Zvláštny, ne­iden­ti­fi­ko­va­teľný po­cit v bru­chu. Som chorá? Ner­vózna? Hladná? Alebo znova ša­liem z toho, že som me­dzi ľuďmi? Ni­kdy ne­vieš a práve to je na tom to naj­hor­šie. Ale sa­moz­rejme, čo by ne­spra­vilo dobré jedlo a dl­hší po­byt osa­mote v izbe s ob­ľú­be­ným se­riá­lom ako ve­čer­ným par­tne­rom. Ži­vot je hneď krajší a po­cit, kto­rého prí­činu sme ne­ve­deli kon­krétne ur­čiť zmizne.

Ne­us­tále pre­hnané pre­mýš­ľa­nie o všet­kom a zá­ro­veň o ni­čom.

zdroj: pe­xels.com

Ni­kto tomu, aké ťažké je od­pí­sať na jed­no­du­ché „ahoj“ ne­do­káže po­cho­piť tak, ako člo­vek tr­piaci úz­kos­ťou. Okam­žité otázky vo vlast­nej hlave ako na­prí­klad „prečo mi na­pí­sal?“, „čo tým sle­duje?“ nám  v mihu se­kundy ví­ria v hlave a aj nad od­po­ve­ďou, kto­rou je ob­vykle stručne „čauko“  do­ká­žeme pre­mýš­ľať viac ako de­sať mi­nút a ne­opí­sa­teľne pri tom stre­su­jete.

Ne­spa­vosť, ktorá ťa za­stihne pred tým, ako ideš spať.

Nič nie je ne­prí­jem­nej­šie ako kvan­tum ener­gie, ktoré sa na teba do­staví keď ideš spať. Sa­moz­rejme celý deň si bola to­tálne vy­čer­paná a ledva si sa do­vliekla do­mov, ale ako­náhle si ľah­neš do po­stele, v tvo­jom tele sa pre­budí niečo, čo celý deň spalo a ty máš od­razu toľko ener­gie, že za­spíš nie­kedy nad rá­nom, a pre­mýš­ľaš, či nie si škre­čok. Keďže možno aj to hro­ma­de­nie jedla nie je ďa­leko od pravdy, pre­tože ni­kde ne­chutí lep­šie ako v po­hodl­nej po­steli.

zdroj: unsp­lash.com

Kon­zu­mo­va­nie nad­mer­ného množ­stva al­ko­holu na spo­lo­čen­ských stret­nu­tia.

Chcete tam byť. Na­ozaj. Teda.. As­poň sa sna­žíte chcieť, ibaže k tomu treba tak tri po­háre vína na upo­ko­je­nie. Nie že by ste boli v ne­prí­jem­nej spo­loč­nosti, alebo že by vám ne­vy­ho­vo­valo pro­stre­die. Je to proste vami a tým, že sa me­dzi ľuďmi ne­do­ká­žete upo­ko­jiť a sprá­vať pri­ro­dzene. Sa­moz­rejme po­kiaľ ne­vy­pi­jete tie tri po­háre vína.

Ne­us­tále byť ne­po­cho­pený.

Nie, vy nie ste na­mys­lené ani ne­prí­jemné či ne­pria­teľ­ské len ne­do­ká­žete byť na­toľko pria­teľ­ský a tvá­riť sa, že máte zá­u­jem ko­mu­ni­ko­vať s oko­lím keď to tak oči­vidne nie je. Nie, že by ste nech­celi, len to prosto ne­do­ká­žete a nie­kedy to vy­tvára do­jem ne­do­stup­nej osoby.

Komentáre