Ak máš pria­teľa škor­pi­óna alebo s nie­kým (kto je na­ro­dený v tomto zna­mení) ran­díš, mala by si ve­dieť tieto veci. 

 • Je hrdý na svoju po­vesť a mi­luje každú časť a mo­ment z nej.
 • Škor­pión je veľmi in­ten­zívny. Robí všetko na 100 % a na akej­koľ­vek práci, ktorú vy­ko­náva, mu zá­leží až do­konca.
 • To, čo v sku­toč­nosti po­tre­bu­ješ ve­dieť je, že všetky ne­ga­tívne vlast­nosti a kva­lity, ktoré škor­pión má, sú vý­sled­kom toho, aký ne­uve­ri­teľne váš­nivý je.
View this post on Ins­ta­gram

📷 @ro­ses_cloud @lau­rens­nu­y­ens

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

 • Škor­pión je naj­väč­ším ob­haj­com tých, kto­rých mi­luje. Ak ťa škor­pión mi­luje na­ozaj, oča­ká­vaj, že bu­deš od neho cí­tiť oporu a ochranu v kaž­dom mo­mente.
 • Aj keď ti to možno ni­kdy ne­po­vie, škor­pión je veľmi emo­tívny. Jeho emó­cie sú väč­ši­nou hnev a vá­šeň. Buď všetko alebo nič.
 • Škor­pi­ó­novi dlho trvá, kým sa ti „ot­vorí“, ak to vô­bec nie­kedy urobí. Mu­síš mu uká­zať, že si na­ozaj dô­ve­ry­hodná žena. Ni­kdy ho ne­mô­žeš zra­niť alebo zni­čiť jeho dô­veru.
 • Škor­pión ti dá všetko čo si za­slú­žiš. Mu­síš ho však ne­chať, aby ti uká­zal ako veľmi mu na tebe zá­leží, mu­síš ho ne­chať bo­jo­vať o teba. Ne­daj sa ľahko a ukáž mu, že aj ty máš svoju cenu.
 • Do­ko­nalé rande pre škor­pi­óna je po­ze­rať film s ne­ja­kou kon­tro­verz­nou té­mou alebo s kon­tro­verz­ným pod­tó­nom, a ná­sledne sa o ňom nie­koľko ho­dín ba­viť.

 • Miesto, kde je škor­pión najz­ra­ni­teľ­nejší, je po­steľ. Tu vy­hrá­vajú jeho zmysly nad všet­kým. Bude ťa jemne boz­ká­vať, bu­deš sa cí­tiť ne­uve­ri­teľne mi­lo­vaná a chcená, bude to sku­točne uká­za­nie ci­tov.
 • Škor­pión je úžasný v akej­koľ­vek ka­ri­ére, ktorú si vy­be­rie. Je od­hod­laný, kon­ku­ren­cie schopný, in­te­li­gentný a pre­sved­čivý, keď príde na to, aby v neho ľu­dia ve­rili.
 • Aby si sa pri škor­pi­ó­novi cí­tila mi­lo­vaná, tvoj par­tner škor­pión musí ve­dieť, že ho re­špek­tu­ješ. Ochra­ňuj si ho, drž jeho ta­jom­stvá v bez­pečí, ži s ním po­kojný ži­vot a on bude rád, že ťa môže mať za pria­teľku. 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre