Janka a Nena si za­lo­žili vlastnú ani­mačnú a even­tovú agen­túru aj na­priek tomu, že štu­do­vali niečo dia­met­rálne od­lišné. Žijú si na svo­jej pla­néte, sú ka­ma­rátky, ko­le­gyne a naj­viac z toho asi ses­try od iných ma­miek. Tvrdo pra­cujú na tom, aby si pl­nili sny, uká­zali mla­dým ľu­ďom, že sa dá pra­co­vať a za­ne­chať vo svete hod­noty.

Svoju agen­túru ste si za­lo­žili ako dve mladé diev­čatá. Ne­mali ste obavy, či strach za­čať pod­ni­kať?

Naša agen­túra vznikla a to ako žiadna vý­nimka, sa­moz­rejme, že so všet­kým čo k tomu patrí. Úp­rimne asi ok­rem stra­chu. Ten pri­šiel až ča­som. Keď sme si tak ne­jak uve­do­mili, že aaa ono to je sku­točné. No a učili sme sa bo­jo­vať, pre­d­ie­rať na trhu a stra­chu sa po­sta­viť zoči voči.

zdroj: Neja agency

Čo vás na­koplo pri za­kla­daní spo­loč­ného biz­nisu? Vďaka čomu ste si po­ve­dali, že chcete za­čať pod­ni­kať?

Obe sme sa zhodli na tom, že to boli ľu­dia. Či už naši pre­došlí za­mest­ná­va­te­lia, pre kto­rých sme boli len ďal­šími rá­do­vými za­mest­nan­cami a ne­mali sme mož­nosť roz­ví­jať sa, ino­vo­vať alebo ľu­dia vo vše­obec­nosti, ktorí kvôli stra­chu si sny ne­pl­nili, za­nev­reli, pre­stali sa te­šiť a sní­vať, no a v ne­po­sled­nom rade naše po­vahy. Vždy sme to­tiž chceli čosi viac ako naši ro­ves­níci, šli si za tým a sna­žili sa. A snaha teda sa­moz­rej­mos­ťou ne­bola.

Čo vás in­špi­ro­valo k tomu, aby ste sa za­me­rali na túto sféru pod­ni­ka­nia?

Znova nás in­špi­ro­vali ľu­dia. Chceli sme po­sky­to­vať a po­nú­kať úsmev, dobro, ener­giu pre hostí a náv­štev­ní­kov všet­kých na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a ná­dej, prog­res a prácu na sebe mla­dým ľu­ďom, ktorí pre nás pra­cujú, kto­rých za­mest­ná­vame a ktorí sú ta­kisto čas­ťou na­šej agen­túry. Je to množ­stvo diev­čat a chlap­cov, ktorí chcú ta­kisto viac ako ich ro­ves­níci a ne­poz­najú vý­ho­vorky.

No a ta­kisto sme chceli pri­niesť na Slo­ven­sko to, čo je v za­hra­ničí sa­moz­rej­mos­ťou a tu sa vy­tráca. A teda ra­dosť zo ži­vota, zá­ži­tok z prí­tom­ného oka­mihu a spo­mienky.

Ako váš sen, za­lo­žiť si vlastnú agen­túru vní­malo oko­lie?

V skratke – prí­liš trú­falo na tak mladé ženy. A áno, aj to najb­liž­šie oko­lie.

Ne­od­rá­dzala vás ši­roká kon­ku­ren­cia alebo prí­padné zly­ha­nie?

Viete, ono je to ako s ka­der­níkmi. Je ich veľa. Ale len jedna je tá vaša a len vy viete prečo. A tak je to s kon­ku­ren­ciou všade a vo všet­kom. Tá dobrá kon­ku­ren­cia v tejto sfére nie je zas až tak ši­roká a my sme sa od za­čiatku sú­stre­dili na našu prácu a ne­rie­šili prácu ni­koho iného a toho sa dr­žíme aj na­ďa­lej. A zly­ha­nie? Keď za­čnete a chcete to, viete prečo ste za­čali a úp­rimne sa do toho vlo­žíte, na po­mys­le­nie nad zly­ha­ním čas ne­os­táva. 🙂

Aká je hlavná myš­lienka vášho pod­ni­ka­nia?

Celá naša agen­túra sa riadi pár nos­nými ve­cami a to je, že pra­cu­jeme pre ľudí. Vy­tvá­rame ani­má­cie pre deti, ak­ti­vity pre do­spe­lých, eventy aké­ho­koľ­vek druhu, ale aj nav­šte­vu­jeme sta­ro­bince a choré alebo chu­dobné deti, lebo im chceme po­čas oby­čaj­ných dní do­dať pri­danú hod­notu a zá­ži­tok.

Veľmi veľa „do­spe­lá­kov“ vieme od­re­a­go­vať a rozp­rú­diť párty, znovu v nich ob­ja­viť to dieťa, ktoré sa ob­čas s prí­no­som práce a rých­leho dia­nia stráca. Veľa de­ťom vstu­pu­jeme do ži­vota my a naši ani­má­tori až tak veľmi, že sme v kon­takte nie­koľko ro­kov a stre­tá­vame sa pra­vi­delne u na­šich ob­chod­ných par­tne­rov. A sú ro­diny, ktoré cho­dia tam, kde sa naše služby po­sky­tujú, lebo ich jed­no­du­cho majú radi. No a čo môže byť viac? To je to, prečo ro­bíme, čo ro­bíme a dr­žíme sa myš­lienky, že čo dáš, to do­sta­neš, že je lep­šie ne­brať ener­giu, ale tvo­riť ju a že ten, kto horí, za­pa­ľuje.

Aká bola vaša naj­zau­jí­ma­vej­šia zá­kazka?

Toto je veľmi ťažká otázka. Keďže ku kaž­dej zá­kazke pri­stu­pu­jeme inak, na­plno, ako to my na­zý­vame „s du­šou“, je pre nás každá veľmi zau­jí­mavá a sa­moz­rejme sme za každú vďačné. Ak ale máme byť kon­krétne, mi­lu­jeme spo­lu­prácu s na­šimi dvoma ob­ľú­be­nými aqu­apar­kami, ktoré ve­dia čo chcú, sú ot­vo­rení ino­vá­ciám a spo­lu­práca s nimi je ma­xi­málne ot­vo­rená, ľud­ská a pro­fe­si­onálna zá­ro­veň.

Ako vy­zerá váš bežný pra­covný deň?

Kaž­do­denne nás čaká kan­ce­lá­ria a rie­še­nie mai­lo­vej a te­le­fo­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie ohľa­dom pre­bie­ha­jú­cich spo­lu­prác, no­vých zá­ka­ziek, opä­tov­ných spo­lu­prác a po­dobne. Ta­kisto každý deň rie­šime ce­nové kal­ku­lá­cie, ná­vrhy prog­ra­mov, na­koľko vy­tvá­rame a ne­oboh­rá­vame ohranú platňu. Po­me­dzi to ces­to­va­nie, osobné stret­nu­tia, za­de­ľo­va­nie pra­cov­nej ná­plne na­šim ši­kov­ným ko­or­di­ná­tor­kám a pre­roz­de­ľo­va­nie pra­cov­ných po­zí­cii ani­má­to­rom. Raz za čas pra­covné po­ho­vory a works­hopy. Takto pra­cu­jeme od pon­delka do piatka a ví­kendy, či sviatky sú väč­ši­nou, my to na­zý­vame – „v te­réne“, kedy ko­or­di­nu­jeme, kon­tro­lu­jeme, mo­de­ru­jeme a jed­no­du­cho, aj vtedy, keď iní od­dy­chujú, my ideme na plné ob­rátky. Naj­lep­šie na tom je, že s ra­dos­ťou. 🙂

View this post on Ins­ta­gram

Or­ga­ni­zo­vali sme Li­fes­tyle ve­čer, ktorý bol plný úžas­nej at­mo­sféry a tu je malá ukážka z neho 😊 Všetky fotky náj­dete na fb: NEJA events and ani­ma­tion agency ĎA­KU­JEME všet­kým 💜🙏 Hosťke @ve­ro­ni­ka­o­stri­ho­nova Mo­de­rá­to­rom @oli­ver.urda a @ne­nus_neja Ta­neč­ní­kom @bd­skre­wsnv Spe­vác­kej sku­pine @car­pe­mu­sic Fo­to­gra­fom @lu­bo­mir­kus­mi­rek_fo­to­graf @ma­tus­mich­lik Vi­zá­žis­t­kám @monny_mich­li­kova @evi­ka­vi­sage @sima_pe­tra­sova @gab­rie­la­bach­le­dova Najk­raj­ším a je­di­neč­ným mo­del­kám 😍!! Di­zaj­né­rom a znač­kám @stay_we­ird_gazi @do­uble_dee_store @julo.vere @mel­lien_de­sign @sva­dob­ny­sa­lon­ro­yal Ko­or­di­ná­to­rom @verby33 @bianka.no­vak @wil­ky­den A všet­kým, ktorí ste prišli a boli sú­čas­ťou 🙂 Za skvelú spo­lu­prácu a pries­tor ďa­ku­jeme #ca­fe­ra­zy­pop­rad

A post sha­red by NEJA agen­tura (@neja_agen­tura) on

Máte zá­kaz­ní­kov iba zo Slo­ven­ska? Ak áno, máte am­bí­ciu do bu­dúcna za­me­rať sa aj na za­hra­nič­ných zá­kaz­ní­kov?

Áno mali sme par­tne­rov a zá­kazky len zo Slo­ven­ska. Od za­čiatku na­šej agen­túry až po pri­bližne máj tohto roku, kedy sme v ten­dri vy­hrali a stali sa hlavný ob­chodný par­tner pre su­se­dov v Poľ­sku, a teda od­vtedy máme pra­vi­delnú a veľkú spo­lu­prácu pri even­toch, ich or­ga­ni­zo­vaní, ko­or­di­no­vaní a cel­ko­vom chode. Naša am­bí­cia to bola a my sme tejto spo­lu­práci veľmi vďačné. Vždy tvr­díme, že máme šťas­tie na tých naj­lep­ších ob­chod­ných par­tne­rov! No a dobré skú­se­nosti nám ne­do­vo­lia brá­niť sa teda aj za­hra­nič­ným zá­kaz­ní­kom.

Keďže vás mô­žeme po­va­žo­vať za vzor pre mla­dých ľudí, aby sa ne­báli ro­biť, čo ich baví, pop­rí­pade za­čať pod­ni­kať, čo by ste od­po­ru­čili kaž­dému, kto má ne­jaký sen a chce sa mu ve­no­vať na­plno?

Že nie je čas, strá­cať čas. 🙂 Ono to nie je len o úspe­chu, ale aj o veľmi ťaž­kých ča­soch. Mu­síte byť pre­sved­čení tým čo chcete a ochotní ve­no­vať tomu vše­tok svoj čas, ener­giu a mať v po­vahe cie­ľa­ve­do­mosť, re­bels­tvo a tak tro­cha sa ve­dieť ne­pos*ať, ak nejde o ži­vot. No a v ne­po­sled­nom rade sa vy­zb­ro­jiť ne­ko­neč­nou tr­pez­li­vos­ťou, či už pri by­rok­ra­cii alebo vý­sled­koch tvr­dej práce.

Ak si chcete pl­niť svoj sen a ve­no­vať sa mu na­plno v mla­dom veku, res­pek­tíve v ne­oča­ká­va­nom veku (tak to na­zý­vame my, lebo ne­vieme, kto kedy vy­mys­lel, že kedy je ten správny čas alebo vek), je po­trebné sa vy­zb­ro­jiť voči zá­visti, pod­ce­ňo­va­niu a pred­sud­kom. No keď toto všetko zvlád­nete, tie vý­sledky prídu a na­kopnú vás ešte viac ako ste si kedy pred­sta­vo­vali! 🙂

Komentáre