spraví všetko preto aby ju udr­žala po­hro­made. Je to hrdá žena, ktorá si je ve­domá svo­jich pred­ností a ne­do­volí ni­komu aby jej zni­čil ro­dinné šťas­tie.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

V pra­cov­nej sfére je veľmi am­bi­ci­ózna. Ka­ri­éra je pre ňu dô­le­žitá. Po­kiaľ po­znáš ne­jakú ženu vo ve­dú­cich po­zí­ciách, je dosť možné, že sa na­ro­dila práve v tomto zna­mení. Veľmi dobre vie čo chce, a ide si za tým. Je cie­ľa­ve­domá a nemá prob­lém tvrdo drieť aby sa do­stala do bodu v ži­vote, kedy bude mať všetko čo si vy­sní­vala.

Skrýva v sebe isté ta­jomno. Stále si pre seba ne­cháva uzav­retú kom­natu, do kto­rej ni­koho ne­pustí. Možno jej aj toto pri­dáva na at­rak­tív­nosti. Všetci predsa máme radi ta­jomno. A krá­ľov­nou ta­jom­stiev je práve žena – škor­pi­ónka.

Muž, ktorý si ju získa musí mi­lo­vať vý­zvy. Musí ve­dieť čo v ži­vote chce a musí byť silný. Mi­ni­málne na­toľko aby zvlá­dol jej di­vo­kosť.

Komentáre