Z ob­rov­skej dô­very sa väč­šina vy­tra­tila. Už sme si ne­ho­vo­rili každý ve­čer ako sa mi­lu­jeme. Pre­stali sme si pí­sať milé správy. Viac sme sa ne­ob­jí­mali, ne­boz­ká­vali, ne­tú­lili a ani ne­mi­lo­vali. Zo šťast­ných chvíľ sa za­čali sta­vať ne­prí­jemné. Ob­ľú­bený čas spolu sa stal nech­ce­ným. Vô­bec sme po sebe ne­tú­žili a pre­stalo nám zá­le­žať na nás, na tom, čo s nami bude a ako do­pad­neme.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Išlo to drob­nými krokmi, no pri­tom boli tak dô­le­žité… Vy­tra­tilo sa všetko dobré a me­dzi nami rá­stla hrubá stena.

Ach… Všetko to ne­o­práv­nené po­doz­rie­va­nie mňa a pri­tom vin­ník si bol ty. Mys­lím, že väč­šina tvo­jich ne­dô­ver­či­vých na­rá­žok na mňa bola vy­ko­ná­vaná te­bou. A asi ti to veľmi ne­pre­ká­žalo na­roz­diel odo mňa. Ja som sa ne­pres­tajne trá­pila hŕ­bou ne­vy­po­ve­da­ných otá­zok. Po­tre­bo­vala som ve­dieť prí­činy tvojho po­doz­rie­va­nia. Veď predsa vždy sme si ve­rili a veľmi dobre si ve­del, že by som ti ne­do­ká­zala ub­lí­žiť a kla­mať. A to isté som si mys­lela aj o tebe, bo­hu­žiaľ chybne….

unsp­lash.com

,,Podľa seba sú­dim teba.“ Toto sa mi na tebe veľmi osved­čilo. Tak veľmi si mi ne­ve­ril a ja som už ne­ve­dela ako to do­cie­liť.  Ve­rila som ti až prí­liš, no ty si mal svoju pravdu o tom, ako ti ne­ve­rím a mňa to veľmi mr­zelo. Bola som z toho zú­falá. Hlava pra­co­vala, no ni­kdy som na žiadne vy­svet­le­nie ne­prišla. Mo­tal si moje mys­le­nie non-stop. Kde­koľ­vek som bola a čo­koľ­vek som ro­bila mala som na mysli len teba a to, čo sa s nami deje…

Jed­ného dňa si mi ne­úmy­selne po­ve­dal. Teda priam uká­zal. Prišla som do­mov skôr. A ty? Ve­selo si si tam uží­val s inou… Tak ne­vinne si tam po­tom stál s po­ci­tom ako si ma kla­mal.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Práve v tú chvíľu na­stal u mňa de­fi­ni­tívny ko­niec, ale ty si tento vý­rok nech­cel pri­jať. Vraj sa nič také hrozné ne­stalo!..

Milá žena, ta­ký­mito slo­vami sa ni­kdy ne­ne­chaj okla­mať a pre­sved­čiť. Vy­me­nil ťa za inú? Ne­ve­ril ti, kla­mal a ešte ťa aj po­doz­rie­val! Spra­vil to, čo tvr­dil o ta­kom dob­rom člo­veku ako si ty. Ne­za­slú­žiš si to a na to pa­mä­taj!

Komentáre