Ako to len tie ce­leb­rity ro­bia? Pre­mýš­ľaš, keď si po­ze­ráš ich pro­fil na Ins­ta­grame. My sme zis­tili, aké di­éty do­dr­žia­vajú a prečo sú stále tak do­ko­nalo štíhle. 

View this post on Ins­ta­gram

Happy Met Mon­day!!!

A post sha­red by Kim Kar­das­hian West (@kim­kar­das­hian) on

Kim Kar­das­hian

At­kin­so­nova di­éta je níz­ko­sa­cha­ri­dový spô­sob stra­vo­va­nia, od­po­rú­čaný na  zní­že­nie váhy. Di­éta bola na­zvaná podľa do­ktora Ro­berta C. At­kinsa, ktorý o nej na­pí­sal best­sel­ler už v roku 1972. Od­vtedy sa tento ra­di­kálny spô­sob stra­vo­va­nia teší veľ­kej po­pu­la­rite, najmä u ce­leb­rít. At­kin­so­novú di­étu do­dr­žia aj Kim Kar­das­hian, ktorá vďaka nej schudla až 25 ki­lo­gra­mov!

Be­y­oncé a Jay-Z

Naj­zná­mejší pár v hu­dob­nom sho­wbiz­nise do­dr­žuje 22-dňovú ve­gan­sku di­étu od tré­nera Bor­gesa. Be­y­once sa vďaka nej vždy do­siahne fit po­stavu s kriv­kami. Dô­ka­zom toho sú aj jej hu­dobné vy­stú­pe­nia, na kto­rých sa ob­ja­vila v skve­lej forme krátko po pô­rode svo­jich dvo­j­ičiek. Jej man­žel sa snaží stra­vo­vať bez ži­vo­číš­nych pro­duk­tov tiež, hoci pri­znal, že si dá ob­čas rybu alebo mor­ské plody.

View this post on Ins­ta­gram

Rate from 1 to 100

A post sha­red by Me­gan Fox (@my­me­gan­fox) on

Me­gan Fox

Jedna z najk­raj­ších žien sveta nedá do­pus­tiť na „5 fac­tor diet“ , ktorú vy­mys­lel tré­ner Har­ley Pas­ter­nak. Ide o špe­ciálny stra­vo­vací plán na 5 týž­dňov. Di­éta za­hŕňa päť je­dál denne, ktoré sú zlo­žené z pia­tich in­gre­dien­cii. Každé jedlo na ta­nieri musí ob­sa­ho­vať vy­vá­žený po­diel biel­ko­vín, zdra­vých tu­kov a sa­cha­ri­dov. Po­čas di­éty za­budni na sla­dené ná­poje, no mô­žeš si to vy­ko­men­zo­vať po­čas „cheat day“, vtedy ješ to, na čo máš chuť. Rov­nakú di­étu do­dr­žiava aj Lady Gaga či Katy Perry.

View this post on Ins­ta­gram

❤❤

A post sha­red by An­ge­lina Jo­lie (@an­ge­li­na­jo­lie_of­fi­i­cial) on

An­ge­lina Jo­lie

Je­dál­ni­ček zná­mej hviezdy sa skladá najmä zo zŕn a obi­lia, ktoré ke­dysi jedli naši pred­ko­via. An­ge­lina Jo­lie má vždy na ta­nieri nie­ktoré z týchto prí­loh, ako sú na­prí­klad qu­inoa, proso, špalda či chia se­mienka. Úspešná he­rečka tvrdí, že vďaka týmto po­tra­vi­nám má vždy ener­giu a chuť do ži­vota. Pri­pi­suje im aj jej žia­rivú po­kožku či zdravé vlasy.

View this post on Ins­ta­gram

To­day, The Duke & Du­chess are vi­si­ting North Wa­les, to meet in­di­vi­du­als and or­ga­ni­sa­ti­ons in the re­gion who are en­cou­ra­ging pe­ople to look af­ter their com­mu­ni­ties and pro­tect the na­tu­ral en­vi­ron­ment. Firstly, the couple are vi­si­ting the Ca­er­nar­fon Co­ast­gu­ard Se­arch and Res­cue He­li­cop­ter Base. The Duke wor­ked as an RAF se­arch and res­cue pi­lot in An­gle­sey from 2010-2013. From Ca­er­nar­fon, The Duke and Du­chess will tra­vel to An­gle­sey to vi­sit Ha­len Môn An­gle­sey Sea Salt, a th­ri­ving lo­cal bu­si­ness which has been ope­ra­ting for over two de­ca­des, and won The Qu­een’s Award for Sus­tai­na­bi­lity in 2017. ————— The Du­chess is we­a­ring her Phi­lo­sophy bla­zer and Aqu­ata­lia bo­ots again to­day. (Just re­a­li­sed I had tur­ned off com­men­ting by ac­ci­dent on this post – sorry! It’s back on!)

A post sha­red by HRH The Du­chess of Cam­bridge (@ka­te­mid­le­ton) on

Kate Mid­le­ton

Di­éta od Pierra Du­kana zo­žala veľký úspech aj v krá­ľov­skej ro­dine. Kate ju do­dr­žia­vala spo­ločne s jej ma­mou, keď mala pred svad­bou. A veru vy­pla­tilo sa! Pri tejto di­éte mô­žeš jesť ne­ob­me­dzene množ­stvo zo zo­znamu 100 po­vo­le­ných po­tra­vín, a to v akej­koľ­vek kom­bi­ná­cii a ke­dy­koľ­vek. Du­ka­novu di­étu do­dr­žia­vajú aj mo­delka Gi­sele Bun­chen alebo spe­váčka Jen­ni­fer Lo­pez.

Zdroj: che­ats­heet.com, har­pers­baz­zar.com.au

Komentáre